Høring av forslag om opphevelse av forskrift om fordeling og avgrensning av produksjonskapasiteten i lakseoppdrettsnæringen

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 31.10.2014

NB: Høringsfrist er utsatt fra 15. oktober 2014 til 31. oktober 2014.

Vår ref.: 14/3684

Nærings- og fiskeridepartementet sender på høring forslag om å oppheve forskrift 1. juli 2013 nr. 809 om fordeling og avgrensning av produksjonskapasiteten i tillatelser til matfisk av laks, ørret og regnbueørret. Forskriften gjelder vilkår for eierskap i oppdrettsnæringen.

Forslaget innebærer at reglene for eierskap i oppdrettsnæringen i hovedsak vil følge det som er vanlig i andre næringer. Vi inviterer høringsinstansene særskilt om å kommentere regionale konsekvenser av høringsforslaget.

Høringsfristen er seks uker, og vi ber om at innspill til forskriftsutkastet er mottatt av departementet innen 15. oktober 2014. Innspill kan sendes elektronisk til Nærings- og fiskeridepartementets e-postadresse postmottak@nfd.dep.no, eller på papir til postboks 8090 Dep, 0032 Oslo.

Finansdepartementet 
Justis- og beredskapsdepartementet
Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Klima- og miljødepartementet
Utenriksdepartementet
Fiskeridirektoratet
Kystverket
Mattilsynet
Konkurransetilsynet
Fylkeskommunene
Sametinget
Regjeringsadvokaten
Fiskeri- og Havbruksnæringens Landsforening 
Norske Sjømatbedrifters Landsforening
NHO
Kommunesektorens organisasjon (KS)
LO v/ Fellesforbundet
Finans Norge

Til toppen