Høring – endring i utlendingsloven § 17 (bortvisning på grunn av ilagt straff i utlandet)

Status: Under behandling

Høringsfrist: 10.07.2014

Vår ref.: 14/2919 - KBH

1.   Innledning

Justis- og beredskapsdepartementet sender med dette på høring forslag til endring i § 17 i lov 15. mai 2008 nr. 35 om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsloven).

Endringen innebærer et lavere krav til strafferamme for å kunne bortvise en utlending på det grunnlag at vedkommende har vært straffet for alvorlige forhold i utlandet. Etter gjeldende § 17 første ledd bokstav h kan en utlending bortvises dersom vedkommende i utlandet er straffet, eller ilagt særreaksjon, for et forhold som etter norsk lov kan føre til fengselsstraff i «ti år eller mer». Dette foreslås endret til «fem år eller mer». 

Liste over høringsinstanser følger vedlagt. Vi ber høringsinstansene vurdere om forslaget også bør forelegges underliggende organer mv. som ikke er oppført på lista. Høringsbrevet er også tilgjengelig elektronisk på www.regjeringen.no/jd.

Høringsfristen er 10. juli 2014. Merknader til forslaget bes sendt Justis- og beredskapsdepartementet, Innvandringsavdelingen, Postboks 8005 Dep, 0030 Oslo. Det er ønskelig at merknadene også sendes elektronisk i Word-format (ikke som PDF-fil) til kristine.hosar@jd.dep.no. Spørsmål kan rettes til rådgiver Kristine Bjørnsund Hosar på samme adresse eller på tlf. 22 24 75 07. 

2.   Gjeldende rett

Vedtak om bortvisning innebærer at en utlending nektes innreise i riket fordi innreisevilkårene ikke er oppfylt, eller blir pålagt å forlate riket fordi vilkårene for å oppholde seg i riket ikke er oppfylt. Bortvisning kan finne sted både ved gjennomføring av grensekontroll og i tilfeller hvor en utlending påtreffes i Norge etter å ha oppholdt seg her i kortere eller lengre tid. Et vedtak om bortvisning medfører en plikt til å forlate riket, og kan gjennomføres ved tvang. 

I utlendingsloven § 17 første ledd bokstav a til l angis det når det kan fattes vedtak om bortvisning. I henhold til bokstav h, kan en utlending bortvises fra riket «når utlendingen i utlandet er straffet eller er ilagt særreaksjon for et forhold som etter norsk lov kan føre til fengselsstraff i ti år eller mer».

Bestemmelsen må ses i sammenheng med bokstav g første alternativ, som innebærer at en utlending kan bortvises dersom vedkommende for mindre enn fem år siden i utlandet har sonet eller er ilagt straff for et forhold som etter norsk lov kan føre til fengselsstraff i mer enn tre måneder. Formålet med bokstav h er at det ikke skal gjelde noen tidsbegrensning for svært alvorlige straffbare forhold.

3.   Nærmere om departementets forslag

Utlendingslovens formålsbestemmelse i § 1 første ledd slår fast at loven «skal gi grunnlag for regulering av og kontroll med inn- og utreise, og utlendingers opphold i riket, i samsvar med norsk innvandringspolitikk og internasjonale forpliktelser». Lovens forarbeider understreker at «[d]et er en grunnleggende del av innvandringsreguleringen å kunne holde utenfor landets grenser personer som er uønsket her på grunn av kriminalitet eller visse andre forhold» (Ot. prp. nr. 75 (2006–2007), s. 288). 

Formålet med lovens § 17 bokstav h er at det ikke skal gjelde noen tidsbegrensning for å kunne bortvise utlendinger som har begått alvorlige straffbare forhold i utlandet. Slike forhold skal danne grunnlag for bortvisning selv om de ligger langt tilbake i tid.

Å senke kravet til strafferammen i § 17 første ledd bokstav h – fra «fengselsstraff i ti år eller mer» til «fengselsstraff i fem år eller mer» – vil innebære at flere alvorlige straffbare forhold kan danne grunnlag for bortvisning uten en begrensning bakover i tid. Eksempler på straffbare forhold som ikke er omfattet av dagens bestemmelse, men som vil være omfattet av bestemmelsen som nå foreslås, er:

 • Oppfordring, rekruttering og opplæring til terrorhandlinger (6 års strafferamme, jf. ny straffelov (straffeloven av 2005) § 136)
 • Deltakelse mv. i en terrororganisasjon (6 års strafferamme, jf. ny straffelov § 136 a)
 • Tvangsekteskap (6 års strafferamme, jf. ny straffelov § 253)
 • Menneskehandel (6 års strafferamme, jf. ny straffelov § 257)
 • Kroppsskade («skader en annens kropp eller helse, gjør en annen fysisk maktesløs eller fremkaller bevisstløshet eller liknende tilstand») (6 års strafferamme, jf. ny straffelov § 273)
 • Mishandling i nære relasjoner (6 års strafferamme, jf. ny straffelov § 282)
 • Kjønnslemlestelse (6 års strafferamme, jf. ny straffelov § 284)
 • Seksuell omgang med barn mellom 14 og 16 år (6 års strafferamme, jf. ny straffelov § 302)

Etter departementets syn bør disse forholdene, og andre forhold med tilsvarende strafferamme, være omfattet av utlendingsloven § 17 første ledd bokstav h. Det er tale om svært alvorlige forbrytelser. Departementet kan ikke se tungtveiende hensyn som taler imot en slik utvidelse. Etter departementets mening representerer den foreslåtte regelen en rimelig avveining mellom forholdets alvor og aktuelle utlendingers interesse i ikke å bli bortvist på grunn av forhold langt tilbake i tid. 

