Historisk arkiv

Ny og forenklet IA-avtale for oppfølging av sykmeldte

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Arbeids- og sosialdepartementet

–Vi endrer fokus fra skjemaer og stivbeinte regler og over på enkeltmennesker, sier arbeids- og sosialminister Robert Eriksson om den nye IA-avtalen.


Arbeids- og sosialminister Robert Eriksson sammen med arbeidslivets parter. Foto: ASD
Besøk ASDs Flickr-side for flere bilder.


Regjeringen og hovedorganisasjonene i arbeidslivet underskrev 4. mars en ny Intensjonsavtale for et mer inkluderende arbeidsliv (IA-avtalen).

IA-avtalen inngås for perioden 4. mars 2014 – 31. desember 2018. Avtalen innebærer betydelige forenklinger i reglene for oppfølging av sykmeldte. IA-avtalen er et viktig virkemiddel for å oppnå overordnede mål i arbeids- og sosialpolitikken. Gode resultater fra IA-arbeidet sørger for at flere kommer inn i arbeidslivet, og hindrer at de som er innenfor faller ut.

– Ved å fjerne sanksjonsregimet kan arbeidsgiverne bruke mer av sin tid på å følge opp den enkelte arbeidstaker på arbeidsplassen. Arbeidstakeren kan konsentrere seg om å bli frisk og komme tilbake til jobb. NAV-ansatte kan følge opp den enkelte for å få vedkommende tilbake til arbeidslivet framfor å bruke tiden på skjemaer og dokumenter. Legene slipper å tenke på unødvendige sanksjoner knyttet til et omstridt sykmeldingskurs. I sum betyr dette at alle parter kan fokusere mer på den enkelte sykmeldte og på å få vedkommende tilbake i jobb, sier statsråd Robert Eriksson.

–Jeg er også glad for at vi i den nye avtalen er enige om en mer kraftfull innsats for å inkludere personer med nedsatt funksjonsevne i arbeidslivet. Innsatsen skal rettes mot unge. Dette er en gruppe det er særlig viktig å inkludere i arbeidslivet for å motvirke at de havner på trygd, sier arbeids- og sosialministeren.

Forslagene til regelendringer går ut på høring 4. mars. Regjeringen tar  sikte på at endringene kan tre i kraft 1. juli i år.

Ny IA-avtale - Forenklinger i reglene for oppfølging av sykmeldte

 • Oppfølgingsplan skal i utgangspunktet utarbeides for alle sykmeldte, men det presiseres at det kan være unødvendig når arbeidstakere er delvis sykmeldt. Forslaget bør innebære færre ”uproduktive” oppfølgingsplaner enn i dag.
 • Dialogmøte innen sju uker gjelder i utgangspunktet for 100% sykmeldte. For delvis sykmeldte kun når arbeidsgiver, arbeidstaker eller sykmelder anser det hensiktsmessig. Endringen vil føre til at det blir holdt færre unødvendige dialogmøter enn i dag.
 • Rapportering fra arbeidsgiver til Arbeids- og velferdsetaten etter 9 uker oppheves. Arbeidsgiver skal kunne dokumentere oppfølging for myndighetene ved behov.
 • Det presiseres at dialogmøte i regi av Arbeids- og velferdsetaten innen 26 ukers sykmelding kan holdes tidligere dersom en av aktørene krever dette.
 • Det presiseres at dialogmøtene først og fremst er en arena for arbeidsgiver og arbeidstaker. Annen kompetanse skal bare trekkes inn når det er reelt behov for det. Krav om at bedriftshelsetjenesten må delta i dialogmøter oppheves.

Ny IA-avtale - Fjerner flere sanksjoner

 • Ingen sanksjoner fra NAV overfor arbeidsgivere som ikke følger opp sine plikter.
  • Arbeidstilsynet skal fortsatt føre systemrettet risikobasert tilsyn, og vil kunne følge opp med reaksjoner.
 • Ingen sanksjoner overfor sykmelder som ikke deltar i dialogmøter.
  • Dersom det er behov for reaksjoner, vil dette kunne ilegges av helsemyndighetene etter helsepersonelloven.
  • Ingen sanksjoner mot sykmeldere som ikke gjennomfører obligatorisk kurs i sykmeldingsarbeid.

Ny IA-avtale - forsterket innsats for personer med nedsatt funksjonsevne

Lagt til rette for mer effektiv inkludering ved å prioritere unge.

Ny IA- avtale - satser mer på kunnskapsutvikling og forsøk

 • Det settes i gang forsøk med en forenklet og avgrenset ordning a la aktiv sykmelding: ”sykmeldt i jobb”, som er avgrenset til 14 dager.
 • Det settes av 6 millioner årlig til å drive kunnskapsutvikling og forsøk.

Ny IA-avtale - vektlegger forebygging

 • Nytt forebyggings- og tilretteleggingstilskudd for IA-virksomhetene:
  • Erstatter dagens tilretteleggingstilskudd og BHT-tilskudd.

 

Relevante dokumenter:

Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv 4. mars 2014 – 31. desember 2018
(IA-avtalen)
 Signert av partene.

Følgenotat til IA-avtalen

Forenklet sykefraværsoppfølging. Delrapport fra en partssammensatt arbeidsgruppe

Høring om endringer i arbeidsmiljøloven og folketrygdloven –
forenkling av regelverket om oppfølging av sykmeldte arbeidstakere
(sendt ut på høring 4/3-14)

Samarbeidsavtale mellom IA-virksomhetene og Arbeids- og velferdsetaten om et mer inkluderende arbeidsliv