Høring - endringer i arbeidsmiljøloven og folketrygdloven - forenkling av regelverket om oppfølging av sykmeldte arbeidstakere

Resultat: Prop. 102 L (2013-2014) Endringer i arbeidsmiljøloven og folketrygdloven (forenkling av regelverket om oppfølging av sykmeldte arbeidstakere) og endringer i arbeidsmiljøloven

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 01.04.2014

Vår ref.: 13/3918

Arbeids- og sosialdepartementet viser til vedlagte høringsnotat med forslag til endringer i arbeidsmiljøloven og folketrygdloven. Forslagene bygger på en rapport fra en arbeidsgruppe med partene i arbeidslivet og myndighetene som ble nedsatt i forbindelse med forberedelsene til forhandlinger om ny IA-avtale i desember 2013. Denne gruppen fikk i mandat å utarbeide forslag til forenklinger i oppfølgingsregimet for sykmeldte.

Departementet minner om at høringsinstansene selv må sørge for å forelegge saken for underliggende etater, organisasjoner, forbund, foreninger mv. Høringsnotatet er tilgjengelig på hjemmesiden til Arbeids- og sosialdepartementet, www.regjeringen.no/asd.

Arbeids- og sosialministeren har i henhold til utredningsinstruksen besluttet at det i denne saken er behov for en kortere høringsfrist enn vanlig. Begrunnelsen for dette er forslagenes nære tilknytning til ny IA-avtale, at forslagene allerede er inngående drøftet med hovedorganisasjonene i arbeidslivet og at det dreier seg om forenklinger for borgerne, ikke nye byrder. Høringsfristen er 1. april 2014. Vi ber om at høringsmerknader fortrinnsvis blir sendt elektronisk til postmottak@ad.dep.no.

Med hilsen

Rune Ytre-Arna (e.f.)
avdelingsdirektør

                                                                                          Bente Helene Torstensen 
                                                                                          seniorrådgiver

 • AFF AS
 • Akademikerne
 • Aksjonærforeningen
 • ALT c/o Industri Energi
 • Apotekforeningen
 • Arbeiderbevegelsens Arbeidsgiverforening
 • Arbeidersamvirkenes Landsforening
 • Arbeids- og velferdsdirektoratet
 • Arbeidsforskningsinstituttet
 • Arbeidsgiverforeningen Spekter
 • Arbeidsmiljøsenteret
 • Arbeidsretten
 • Arbeidssøkerforbundet (AFO)
 • Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet
 • Bedriftsforbundet
 • CMI (Chr. Michelsens Institutt for Videnskap og Åndsfrihet)
 • Coop Norge AS
 • Den Norske Advokatforening
 • Den norske jordmorforening
 • Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon
 • Direktoratet for arbeidstilsynet
 • Domstoladministrasjonen
 • Elevorganisasjonen (EO)
 • Finans Norge
 • Finansdepartementet
 • Forbrukerrådet
 • Forskningsinstituttet IRIS
 • Forskningsstiftelsen Fafo
 • Forsvarsdepartementet
 • Frischsenteret
 • Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon
 • Handelshøyskolen BI Oslo
 • Helse Midt-Norge RHF
 • Helse Nord RHF
 • Helse- og omsorgsdepartementet
 • Helse Sør-Øst RHF
 • Helse Vest RHF
 • HIVNorge
 • HR Norge
 • Høgskolen i Lillehammer
 • Høgskolen i Molde
 • Høgskolen i Oslo og Akershus
 • Høgskolen i Telemark
 • Høgskolen i Østfold
 • Info Tjenester AS
 • Institutt for offentlig rett (UIO)
 • Institutt for privatrett (UIO)
 • Institutt for samfunnsforskning
 • Juridisk rådgivning for kvinner (JURK)
 • Juss-Buss
 • Jussformidlingen i Bergen 
 • Justis- og beredskapsdepartementet
 • KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon
 • Klima- og miljøverndepartementet
 • Kommunal- og moderniseringsdepartementet
 • KS
 • KS Bedrift
 • Kulturdepartementet
 • Kunnskapsdepartementet
 • Landbruks- og matdepartementet
 • Landsorganisasjonen i Norge
 • Lederne
 • Likestillings- og diskrimineringsombudet
 • Luftfartens funksjonærforening
 • Maskinentreprenørenes Forbund
 • NITO
 • Nordlandsforskning
 • Norges Bondelag
 • Norges Farmaceutiske Forening
 • Norges Fleridrettsforbund
 • Norges Handelshøyskole
 • Norges Handikapforbund
 • Norges Kommunerevisorforbund
 • Norges Kvinne- og familieforbund
 • Norges Lastebileierforbund
 • Norges Rederiforbund
 • Norges Røde Kors
 • Norges Skogeierforbund
 • Norges Taxiforbund
 • Norsk Bonde- og Småbrukarlag
 • Norsk Brannvernforening
 • Norsk Elektrotekniske Komite
 • Norsk Flygelederforening
 • Norsk Flygerforbund
 • Norsk Flytekniker Organisasjon
 • Norsk Folkehjelp
 • Norsk institutt for by- og regionforskning
 • Norsk Journalistlag
 • Norsk Kabinforening
 • Norsk Kvinnesaksforening
 • Norsk Landbrukssamvirke
 • Norsk Regnesentral
 • Norsk Sjøoffisersforbund
 • Norsk Skuespillerforbund
 • Norsk sosiologforening
 • Norsk yrkeshygienisk forening
 • Norske Film Tv-Produsenters Forening
 • Norske Meierifolks Landsforening
 • Norskog
 • NTNU
 • Nærings- og fiskeridepartementet
 • Næringslivets Hovedorganisasjon
 • Næringslivets sikkerhetsorganisasjon
 • Olje- og energidepartementet
 • Oslo kommune
 • Petroleumstilsynet
 • Private Barnehagers Landsforbund
 • Regjeringsadvokaten
 • Riksmeklingsmannen
 • Samferdselsdepartementet
 • SAMFO – Arbeidsgiverorganisasjon for samvirkeforetak
 • Samfunns- og næringslivsforskning
 • Senter for seniorpolitikk
 • SINFEF byggforsk
 • SINTEF Teknologi og samfunn
 • Sparebankforeningen i Norge
 • Statens arbeidsmiljøinstitutt STAMI
 • Statens helsetilsyn
 • Statens seniorråd
 • Statistisk Sentralbyrå
 • Stiftelsen Rogalandsforskning
 • Stopp JobbMobben
 • Stortingets ombudsmann for forvaltningen
 • Transportbrukernes Fellesorganisasjon
 • Transportøkonomisk institutt
 • Unio
 • Universitetet i Agder
 • Universitetet i Bergen
 • Universitetet i Oslo
 • Universitetet i Stavanger
 • Universitetet i Tromsø
 • Utenriksdepartementet
 • Velferdsalliansen
 • Virke
 • Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund YS

Til toppen