Maksimal beregningsrente i livsforsikring etter 1. januar 2015

Brev til Finanstilsynet

Vi viser til Finanstilsynets brev 30. april 2014 til Finansdepartementet og Finanstilsynets høring av 27. mai 2014 om reduksjon av maksimal beregningsrente i nye livsforsikrings­kontrakter og for ny opptjening i kollektiv rente- og pensjonsforsikring fra 2,5 prosent p.a. til 2,0 prosent p.a. med virkning fra 1. januar 2015.

Forsikringsvirksomhetsloven § 9-3 gir Kongen kompetanse til å gi nærmere regler om rentesatser og andre beregningsrenter i livsforsikring. Kongens kompetanse er delegert til Finansdepartementet. Finansdepartementet har i forskrift 30. juni 2006 nr. 869 om livsforsikring § 2-3 fastsatt at «Finanstilsynet fastsetter den høyeste tillatte beregningsrente til enhver tid ut fra bestemmelsen i direktiv 2002/83/EF artikkel 20 nr. 1 B i)».

Finansdepartementet er enig med Finanstilsynet i at forskriften gir rom for skjønn ved fastsettelsen av den maksimale beregningsrenten, i tråd med praksis. Et vedtak i Finanstilsynet om maksimal beregningsrente vil måtte bygge på en samlet vurdering av soliditetsvirkningene for selskapene. I en slik vurdering er det etter departementets syn også relevant å legge vekt på eventuelle virkninger på fripolisebestanden av premie­økninger som følge av lavere beregningsrente.

Finansdepartementet legger til grunn at Finanstilsynet fastsetter den høyeste tillatte beregningsrenten i tråd med forskrift 30. juni 2006 nr. 869 om livsforsikring.

Med hilsen
Geir Åvitsland  e.f.
ekspedisjonssjef

Erling G. Rikheim
avdelingsdirektør