Historisk arkiv

Mer tid til læring

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

- Læreren er den viktigste ressursen i skolen, og det er avgjørende at de får frigjort mest mulig tid til sine primæroppgaver. Kunnskapsministeren følger nå opp anbefalinger fra Tidsbruksutvalget.

- Læreren er den viktigste ressursen i skolen, og det er avgjørende at de får frigjort mest mulig tid til sine primæroppgaver. Derfor følger vi opp alle anbefalinger fra Tidsbrukutvalget, og foreslår nye tiltak som vil gi mer tid til læring, sier kunnskapsminister Kristin Halvorsen.

Lenke til nett-tv med overføring av pressekonferansen

Stortingsmeldingen ”Tid til læring” bygger på det såkalte Tidsbrukutvalget som ble nedsatt for å foreslå tiltak som kunne føre til bedre bruk av tiden i skolen. Utvalget leverte sin rapport i desember 2009 og pekte på forslag som kan gjennomføres både av den enkelte lærer, skoleleder og skoleeier lokalt og av nasjonale myndigheter.

- Fra sentralt hold skal vi gjøre vårt for å gi lærerne mest mulig tid til kjerneoppgavene. Vi vil redusere antallet handlingsplaner og strategier i skolen, og vi vil ta ”tidstesten” på alle nye tiltak før de settes i verk. Heretter skal det alltid vurderes hvilke konsekvenser nye pålegg har for lærernes tidsbruk, sier Halvorsen.

Tiltak for å fremme bedre skole- og klasseledelse står sentralt i meldingen.  Regjeringen foreslår blant annet et eget etterutdanningstilbud i klasseledelse, og det skal gjennomføres en undersøkelse for å dokumentere rektorenes tidsbruk til pålagte oppgaver.

- God ledelse er en forutsetning for bedre tidsbruk. Det gjelder både i klasserommet og i forholdet til hele skolen. Derfor er mange av tiltakene i meldingen knyttet til nettopp denne utfordringen, sier kunnskapsminister Kristin Halvorsen.

Stortingsmeldingen handler primært om forslag som sentrale myndigheter kan gjennomføre for å bidra til mer effektiv utnyttelse av lærernes tid.
Tidsbrukutvalget fremmet samtidig en rekke anbefalinger til skoleeiere og skoleledere, og regjeringen oppfordrer lokale myndigheter til å følge opp disse anbefalingene i den enkelte kommune.

Det er viktig å bli mer bevisst på hvordan lærerens tid brukes. Min hensikt har hele tiden vært at mest mulig av lærerens dag skal brukes sammen med elevene for å fremme læring, sier kunnskapsministeren.

I stortingsmeldingen fremmer regjeringen blant annet disse forslagene:

  • Videreutvikle kvalitet og kapasitet for  den nye rektorutdanningen
  • Utvikle program for lederskolering i utdanningssektoren i samarbeid med KS
  • Utvikle nytt tilbud om etterutdanning i klasseledelse
  • Redusere antall statlige handlingsplaner
  • Utrede mulige forenklinger i regelverket
  • Gjennomgå kravene til dokumentasjon og informasjonsinnhenting fra skolene
  • Følge lærernes og skoleledernes tidsbruk gjennom flere undersøkelser

 Se Meld.St. 19 (2009-2010) Tid til læring