NOU 1998: 11

Energi- og kraftbalansen mot 2020

Til innholdsfortegnelse

4 Hydrogen som energibærer

Figur 4.1 Forenklet illustrasjon av aktuelle energiruter med hydrogen som energibærer. Figuren er ikke komplett for alle typer teknologi, men viser de viktigste scenariene for produksjon og utnyttelse av hydrogen. Det er ikke tatt hensyn til at enkelte av rute...

Figur 4.1 Forenklet illustrasjon av aktuelle energiruter med hydrogen som energibærer. Figuren er ikke komplett for alle typer teknologi, men viser de viktigste scenariene for produksjon og utnyttelse av hydrogen. Det er ikke tatt hensyn til at enkelte av rutene kan være ugunstige med hensyn på energitap, miljøbelastning eller økonomiske kostnader. Bio = ulike typer biologisk eller organisk materiale, inkludert biologisk produsert hydrogen; Hydro = vannkraft; PV = solceller; PEC = elektrokjemiske solceller, inkludert typer som kan kombinere produksjon av elektrisk kraft og hydrogen; FC = brenselceller; ICE = forbrenningsmotorer.

Kilde: Institutt for teknisk elektrokjemi, NTNU.

Til forsiden