Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Høring om behovsprøving av utdanningsstøtte til videregående opplæring

Endringer i utdanningsstøtteloven

Departementet foreslår å innføre hjemmel for å kunne ta hensyn til økonomien til forsørgers samboer ved behovsprøving av utdanningsstøtte til videregående opplæring.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 25.11.2014

Lovendringen er en forutsetning for gjennomføring av deler av det forslaget til endring i grunnstipend- og bostipendordningen som er fremmet i statsbudsjettet for 2015.

Departementet foreslår også en mindre utvidelse av hjemmelen for innhenting av opplysninger, slik at Lånekassen gis adgang til å innhente opplysninger fra fylkeskommunen om godkjent lærekontrakt for lærlinger.

___________________________________________________________________________

Dokumentene i saken i PDF-format:

Høringsbrev inkl. liste over høringsinstanser (PDF)

Høringsnotat om forslag til endringer i utdanningsstøtteloven (PDF)

Resultatet i denne saken er at regjeringen 13. februar 2015 la frem Prop. 60 L (2014–2015) Endringer i lov om utdanningsstøtte (behovsprøving, innhenting av opplysninger). Proposisjonen er publisert på Regjeringen.no.

For å kunne lese PDF-filer må du ha installert en PDF-leser på din maskin. Det finnes flere PDF-lesere som kan lastes ned gratis på Internett.

Vår ref.: 14/4909-

 

Høring – forslag til endringer i utdanningsstøtteloven


Kunnskapsdepartementet sender herved forslag til to endringer i lov 3. juni 2005 nr. 37 om utdanningsstøtte (utdanningsstøtteloven) på høring.


Det ene forslaget gjelder innføring av hjemmel til å kunne ta hensyn til økonomien til en forsørgers samboer i behovsprøvingen av utdanningsstøtte til elever i videregående opplæring. I forslaget til statsbudsjett for 2015, se Prop. 1 S (2014–2015) for Kunnskapsdepartementet, foreslår regjeringen flere endringer i behovsprøvingsvilkårene for grunnstipendet i videregående opplæring. En av endringene går ut på at stipendet skal behovsprøves mot inntekten til begge foreldre med formelt forsørgeransvar for eleven, uavhengig av om eleven bor sammen med begge eller bare en av dem. Etter forslaget skal det videre i de tilfellene der elevens foreldre ikke bor sammen, og der en eller begge foreldrene har ny ektefelle eller samboer, legges et sjablongtillegg til den inntekten som det behovsprøves mot. Tillegget er ment å skulle gi uttrykk for den økonomiske fordelen slike foreldre vil ha av å dele husholdning med en annen voksenperson. Gjeldende behovsprøvingsbestemmelse i utdanningsstøtteloven innholder ikke hjemmel til å la samboere uten formelt forsørgeransvar utgjøre en faktor i behovsprøvingen. Lovendringsforslaget fremmes følgelig for å kunne gjennomføre regjeringens samlede forslag til endringer i behovsprøvingsvilkår for grunnstipendet. Lovendringen er også nødvendig for å kunne gjennomføre regjeringens forslag om å innføre behovsprøving av bostipendet i videregående opplæring ettersom dette forslaget inneholder tilsvarende vilkår med hensyn til hvilke personer som skal gis betydning i behovsprøvingen.


Det andre lovendringsforslaget handler om en mindre utvidelse av bestemmelsen som gir Lånekassen adgang til å innhente opplysninger om studentstatus og faglig progresjon, slik at den også hjemler adgang til å innhente opplysninger fra fylkeskommunen om godkjent lærekontrakt for lærlinger.


Regelverket for behovsprøving av støtte til videregående opplæring må være vedtatt innen Lånekassen starter søknadsbehandlingen for skoleåret 2015–16 i april 2015. Av denne grunn blir det nødvendig å forkorte høringsfristen til seks uker. Høringsfristen settes følgelig til 25. november 2014. Høringsuttalelser bes sendt pr. e-post til postmottak@kd.dep.no.


Høringsdokumentene i denne saken er publisert på http://www.regjeringen.no/nb/dep/kd/dok/hoeringer.html?id=1976. På denne nettsiden finner man også høringsdokumentene vedrørende departementets forslag til forskrift om tildeling av utdanningsstøtte for undervisningsåret 2015–2016, hvor ovennevnte forslag om endringer i behovsprøvingsvilkårene for grunnstipendet og innføring av behovsprøving av bostipendet er redegjort for i detalj.

 

Med hilsen

Ellen Carine Smogeli (e.f.)
seniorrådgiver
                                                              Halvor Midtfjellse
rådgiver

