Høring - forslag om endringer i forskrift om opptak til høyere utdanning (opptaksforskriften)

Det er blant annet foreslått endringer i bestemmelsene om dokumenterte norskkunnskaper for søkere med opptaksgrunnlag fra utlandet.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 06.10.2014

Departementet sendte 11. juli 2014 på høring forslag om endringer i forskrift om opptak til høyere utdanning. Det er bl.a. foreslått endringer i bestemmelsene om dokumenterte norskkunnskaper for søkere med opptaksgrunnlag fra utlandet. Dette forslaget innebærer at ny norskprøve utarbeidet av VOX på oppdrag fra Barne-, familie- og likestillingsdirektoratet kan godkjennes som nytt alternativ. Høringsforslaget innebærer ikke endringer av betydning for elevers fagvalg i videregående opplæring. Det tas derfor sikte på at endringene trer i kraft fra og med opptak til studieåret 2015-2016.

(11.07.2014)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dokumentene i saken i PDF-format:


Høringsbrev inkl. liste over høringsinstanser (PDF)

Høringsnotat om forslag om endringer i forskrift om opptak til høyere utdanning (Opptaksforskriften) (PDF)


For å kunne lese PDF-filer må du ha installert en PDF-leser på din maskin. Det finnes flere PDF-lesere som kan lastes ned gratis på Internett.

Vår ref.: 14/3741

Høringsbrev - forslag om endringer i forskrift om opptak til høyere utdanning

 

Kunnskapsdepartementet fastsetter forskrift om opptak til høyere utdanning (opptaksforskriften) med hjemmel i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler, jf. §§ 3-6, 3-7 og 4-9.

Departementet vurderer normalt en gang årlig behovet for endringer i opptaksforskriften.

 

     1.  Forslag om endringer i opptaksforskriften

Departementet har også i år mottatt flere forslag om endringer fra universiteter og høyskoler. Forslagene er vurdert i samråd med Samordna opptak (SO).

Forslagene som fremmes med dette høringsbrevet, innebærer i hovedsak ikke endringer av betydning for elevers fagvalg i videregående opplæring. Derfor tas det sikte på at endringene trer i kraft fra og med opptaket til studieåret 2015 - 2016.

Det foreslås noen mindre, tekniske endringer i forskriftsteksten som ikke omtales nærmere i dette brevet. Endringene er imidlertid innarbeidet i vedlagte utkast til forskriftstekst.

   

     2.  Nærmere om de enkelte forslagene

Kapittel 2 Generell studiekompetanse
§ 2-2 Utenlandsk utdanning
Barne-, familie og likestillingsdepartementet (BLD) har gitt VOX i oppdrag å utvikle en ny avsluttende prøve i norsk (Norskprøven) etter forskrift 19. april 2012 nr. 358 om læreplan inorsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere, fastsatt av BLD. Norskprøven skal være en avslutning på opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere, regulert av introduksjonsloven. Deltakere kan, etter dette regelverket, få opplæring opp til nivå B2 som tilsvarer karaktern 2 – to – i norsk fra videregående opplæring (VGO). Det gjøres spesielt oppmerksom på at den nye Norskprøven ikke kan benyttes for opptak til studier med karakterkrav i norsk.

 

Den nye Norskprøven på nivå 2 skal etter planen tas i bruk fra og med våren 2015. Departementet foreslår å sette inn den nye prøven med minimum nivå B2 i alle delferdigheter som et nytt alternativ til å dokumentere norskskunnskaper for søkere med opptaksgrunnlag fra utlandet (utenom Norden).

 

Kapittel 2 Unntak fra krav om generell studiekompetanse
§ 3-1 Realkompetanse
Da realkompetansereformen ble innført, var det for å gi søkere som ikke fyller de formelle kravene for opptak til høyere utdanning en mulighet til å bli vurdert for opptak. Det normale kravet for opptak til høyere utdanning er generell studiekompetanse (GSK). Det finnes imidlertid studier der det er fastsatt unntak fra GSK for søkere som dokumenterer annen utdanning, som for eksempel 2-årig fagskole i tekniske fag eller 1-årig forkurs for opptak til ingeniørutdanning. Det presiseres at retten til realkompetansevurdering bare skal gjelde for søkere som ikke oppfyller de formelle kvalifikasjonene for et bestemt studium. Det innebærer for eksempel at søkere med 2-årig fagskole i tekniske fag ikke skal realkompetansevurderes for opptak til ingeniørutdanning eller andre studier der slik utdanning er godkjent opptaksgrunnlag.

 

§ 3-6 Unntak fra krav om generell studiekompetanse for opptak til enkelte kunstfag
Det foreslås endringer i gjeldende bestemmelser for å klargjøre at unntak fra krav om GSK bare kan gjøres i spesielle tilfeller for søkere til utøvende og skapende studier ved kunsthøyskolene.

 

Kapittel 6 Rangering av søkere ved opptak
§ 7-2 Kvote for førstegangsvitnemål og ordinær kvote
Elever fra de studieforberedende utdanningsprogrammene i videregående opplæring (VGO) som får vitnemål etter 3-årig utdanning på normert tid (normalt 3 år), får utstedt et førstegangsvitnemål. Dette vitnemålet legges til grunn ved opptak i kvote for førstegangsvitnemål.

 Søkere med yrkesfaglige programmer får ikke førstegangsvitnemål. Bestemmelsene i opptaksforskriften sidestiller imidlertid søkere med yrkesfag med søkere fra studieforberedende utdanningsprogrammer. Endringsforslaget er en presisering som sikrer likebehandling av søkere fra de ulike programområdene i VGO, ved at også søkere fra ytrkesfag må ha fullført sin yrkesfaglige opplæring uten opphold for at de skal være kvalifisert til å bli vurdert i førstegangsvitnemålskvote.

 

§ 7-8 Tilleggspoeng for realfag og fremmedspråk fra videregående opplæring Forslaget om å stryke fjerde og femte ledd som gir bestemmelser om tilleggspoeng for bestemte fag fra International Baccalaureate og Fransk baccalauréat, er en forenkling av reglene. Den innebærer ingen realtitetsendring for søkere med slike opptaksgrunnlag.

Begrunnelsen er at det forekommer relativt hyppige endringer i faggrupper i disse utdanningene. Etter gjeldende prosedyre der selv små endringer krever forskriftsendring, tar det lang tid før disse slår ut til gunst for søkere. Ved å behandle søkere med vitnemål fra International Baccalaureate og Fransk baccalauréat etter bestemmelsene i nytt fjerde ledd, vil det være enklere både for Samordna opptak og for opptaksorganene å gjøre endringer til gunst for søkere med slik bakgrunn.

 

 

     3.  Høringsfrist

Høringsuttalelser sendes Kunnskapsdepartementet på e-post til postmottak@kd.dep.no. innen mandag 6. oktober 2014.

 

 

 

Med hilsen

 

 

Rolf L. Larsen (e.f.)
fung. ekspedisjonssjef


 

                                                                                  Inger Johanne Christiansen
                                                                                  seniorrådgiver


 

Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer.

Adressater:

Universiteter og høyskoler
Samordna opptak
Utdanningsdirektoratet
Fylkesmennene
Fylkeskommunene
Videregående skoler
Elev- og studentorganisasjonene

 

Kopi

Universitets- og høgskolerådet
Nettverk for private høyskoler
Rådet for fylkeskommunale fagskoler
Forum for fagskoler
Lærerorganisasjonene
Forskerforbundet
Justisdepartementet
Statens lånekasse for utdanning
NAV
VOX
NOKUT

Til toppen