Selv om man med et redusert krav til strafferamme vil kunne bortvise flere personer, vil departementet understreke at det ikke er noen automatikk i at det skal treffes vedtak om bortvisning selv om det objektive grunnlaget for dette er til stede. Det skal i hver sak foretas en konkret vurdering basert på tilgjengelig informasjon om det straffbare forholdet, formålet med innreisen og oppholdet i Norge og omstendighetene ellers.

4.   Administrative og økonomiske konsekvenser

Reduksjon av kravet til strafferamme fra «ti år eller mer» til «fem år eller mer» kan medføre at flere blir bortvist på dette grunnlag. Det antas imidlertid at det ikke vil være snakk om et betydelig antall vedtak. De administrative og økonomiske konsekvensene må dermed antas å være beskjedne. Departementet legger til grunn at etatene kan dekke de økonomiske kostnadene innenfor gjeldende budsjettrammer.

5.   Forslag til lovendring

Utlendingsloven § 17 første ledd innledningen og bokstav h skal lyde:

«En utlending kan bortvises:

h) når utlendingen i utlandet er straffet eller er ilagt særreaksjon for et forhold som etter norsk lov kan føre til fengselsstraff i fem år eller mer.»

  

Med hilsen
Siri Johnsen (e.f.)
avdelingsdirektør

Kristine Bjørnsund Hosar
rådgiver

 

 • Alle departementene

 

 • Arbeids- og velferdsdirektoratet (NAV)
 • Barneombudet
 • Datatilsynet
 • Domstolsadministrasjonen
 • Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi)
 • Likestillings- og diskrimineringsombudet
 • Nasjonalt identitets- og dokumentasjonssenter (NID)
 • Norad
 • Politidirektoratet (POD)
 • Politiets Sikkerhetstjeneste (PST)
 • Regjeringsadvokaten
 • Riksadvokaten
 • Språkrådet
 • Stortingets ombudsmann for forvaltningen
 • Utlendingsdirektoratet (UDI)
 • Utlendingsnemnda (UNE)

 

 • Fylkesmennene

 

 • Advokatforeningen
 • Akademikerne
 • Amnesty International Norge
 • Antirasistisk Senter
 • Arbeiderpartiet
 • Arbeidsgiverforeningen Spekter 
 • Bispedømmene (11 stykker)
 • Demokratene
 • Den norske dommerforening
 • Den norske kirke – Kirkerådet
 • Det liberale folkepartiet
 • Fagforbundet
 • Faglig forum for kommunalt flyktningarbeid
 • Flyktninghjelpen
 • Fremskrittspartiet
 • Helsingforskomiteen
 • Hovedorganisasjonen Virke
 • Human Rights Service (HRS)
 • Høyre
 • Innvandrernes Landsorganisasjon (INLO)
 • Islamsk Råd
 • Juridisk Rådgivning for Kvinner (JURK)
 • Juss-Buss
 • Jussformidlingen
 • Kontaktutvalget mellom innvandrerbefolkningen og myndighetene (KIM)
 • Kontoret for fri rettshjelp
 • Kristelig Folkeparti
 • Kristent Interkulturelt Arbeid (KIA)
 • Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon (KS)
 • Kystpartiet
 • Landsorganisasjonen i Norge (LO)
 • Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU)
 • Miljøpartiet De grønne
 • MiRA Ressurssenter for innvandrer- og flyktningkvinner
 • Norges Juristforbund
 • Norges Kommunistiske Parti
 • Norges politilederlag
 • Norsk Folkehjelp
 • Norsk Innvandrerforum
 • Norsk organisasjon for asylsøkere (NOAS )
 • Norsk senter for menneskerettigheter (SMR)
 • Norsk Tjenestemannslag (NTL)
 • Næringslivets hovedorganisasjon (NHO)
 • Organisasjonen mot offentlig diskriminering (OMOD)
 • Pensjonistpartiet
 • Peoplepeace
 • Politiets Fellesforbund
 • Politijuristene
 • PRESS – Redd Barna Ungdom
 • Redd Barna
 • Rettspolitisk forening
 • Røde Kors
 • Rødt
 • Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn
 • Selvhjelp for innvandrere og flyktninger (SEIF)
 • Seniorsaken
 • Senterpartiet
 • SOS Rasisme
 • Sosialistisk Venstreparti
 • UNHCR Stockholm
 • Unio – Hovedorganisasjonen for universitets- og høyskoleutdannede
 • Venstre
 • Vergeforeningen
 • Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS)

Til toppen