Høring - Forslag til endringer i byggteknisk forskrift

Kommunal- og moderniseringsdepartementet ber om innspill på høring av forslag til endringer i byggteknisk forskrift. Høringsfrist er 1. september 2014.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 01.09.2014

Vår ref.: 14/2345

Kommunal- og moderniseringsdepartementet sender med dette forslag til endringer i byggteknisk forskrift til plan- og bygningsloven (byggesaksdelen) på høring. Det foreslås endringer av krav til tilgjengelighet til og i boliger. I tillegg foreslås enkelte andre endringer. Høringen er ett av flere tiltak som skal bidra til forenkling av plan- og byggelovgivningen.

Høringsfrist er 1. september 2014.

Målet med endringene er å gjøre det enklere og rimeligere å bygge boliger. Det skal bli enklere å utnytte areal på en hensiktsmessig måte i boenhet og byggeprosjekt. Samtidig skal prinsippet om universell utforming og tilgjengelighet til og i boliger ligge fast. I forberedelsene til høringen er det gjennomført et dialogmøte hvor byggenæringen, interesseorganisasjoner og kommuner har bidratt med innspill.

Det foreslås følgende endringer:

 • To alternative forslag til endring av tilgjengelighetskrav i boenhet: 
  • Unntak fra tilgjengelighetskrav for inntil 50 prosent av boenheter på 50 m2 BRA eller mindre i en bygning, eller
  • Krav til snusirkel reduseres fra 1,5 m til 1,4 m og skal gjelde i kun ett rom av hver funksjon
 • Fjerning av krav om universell utforming av felles uteareal for større boligområder.
 • Redusert krav til stigningsforhold for gangatkomst til bolig.
 • Redusert krav til åpningskraft for dør.
 • Skjerpet krav til sikkerhetsglass i vindu og andre glassfelt.
 • Endret krav til utgang fra branncelle i risikoklasse 4.
 • Enkelte redaksjonelle endringer.

Endringene foreslås med ikrafttredelse 1. januar 2015.

Det vises til høringsnotat om saken for en mer grundig redegjørelse av endringsforslagene.

Høringsdokumentene kan lastes ned fra departementets nettsider.

Høringsuttalelser til forslagene til forskriftsendringer sendes elektronisk som word-filer merket sak 14/2354 til departementet på e-postadresse postmottak@kmd.dep.no

Vi ber høringsinstansene vurdere om saken bør legges frem for eller sendes videre til underliggende organ, organisasjoner osv. som ikke står på høringslisten. Høringsuttalelsene vil bli lagt ut på nettsidene til departementet.

Spørsmål kan rettes til Direktoratet for byggkvalitet på e-post tone.ronnevig@dibk.no, telefon 45 27 49 25.

 

Med hilsen

 

Ann Ingeborg Hjetland (e.f.)
ekspedisjonssjef
Mariann Jodis Blomli
fung. avdelingsdirektør

 

Vedlegg:
Høringsinstanser
Høringsnotater

Høringsbrevet som pdf

Liste over høringsinstanser som pdf

 

Advokatforeningen

 

Akademikernes Fellesorganisasjon

 

AOF Norge

 

Arbeids- og velferdsdirektoratet

 

Arkitektenes Fagforbund

 

Arkitektbedriftene i Norge

 

Arkitekthøgskolen i Oslo

 

Arkitektnytt

 

Asplan Viak AS

 

 

 

Barneombudet

 

Barne- ungdoms- og familiedirektoratet

Bedriftsforbundet

 

Bergen arkitekthøgskole

 

Bergen Huseierforening

 

Betongelementforeningen

 

Boligbyggelaget USBL

 

Boligprodusentenes Forening

 

Brannfaglig fellesorganisasjon

 

Bygg- og tømmermestrenes forening

 

Byggaktuelt AS

 

Byggeindustrien

 

Byggemiljø

 

Byggenæringens Landsforening (BNL)

 

