Meld. St. 19 (2009–2010)

Tid til læring

Tid til læring — – oppfølging av Tidsbrukutvalgets rapport

Les dokumentet

Følg meldingen videre på www.stortinget.no