Høring - forslag til endring i regler om utlikningen av Finanstilsynets utgifter

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 10.12.2014

Vår ref.: 13/4894

Høring - forslag til endring i regler om utlikningen av Finanstilsynets utgifter

Finansdepartementet sender med dette på høring utkast til nye regler om utlikningen av Finanstilsynets utgifter, jf. vedlagte høringsnotat utarbeidet av Finanstilsynet.

Etter dagens ordning utliknes Finanstilsynets utgifter etter finanstilsynsloven § 9 på de institusjoner som er underlagt tilsyn i budsjettåret. Det følger av loven at utlikningen utføres av Finanstilsynet og deretter godkjennes av Finansdepartementet. Finanstilsynet har i vedlagte høringsnotat vist til at prosessen rundt utlikningen med høringen og godkjenningen av departementet er omfattende. Finanstilsynet har på denne bakgrunn foreslått å forenkle den årlige utlikningsprosessen, slik at det vil være mindre grad av skjønnsutøvelse og større grad av lov- og forskriftsregulering.

Departementet ber om høringsinstansenes merknader til forslag til endring i regler om utlikning av Finanstilsynets utgifter som fremgår av vedlagte høringsnotat. Det bes herunder om høringsinstansenes syn på foreslått minimums- og maksimumsbeløp som skal utliknes på de enkelte institusjonene. Departementet ber om høringsinstansenes merknader 10. desember 2014.

Det bes om at høringsuttalelsene sendes elektronisk til postmottak@fin.dep.no.

Med hilsen

Geir Åvitsland e.f.
ekspedisjonssjef

Inger-Johanne Arildsen Rygh
avdelingsdirektør

 

Høringsinstanser:

Alle departementene
Den Norske Aktuarforening
Den norske Revisorforening
Eiendomsmeglerforetakenes Forening
Finans Norge
Finansieringsselskapenes Forening
Finanstilsynet
Havtrygd Gjensidig Forsikring
Lotteri- og stiftelsestilsynet
Nasdaq OMX Oslo ASA
Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening
Norges Eiendomsmeglerforbund
Norges Interne Revisorers Forening (NIRF)
Norges Kommunerevisorforbund
Norges Takseringsforbund
Norsk Kapitalforvalterforening
Norske Finansanalytikeres Forening
Norske Forsikringsmegleres Forening
Norske Kredittopplysningsbyråers Forening
NOS Clearing ASA
Oslo Børs
Oslo Clearing ASA
Pensjonskasseforeningen
Sparebankforeningen i Norge
Sparebankstiftelsene
The Nordic Association of Marine Insurers (Cefor)
Verdipapirfondenes Forening
Verdipapirforetakenes Forbund
Verdipapirsentralen