Byggvareindustriens Forening

 

 

 

Chr. Michelsens institutt

 

Civitas AS

 

Cowi AS

 

 

 

Departementer

 

Deltasenteret

 

Den Polytekniske Forening

 

Det kgl.selskap for Norges vel

 

Det norske hageselskap

 

Direktoratet for arbeidstilsynet

 

Direktoratet for byggkvalitet

 

Direktoratet for forvaltning og IKT (DIFI)

 

Direktoratet for samfunnsikkerhet og beredskap (DSB)

 

 

 

Econa

 

Eiendomsspar AS

 

EL & IT-Forbundet

 

Ensliges Landsforbund

 

Entra eiendom

 

Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg (EBA)

 

 

 

FAFO

 

Fagforbundet

 

Fellesforbundet

 

Finansnæringens Hovedorganisasjon

 

Forbrukerrådet

 

Forbrukerombudet

 

Forsikringsselskapenes Godkjenningsnemnd (FG)

 

Forsvarets ingeniørhøgskole

 

Forsvarsbygg

 

Fortidsminneforeningen

 

Forum for Kommunale Planleggere

 

Forum for plan- og bygningsrett

 

Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO)

 

Fylkeskommunale råd for funksjonshemmede

 

Fylkeskommunene

 

Fylkesmennene

 

 

 

GeoForum

 

Glava AS

 

Glass og Fasadeforeningen

 

Grønn Byggallianse

 

 

 

Handelshøyskolen BI

 

Heisleverandørenes Landsforening (HLF)

 

Heismontørenes fagforening

 

Helsedirektoratet

 

Hovedorganisasjonen Virke (HSH)

 

Husbanken

 

Husbankens klagenemd

 

Huseiernes Landsforbund

 

Høgskolen i Bergen (HiB)

 

Høgskolen i Gjøvik (HIG)

 

Høgskolen i Hedmark

 

Høgskolen i Narvik

 

Høgskolen i Nord-Trøndelag

 

Høgskolen i Oslo

 

Høgskolen i Sør-Trøndelag

 

Høgskolen i Telemark (HiT)

 

Høgskolen i Vestfold (HVE)

 

Høgskolen i Østfold

 

Høgskolen i Ålesund

 

Høgskolen Stord/Haugesund

 

Hørselhemmedes Landsforbund (HLF)

 

 

 

IngeniørNytt

 

Innovasjon Norge

 

Institutt for samfunnsforskning

 

 

 

JM Norge AS

 

Justervesenet

 

 

 

Kommunale råd for funksjonshemmede

 

Kommunene

 

KS

 

Konkurransetilsynet

 

Kontrollrådet for betongprodukter

 

 

 

Landsorganisasjonen i Norge (LO)

 

Likestillings- og diskrimineringsombudet

 

 

 

Maskinentreprenørenes Forbund (MEF)

 

Mesterbrevnemnda

 

Mesterhus Norge

 

Miljødirektoratet

 

Multiconsult AS

 

 

 

Nasjonalbiblioteket

 

Nasjonalt folkehelseinstitutt

 

NKF-byggesak

 

Norconsult AS (Pro Teknologi

 

Nordlandsforskning

 

Norges Astma- og Allergiforbund

 

Norges Blindeforbund

 

Norges Brannskole

 

Norges Bygg- og eiendomdsforening (NBEF)

 

Norges Byggmesterforbund (NBF)

 

Norges Eiendomsmeglerforbund

 

Norges forskningsråd

 

Norges Handelshøyskole

 

Norges Handikapforbund

 

Norges Huseierforbund

 

Norges Hytteforbund

 

Norges Ingeniørorganisasjon (NITO)

 

Norges Juristforbund

 

Norges Kvinne- og Familieforbund

 

Norges miljø- og biovitenskaplige universistet

 

Norges Takseringsforbund

 

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

 

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

 

Norgips Norge AS

 

Norsk Anleggsgartnermesterlag (NAML)

 

