Kartlegging av hindre for digitale forretningsprosesser

Rapporten kartlegger hindringer for digitalisering av forretningsprosesser i næringslivet. Kartleggingen er utarbeidet av KPMG på oppdrag for Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Kartleggingen bygger blant annet på en breddeundersøkelse hvor 230 norske bedrifter har gitt innspill til og vurdert ulike hindre for digitalisering.

Hovedfunn:

  • Bedriftene i undersøkelsen opplever selv at de ligger relativt langt fremme når det gjelder digitalisering, men de ser også store muligheter i økt digitalisering.
  • Manglende standardisering oppleves som det største hinderet for digitalisering, etterfulgt av organisatoriske hindre og manglende kompetanse.

Les rapporten: Kartlegging av hindre for digitale forretningsprosesser (pdf)

Engelsk sammendrag av rapporten: Barriers to digitalization, report summary (pdf)