Høring - Sektorselskaper som effektive redskap i sektorpolitikken

Departementet har sendt på høring forslag til tiltak for å gjøre sektorselskaper til mer effektive virkemidler i gjennomføringen av sektorpolitikken.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 01.06.2014

Vår ref.: 14/2148-

På bakgrunn av stortingsmeldingen om forvaltningspolitikk (st.meld.nr.19 (2008-2009) Ei forvaltning for demokrati og fellesskap) ble det nedsatt en arbeidsgruppe for å vurdere virkemiddelbruk overfor statlig heleide selskaper med sektorpolitiske oppgaver, slik som NSB, Posten, Statnett og NRK. Mandatet for arbeidet var å kartlegge og vurdere hvordan virkemiddelbruken slik som finansiering, regulering og eierstyring kan forbedres, slik at selskapene kan bli mer formåls- og kostnadseffektive. I mandatet ble det presisert at arbeidet også omfattet konsekvensvurderinger av endringer i statsforetaksloven fremlagt i NOU 2003:34 Mellom stat og marked (Sandutvalget).

På bakgrunn av arbeidsgruppens rapport har KMD utarbeidet et høringsnotat. Anbefalingene i notatet dreier seg om tiltak for å gjøre sektorselskapene til mer effektive virkemidler i gjennomføringen av sektorpolitikken. Departementet ber med dette om synspunkter på anbefalingene som ligger i høringsnotatet.

De viktigste anbefalingene i høringsnotatet:

  • Det bør arbeides med mål og resultatindikatorer som gjør at selskapene kan rapportere om graden av sektorpolitisk måloppnåelse til eier- departementet, og at effektivitet og måloppnåelse kan evalueres.
  • Evaluering av virkemiddelbruken, som regulering, finansiering og organisering, bør skje jevnlig for å se til at virksomheten er organisert slik at den kan tilpasse seg godt til endringer i oppgaver og omgivelser.
  • Eierdepartementet bør vurdere å benytte ekstern kompetanse, slik enkelte eierdepartementer allerede gjør, for å få en bredere kartlegging av kompetente kandidater til styret i det enkelte selskap.
  • Det bør vurderes hvilken balanse det skal være mellom styremedlemmene som først og fremst har kompetanse knyttet til relevante sektorpolitiske oppgaver og mål, og medlemmer som har tyngre generell erfaring fra selskapsstyring og forretningsmessig virksomhet.
  • NFD bør i samarbeid med relevante departementer utarbeide en veileder for styremedlemmer som er tilpasset styrearbeidet i sektorpolitiske selskaper, i likhet med hva det er gjort for styrene i helseforetakene.
  • Kompetente eiermiljøer i departementene er viktig for å utøve det statlige eierskapet på en god måte. Det er lagt til grunn at samarbeidet i eierskapsspørsmål mellom eiermiljøene i staten skal utvikles, slik at departementsfellesskapets eierkompetanse, og ikke bare det enkelte departements kompetanse, kan utnyttes bedre.
  • Det enkelte eierdepartement bør vurdere å foreta en mer konkret gjennomgang av organiseringen av enkelte virksomheter som selskap, og en gjennomgang av beste praksis for organisering av statens ulike styringsroller.
  • I tråd med prinsippene som er nedfelt i stortingsmeldingen om forvaltningspolitikk, bør særlovsorgansiering benyttes i minst mulig grad. Når særlovsorganisering likevel benyttes, bør den generelle selskapslovgivningen benyttes som modell for eierstyringen.
  • Det anbefales ikke å følge opp forslaget fra Sandutvalget om å endre statsforetaksloven slik at det tas inn i loven en bestemmelse som presiserer lovens bruksområde til ”virksomheter som ivaretar samfunnspålagte oppgaver”. Det ville innebære at en del virksomheter måtte skifte organisasjonsform. Aksjeselskapsformen gir nødvendig fleksibilitet til tett eierstyring der dette er nødvendig, blant annet gjennom å kunne  vedtekstfeste at viktige beslutninger skal forelegges eier før styret fatter beslutning.
  • Forslag fra Sandutvalgets flertall om lovfesting av kontaktmøter og at alle planvedtak skal forelegges eier før beslutning, anbefales heller ikke.

Frist for høringsinnspill er 1. juni. Av hensyn til pågående arbeid i departementet med oppfølging av rapporten oppfordres høringsinstansene til å komme med eventuelle merknader og forslag så snart som mulig, og helst innen 1. mai.

Høringssvar sendes på e-post til postmottak@kmd.dep.no (det ikke er nødvendig å ettersende papirversjon).

 

Med hilsen

Asbjørn Seim
avdelingsdirektør

Carlo Thomsen
fagdirektør

Departementene

LO

YS

Unio

Akademikerne

NHO

Hovedorganisasjonen Virke

Spekter

KS

Eksportfinans ASA

Electronic Chart Centre AS

Investinor AS

Kommunalbanken AS

NSB AS

Posten Norge AS

Statkraft SF

Store Norske Spitsbergen Kulkompani AS

Avinor AS

Bjørnøen AS

Enova SF

Gassco AS

Gassnova SF

Innovasjon Norge

Kings Bay AS

Nofima AS

Norfund

Norges sjømatråd AS

Norsk Eiendomsinformasjon AS

Norsk Helsenett SF

Norsk rikskringkasting AS

Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS

Norsk Tipping AS

Petoro AS

Simula Research Laboratory AS

SIVA - Selskapet for industrivekst SF

Statnett SF

Statskog SF

UNINETT AS

Universitetssenteret på Svalbard AS

AS Vinmonopolet

Aerospace Industrial Maintenance Norway SF

Eksportkreditt Norge AS

Nationaltheateret AS

Den Norske opera og ballet AS

Helse Midt-Norge RHF

Helse Nord RHF

Helse Sør-Øst RHF

Helse Vest RHF

Til toppen