Norsk Brannvern forening

 

Norsk Byggtjeneste AS

 

Norsk Dør- og Vinduskontroll

 

Norsk Eiendom

 

Norsk Forbund for Utviklingshemmede

 

Norsk forening mot støy

 

Norsk Form

 

Norsk Heiskontroll

 

Norsk Industri

 

Norsk institutt for by- og regionsforskning (NIBR)

 

Norsk institutt for kulturminneforskning NIKU

 

Norsk Kommunalteknisk forening

 

Norsk Pensjonistforbund

 

Norsk Rådmannsforum

 

Norsk Studentorganisasjon

 

Norsk Teknologi

 

Norsk Treteknisk Institutt

 

Norske Arkitekters Landsforbund (NAL)

 

Norske Boligbyggelag (NBBL)

 

Norske interiørarkitekters og  og møbeldesigneres landsforening

 

Norske Landskapsarkitekters Forening (NLA)

 

Norske Murmestres Landsforening (NML)

 

Norske Rørleggerbedrifters Landsforeing VVS (NRL)

 

Norske Sivilingeniørers Forening (NIF)

 

Norske Trevarefabrikkers Landsforbund (NTL)

 

NOVA

 

NTNU – Fakultet for arkitektur og billedkunst

 

Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)

 

 

 

OPAK A/S

 

OBOS

 

 

 

Regjeringsadvokaten

 

Riksantikvaren

 

Rom eiendom AS

 

Rådet for funksjonshemmede i Oslo, Helse og velferdsetaten

 

Rådgivende ingeniørers forening (RIF)

 

 

 

Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes foreninger (SAFO)

 

Sametinget

 

Samarbeidsrådet for yrkesopplæring

 

Selvaag Bolig AS

 

SINTEF Byggforsk

 

Sivilingeniørutdanningen i Narvik

 

Sivilombudsmannen

 

Standard Norge

 

Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI)

 

Statens forurensningstilsyn (SFT)

 

Statens helsetilsyn

 

Statens kartverk

 

Statens seniorråd

 

Statsbygg

Studentsamskipnaden for Romsdal og Nordmøre

Studentsamskipnaden for Sunnmøre

Studentsamskipnaden i Agder

Studentsamskipnaden i Bergen

Studentsamskipnaden i Bodø

Studentsamskipnaden i Buskerud

Studentsamskipnaden i Finnmark

Studentsamskipnaden i Harstad

Studentsamskipnaden i Hedmark

Studentsamskipnaden i Narvik

Studentsamskipnaden i Nesna

Studentsamskipnaden i Nord-Trøndelag

Studentsamskipnaden i Oppland

Studentsamskipnaden i Sogn og Fjordane

 

Studentsamskipnaden i Stavanger

 

Studentsamskipnaden i Telemark

 

Studentsamskipnaden i Tromsø

 

Studentsamskipnaden i Trondheim

 

Studentsamskipnaden i Vestfold

 

Studentsamskipnaden i Østfold

 

Studentsamskipnaden i Ås

 

Studentsamskipnaden i Stord/Haugesund

 

 

 

Teknisk ukeblad

 

     

 

 

Tekniske Entreprenørers Landsforening (TELFO)

 

Tekniske foreningers servicekontor (TFSK)

 

Teknisk-naturvitenskapelig forening (TEKNA)

 

Teknologisk institutt

 

TKS Heis AS

 

Treforedlingsindustriens Bransjeforening

 

Trelastindustriens Landsforening (TL)

 

 

 

Universell  - Nasjonal pådriver i høyere utdanning

 

Universell utforming AS

 

Universitetet i Agder

 

Universitetet i Bergen

 

Universitetet i Oslo

 

Universitetet i Stavanger

 

Universitetet i Tromsø

 

 

 

Veidekke ASA

 

Vista utredning AS

 

 

 

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund YS

 

 

 

Østlandsforskning

 

 
   Listen over høringsinstanser som pdf  

 

Til toppen