Meld. St. 21 (2013–2014)

Finansmarknadsmeldinga 2013

Finansmarknadsmeldinga 2013

Les dokumentet

Særskilt vedlegg:                                                               

Saker som er handsama av Finansdepartementet i 2013

Vidare behandling av saka

Følg meldinga på Stortinget