Lov om avgift på utslipp av CO2

Finansdepartementet

Lov 21. desember 1990 nr. 72 Lov om avgift på utslipp av CO2 i petroleumsvirksomhet på kontinentalsokkelen

For så vidt Stortinget vedtar at det til statskassen skal betales CO₂ -avgift på brenning av petroleum og utslipp av naturgass i forbindelse med petroleumsvirksomhet på kontinentalsokkelen, gjelder reglene i denne lov når ikke annet er særskilt fastsatt i Stortingets vedtak om avgiften.

Se loven på lovdata.no