Lokale ruter for kollektivtransport i inntektssystemet for fylkeskommunene

Rapport utarbeidet av Econ for Kommunal- og regionaldepartementet.

I delkostnadsnøkkelen for lokale ruter for kollektivtransport i inntektssystemet for
fylkeskommunene fordeles rammetilskuddet til de enkelte fylkeskommunene basert på indikatorer for utgiftsbehovet. I denne rapporten gjennomføres analyser av utgiftsbehovet med henblikk på en eventuell revisjon av delkostnadsnøkkelen. Vi anbefaler at det tas utgangspunkt i modeller som er noe modifisert i forhold til resultatene i det såkalte Borge-utvalget fra 2005. Det innebærer i tilfelle at nye kriterievariabler for disse utgiftene blir andelen av befolkningen som er sysselsatt og andelen av befolkningen som er bosatt på øyer uten fastlandsforbindelse.