Høyring - endring i oreigningslova § 4

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 01.10.2014

Vår ref.: 14/3812

Høyring – endring i oreigningslova § 4

Justis- og beredskapsdepartementet legg med dette fram utkast til endringar i oreigningslova. Det blir her gjort framlegg om eit nytt fjerde ledd i oreigningslova § 4, der endeleg vedtak om førehandsundersøkingar blir gjort til eit særleg tvangsgrunnlag etter tvangsfullføringslova kapittel 13. I tillegg blir det gjort framlegg om nokre mindre språklege endringar i oreigningslova §§ 4 og 19.

Når det gjeld bakgrunnen og grunngjevinga for utkastet, viser vi til høyringsnotatet som ligg ved her. Høyringsfristen er onsdag 1. oktober 2014.

Vi ber om at adressatane førelegg høyringsbrevet med vedlegg for aktuelle organisasjonar, underliggjande etatar og andre organ som saka vedkjem, men som ikkje er oppførte på adressatlista. Høyringsbrevet med vedlegg er tilgjengeleg på www.regjeringa.no/jd. Høyringsuttaler skal primært sendast elektronisk til lovavdelingen@jd.dep.no, eventuelt til Justis- og beredskapsdepartementet, Lovavdelinga, Postboks 8005 Dep, 0030 Oslo.

Med vennleg helsing

 

Arnulf Tverberg e.f.
avdelingsdirektør

                                                                                 Ole Knut Løstegaard
                                                                                 fung. lovrådgjevar

Departementa

Bergmesteren på Svalbard
Direktoratet for byggkvalitet
Direktoratet for mineralforvaltning
Direktoratet for samfunnstryggleik og beredskap
Direktoratet for økonomistyring
Domstoladministrasjonen
Forsvarsbygg
Fylkesmennene
Husbanken
Jernbaneverket
Kompetansesenter for distriksutvikling
Landinfo
Miljødirektoratet
Noregs geologiske undersøkingar
Noregs vassdrags- og energidirektorat
Post- og teletilsynet
Regjeringsadvokaten
Riksantikvaren
Statens jernbanetilsyn
Statens kartverk
Statens landbruksforvaltning
Statens reindriftsforvaltning
Statens vegvesen Vegdirektoratet
Statsbygg
Sysselmannen på Svalbard

Oslo byfogdembete
Tingrettane

Stortingets ombodsmann for forvaltninga

Sametinget

Fylkeskommunane

Kommunane

NSB AS
Statkraft SF
Statnett SF
Statskog SF

Den norske Advokatforening
Den norske Dommerforening
Fortidsminneforeningen
Huseierenes Landsforbund
KS – kommunenes arbeidsgiver-, interesse- og medlemsorganisasjon
Miljøstiftelsen Bellona
Natur og Ungdom
Norges Bondelag
Norges Hytteforbund
Norges Huseierforbund
Norges Miljøvernforbund
Norges Naturvernforbund
Norges Skogeierforbund
Norsk Bonde- og småbrukarlag
Norske Reindriftssamers Landsforbund
Norske Samers Riksforbund
Næringslivets hovedorganisasjon (NHO)
Samenes Folkeforbund