Arbeids- og sosialdepartementet
Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet
Finansdepartementet
Forsvarsdepartementet
Helse- og omsorgsdepartementet
Justis- og beredskapsdepartementet
Klima- og miljødepartementet
Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Kulturdepartementet
Landbruks- og matdepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet
Olje- og energidepartementet
Samferdselsdepartementet
Utenriksdepartementet
Akershus fylkeskommune
Aust-Agder fylkeskommune
Buskerud fylkeskommune
Finnmark fylkeskommune
Hedmark fylkeskommune
Hordaland fylkeskommune
Møre og Romsdal fylkeskommune
Nordland fylkeskommune
Nord-Trøndelag fylkeskommune
Oppland fylkeskommune
Oslo kommune
Rogaland fylkeskommune
Sogn og Fjordane fylkeskommune
Sør-Trøndelag fylkeskommune
Telemark fylkeskommune
Troms fylkeskommune
Vest-Agder fylkeskommune
Vestfold fylkeskommune
Østfold fylkeskommune
Fylkesmannen i Aust-Agder
Fylkesmannen i Buskerud
Fylkesmannen i Finnmark
Fylkesmannen i Hedmark
Fylkesmannen i Hordaland
Fylkesmannen i Møre og Romsdal
Fylkesmannen i Nordland
Fylkesmannen i Nord-Trøndelag
Fylkesmannen i Oppland
Fylkesmannen i Oslo og Akershus
Fylkesmannen i Rogaland
Fylkesmannen i Sogn og Fjordane
Fylkesmannen i Sør-Trøndelag
Fylkesmannen i Telemark
Fylkesmannen i Troms
Fylkesmannen i Vest-Agder
Fylkesmannen i Vestfold
Fylkesmannen i Østfold
Ansgar Teologiske Høgskole
Barrat Due musikkinstitutt
Bergen Arkitekthøgskole
Campus Kristiania Markedshøyskolen
Den norske Eurytmihøgskole
Det teologiske Menighetsfakultet
Diakonhjemmet Høgskole
Dronning Mauds Minne, Høgskole for førskolelærerutdanning
Fjellhaug Internasjonale Høgskole
Handelshøyskolen BI
Haraldsplass diakonale høgskole
Høgskolen Betanien
Høgskulen for landbruk og bygdeutvikling
Høyskolen Diakonova
Høyskolen for Ledelse og Teologi
Lovisenberg diakonale høgskole
Misjonshøgskolen
NISS Høyskole
NLA Høgskolen
Norges Dansehøyskole
Norges Informasjonsteknologiske Høgskole
Rudolf Steinerhøyskolen
Westerdals Høyskole
Arkivakademiet
Atlantis Medisinske Høgskole
Bjørknes høyskole
Musikkteaterhøyskolen
Noroff høyskole
Norsk barnebokinstitutt
Norsk Gestaltinstitutt AS Høgskole
Norsk høgskole for helhetsterapi
Skrivekunstakademiet
Association of Norwegian Students Abroad
Norges arktiske studentsamskipnad
Studentsamskipnaden for Sunnmøre
Studentsamskipnaden i Agder
Studentsamskipnaden i Bergen
Studentsamskipnaden i Buskerud
Studentsamskipnaden i Harstad
Studentsamskipnaden i Hedmark
Studentsamskipnaden i Indre Finnmark
Studentsamskipnaden i Molde
Studentsamskipnaden i Nesna
Studentsamskipnaden i Nordland
Studentsamskipnaden i Nord-Trøndelag
Studentsamskipnaden i Oppland
Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus
Studentsamskipnaden i Sogn og Fjordane
Studentsamskipnaden i Stavanger
Studentsamskipnaden i Stord/Haugesund
Studentsamskipnaden i Telemark
Studentsamskipnaden i Trondheim
Studentsamskipnaden i Vestfold
Studentsamskipnaden i Østfold
Studentsamskipnaden i Ås
Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo
Høgskolen i Bergen
Høgskolen i Buskerud og Vestfold
Høgskolen i Gjøvik
Høgskolen i Harstad
Høgskolen i Hedmark
Høgskolen i Lillehammer
Høgskolen i Molde, vitenskapelig høgskole i logistikk
Høgskolen i Narvik
Høgskolen i Nesna
Høgskolen i Nord-Trøndelag
Høgskolen i Oslo og Akershus
Høgskolen i Sogn og Fjordane
Høgskolen i Sør-Trøndelag
Høgskolen i Telemark
Høgskolen i Volda
Høgskolen i Østfold
Høgskolen i Ålesund
Høgskolen Stord/Haugesund
Kunst- og designhøgskolen i Bergen
Kunsthøgskolen i Oslo
Norges Handelshøyskole
Norges idrettshøgskole
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
Norges musikkhøgskole
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Samisk høgskole
Universitetet i Agder
Universitetet i Bergen
Universitetet i Nordland
Universitetet i Oslo
Universitetet i Stavanger
Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet
Folkehøgskolerådet
Steinerskoleforbundet
Norske Fag- og Friskolers Landsforbund
Kristne Friskolers Forbund
Forum for fagskoler - Abelia
Nettverk for private høyskoler
Senter for internasjonalisering av utdanning
Universitets- og høgskolerådet
Elevorganisasjonen
Norsk studentorganisasjon
Norske Dansekunstnere
Samskipnadsrådet
Studentpolitisk utvalg ved Handelshøyskolen BI
Foreldreutvalget for grunnopplæringen
Datatilsynet
Forbrukerombudet
Forbrukerrådet
Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen
Riksrevisjonen
Samordna opptak
Skattedirektoratet
Statens innkrevingssentral
Statens lånekasse for utdanning
Utdanningsdirektoratet
Arbeidsgiverforeningen Spekter
Næringslivets Hovedorganisasjon
KS - kommunesektorens organisasjon
Hovedorganisasjonen Virke
Landsorganisasjonen i Norge
Akademikerne
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund
Unio
Funksjonshemmedes fellesorganisasjon
Likestillings- og diskrimineringsombudet
Norges forskningsråd
Norgesuniversitetet
Norsk fosterhjemsforening
Sametinget
Statens råd for likestilling av funksjonshemmede
Voksenopplæringsforbundet
Vox, nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk
Arbeids- og velferdsdirektoratet
Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning
Rådet for offentlige fagskoler
Utdanningsforbundet
Kontaktutvalget mellom innvandrerbefolkningen og myndighetene
Studentenes og akademikernes internasjonale hjelpefond
Sivilombudsmannen
Norsk forbund for fjernundervisning og fleksibel utdanning
Aleneforeldreforeningen - AFFO
Foreningen 2 Foreldre
Juridisk rådgivning for kvinner
Jushjelpa i Midt-Norge
Juss-Buss
Jussformidlingen
Jusshjelpa i Nord-Norge

Til toppen