Kompetansetilgang i regionale arbeidsmarkeder

- Hva gjøres i fylkene?

Manglende samsvar mellom tilbud og etterspørsel etter kompetanse er et kjernespørsmål for næringsutvikling i alle landets fylker. Regionalpolitisk avdeling i KMD har derfor fått kartlagt hvordan det jobbes med dette spørsmålet i fylkeskommunene som både er skoleeiere og ansvarlig for regional utvikling. Kartleghgingen omfatter både konkrete programmer og tiltak og samarbeid på fylkesnivå om strategiprosesser og politikkutvikling.

Utrederne anslår at mellom 1000 og 1500 slike prosjekter og tiltak pågår i de 17 fylkene som inngår i kartleggingen. Overgangen fra grunnskole til videregående skole, utvikling og næringsretting av videregående skole, og rekruttering av spesialisert arbeidskraft er de vanligste temaområdene.  Kartleggingen konstaterer også at fylkeskommunene samarbeider i stor grad med eksterne regionale aktører. NAV og Innovasjon Norge er de hyppigste samarbeidspartnerne både i strategi- og politikkutvikling og i form av konkrete tiltak. NHO regionalt og fylkets høyskoler er også samarbeidspartnere. Kartleggingen konstaterer videre at samarbeidet og samhandlingen er dårligere med utdanningsmyndighetene innad i fylkeskommunene enn mot eksterne partnere.

Kompetansetilgang i regionale arbeidsmarkeder, Øystein Imset rådgiving, Relevant!, 2014 (pdf)