Kriteriedata til inntektssystemet for kommunene 2015

Vedlagt følger kommunevis oversikt over kriteriedata til beregning av rammetilskuddet til kommunene i 2015.

Vedlagt følger kommunevis oversikt over kriteriedata til beregning av rammetilskuddet til kommunene i 2015. Vedlegg 1 gir en beskrivelse av de vedlagte data.

Vedlegg 2 viser grunnlagsdata som blir benyttet til beregning av rammetilskuddet til kommunene, inkludert beregningen av korreksjonsordningen for statlige og private skoler. De resterende kriteriedataene blir lagt ut på departementets nettsider så snart disse foreligger. Når nye data legges ut varsles dette også med en e-post til kommunenes postmottak. Det vil ikke bli sendt ut brev per post om at nye data er lagt ut. Enkelte data kommer sent (september) og det vil derfor kunne bli knappe tidsfrister for tilbakemelding på noen av disse dataene.

Beregningene av rammetilskuddet til den enkelte kommune tar utgangspunkt i verdiene for de ulike kriteriene. De fleste kriteriedataene bygger på offisiell statistikk fra Statistisk sentralbyrå (SSB). Det vil normalt ikke bli foretatt rettinger som innebærer avvik fra den vedlagte statistikken. For kriteriet psykisk utviklingshemmede over 16 år benyttes tall som kommunene selv har rapportert inn til Helsedirektoratet. Eventuelle merknader fra kommunene må gjelde feil på innrapporterte tall innenfor gitte frister. Det gis ikke adgang til å innrapportere nye tall.

Merknader til kolonne 9, vedlegg 2 kan rettes til Helsedirektoratet, ved kontaktperson Mari Anne Lundberg, senest 25. august
(tlf.: 24 16 32 40/e-post:mlu@helsedir.no).

Eventuelle merknader til tallene for korreksjonsordningen for elever i statlige og private skoler (kolonne 15-17, vedlegg 2), kan rettes til Kunnskapsdepartementet (KD) ved kontaktperson Trine Ytre-Arna, senest 25. august 
(tlf.: 23 30 13 64/e-post: trine.ytre-arna@utdanningsdirektoratet.no).

Kriteriedata for landbrukskriteriet (kolonne 18-21, vedlegg 2) er utarbeidet av SSB og Statens kartverk for Landbruks- og matdepartementet (LMD). Eventuelle merknader kan rettes til LMD, ved kontaktperson Aud-Sissel Meringdal, senest 25. august
(tlf.: 22 24 90 34/e-post: Aud-Sissel.Meringdal@lmd.dep.no).

Eventuelle merknader til de øvrige kriteriedata kan rettes til Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) senest 25. august. Kontaktperson i KMD er Hege Rønning (tlf.: 22 24 72 24/e-post: hege.ronning@kmd.dep.no).

Behandling av eventuelle merknader kan ikke påregnes dersom ovennevnte frister overskrides eller dersom det mangler begrunnelse fra kommunen. Feil som kommunene selv er ansvarlig for på grunn av mangelfull rapportering vil ikke bli rettet.

 

Med hilsen

 

Grete Lilleschulstad
underdirektør
                                                                                                Hege Rønning
                                                                                                seniorrådgiver

 

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur.

 

 

Vedlegg:
1: Tabellforklaring til vedlegg 2 (word)
2: Tabellen Kriteriedata for kommunene 2015 (excel)