Meld. St. 20 (2009–2010)

Omorganisering av ABM-utvikling

Til innholdsfortegnelse

1 Innledning

I denne meldingen redegjør Kulturdepartementet kort for forslag til endringer i arbeidsdelingen mellom de statlige institusjonene på arkiv-, bibliotek- og museumsfeltet, som lovet i debatten om St. meld. nr. 49 (2008–2009) Framtidas museum (museumsmeldingen) 2. mars 2010.

Utgangspunktet for meldingen er den varslede gjennomgangen av hvem som bør ha ansvaret for statlige bibliotekoppgaver, jf. St. meld. nr. 23 (2008–2009) Bibliotek. Kunnskaps­allmenning, møtestad og kulturarena i ei digital tid (bibliotekmeldingen):

Departementet vil i samråd med relevante departement og styret for institusjonen (ABM-utvikling) vurdere om det kan vere tenleg med ei nærare samordning eller samanslåing av bibliotekoppgåver i Nasjonalbiblioteket og ABM-utvikling – eventuelt om det kan vere ei løysing å overføre bibliotekoppgåver frå ABM-utvikling til Nasjonalbiblioteket.

I Innst. S. nr. 320 (2008–2009) støttet Stortinget denne intensjonen:

Komiteen registrerer at departementet i meldingen tar til orde for å vurdere en endring av oppgavefordelingen mellom ABM-utvikling og Nasjonalbiblioteket. Komiteen støtter departementet i at en avklaring av oppgavefordeling mellom ABM-utvikling og Nasjonalbiblioteket kan være naturlig.

I perioden etter Stortingets behandling av bibliotekmeldingen har det pågått en dialog mellom berørte parter om bibliotekoppgavene. På grunnlag av denne prosessen ønsker departementet at bibliotekoppgavene samles i Nasjonalbiblioteket. Oppgaver knyttet til konsortieavtaler vil imidlertid bli overført til Norsk vitenskapsindeks, et planlagt organ underlagt Kunnskapsdepartementet. Dette har aktualisert spørsmålet om hvordan resten av ABM-utviklings oppgaver bør ivaretas i framtida. Her ønsker departementet å samorganisere den resterende delen av ABM-utvikling med Norsk kulturråd.

Til forsiden