Høring om behovsprøving av utdanningsstøtte til videregående opplæring

Endringer i utdanningsstøtteloven

Departementet foreslår å innføre hjemmel for å kunne ta hensyn til økonomien til forsørgers samboer ved behovsprøving av utdanningsstøtte til videregående opplæring.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 25.11.2014

Lovendringen er en forutsetning for gjennomføring av deler av det forslaget til endring i grunnstipend- og bostipendordningen som er fremmet i statsbudsjettet for 2015.

Departementet foreslår også en mindre utvidelse av hjemmelen for innhenting av opplysninger, slik at Lånekassen gis adgang til å innhente opplysninger fra fylkeskommunen om godkjent lærekontrakt for lærlinger.

___________________________________________________________________________

Dokumentene i saken i PDF-format:

Høringsbrev inkl. liste over høringsinstanser (PDF)

Høringsnotat om forslag til endringer i utdanningsstøtteloven (PDF)

Resultatet i denne saken er at regjeringen 13. februar 2015 la frem Prop. 60 L (2014–2015) Endringer i lov om utdanningsstøtte (behovsprøving, innhenting av opplysninger). Proposisjonen er publisert på Regjeringen.no.

For å kunne lese PDF-filer må du ha installert en PDF-leser på din maskin. Det finnes flere PDF-lesere som kan lastes ned gratis på Internett.