Høring - forslag om å utvide adgangen til å pålegge hjelpetiltak med hjemmel i lov om barneverntjenester

Status: Under behandling

Høringsfrist: 05.12.2014

Høringsinstanser

Alle landets kommuner

Alle landets fylkesmenn

Arbeids- og sosialdepartementet

Finansdepartementet

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Helse- og omsorgsdepartementet

Kulturdepartementet

Justis- og beredskapsdepartementet

Kunnskapsdepartementet

Utenriksdepartementet

Arbeids- og velferdsdirektoratet

Atferdssenteret

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

Barneombudet

Barnevernets Utviklingssenter - Midt-Norge

Barnevernets utviklingssenter i Nord Norge

Datatilsynet

Helsedirektoratet

Høgskolen i Bergen

Høgskolen i Finnmark

Høgskolen i Harstad

Høgskolen i Lillehammer

Høgskolen i Oslo og Akershus

Høgskolen i Sør-Trøndelag

Høgskolen i Telemark

Høgskolen i Volda

Høgskolen i Østfold

Høgskulen i Sogn og Fjordane

Diakonhjemmet Høgskole

Innvandrernes landsorganisasjon

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet

Likestillings- og diskrimineringsombudet

MiRA ressurssenter for kvinner med minoritetsbakgrunn

Nasjonalt Folkehelseinstitutt

Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress

Norsk Innvandrerforum

Norges forskningsråd

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

NOVA - Norsk institutt for forskning om oppvekst,  velferd og aldring

Norsk Senter for Barneforskning

Norsk senter for menneskerettigheter

Organisasjonen mot offentlig diskriminering

Regionsenter for barn og unges psykiske helse (RBUP) Øst og Sør

Regjeringsadvokaten

Regionale ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging

Riksrevisjonen

Sametinget

Sentralenheten for fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker

Sivilombudsmannen

Helsetilsynet

Statens råd for likestilling av funksjonshemmede

Statistisk sentralbyrå

Universitetet i Agder

Universitetet i Bergen

Universitetet i Oslo

Universitetet i Stavanger

UIT - Norges arktiske universitetet

Universitetet i Nordland

Longyearbyen lokalstyre

Akademikerne

Antirasistisk senter

Arbeidsgiverforeningen Spekter

Childwatch International Research Network

Den Norske Advokatforening

Fagforbundet

Fellesorganisasjonen

Forandringsfabrikken

Forum for Barnekonvensjonen

Forum for ideelle barnevernsinstitusjoner

Juridisk rådgivning for kvinner

Juss-Buss - Juss-studentenes rettsinformasjon

Jussformidlingen i Bergen

Jusshjelpa i Nord-Norge

Kirkens bymisjon - Oslo

Stiftelsen Kirkens familievern

Kommunesektorens organisasjon

Landsforeningen for barnevernsbarn

Landsorganisasjonen i Norge

Landsorganisasjonen for romanifolket

Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner

Nasjonalforeningen for folkehelsen

Norges Juristforbund

Norges Kvinne- og familieforbund

Norges Røde Kors

Norsk barnevernlederorganisasjon

Norsk barnevernsamband

Norsk Folkehjelp

Norsk fosterhjemsforening

UNIO - Hovedorganisasjon for universitets- og høyskoleutdannede

Utdanningsforbundet

Norsk Psykologforening

Næringslivets Hovedorganisasjon

Press - Redd Barna Ungdom

Redd Barna

Foreningen Romanifolkets Kystkultur (FRK)

Romanifolkets Riksforbund

Selvhjelp for innvandrere og flyktninger

Stiftelsen Rettferd for taperne

Stiftelsen menneskerettighetshuset

Taternes landsforening

UNICEF Norge

Hovedorganisasjonen Virke

Voksne for barn

Yrkesorganisasjonenes sentralforbund

 

Til toppen