Prosjektstøtte

Forsvarsdepartementet tildeler prosjektstøtte over Prop. 1 S kapittel 1719, post 71. Prosjektstøtte tildeles til konkrete, tidsavgrensede aktiviteter, arrangementer og/eller møter i regi av frivillige organisasjoner hvilket som hovedregel går ut over ordinær drift. Organisasjonene må være registrert i Brønnøysund registeret.

Prosjektet det søkes støtte til skal støtte opp om Forsvarets oppgaver og bidra til å styrke befolkningens kunnskap om, og forståelse for, norsk sikkerhets- og forsvarspolitikk. Videre er det ønskelig at prosjektet:

 • Støtter opp under Forsvarets virksomhet
 • Aktivitet som ikke dupliserer eller konkurrerer med Forsvarets egen virksomhet
 • Dagsaktuelle og prioriterte saker
 • Aktivitet som fremmer rekruttering til Forsvaret
 • Aktivitet som omfatter tverrsektorielt samarbeid
 • Aktivitet med betydelig informasjonseffekt

Søknaden skal inneholde informasjon om:

 • Organisasjonens vedtekter
 • Handlingsplan (oversikt over planlagte aktiviteter i henhold til organisasjonens vedtekter)
 • Oversikt over antall betalende medlemmer per 31.desember i foregående år
 • Oversikt over antall ansatte i organisasjonen
 • Siste års regnskap, revidert, med revisorattester
 • Budsjett for året
 • Årsrapporter
 • Oversikt over inntekter og eventuell økonomisk støtte fra andre offentlige/private instanser, inkludert Forsvaret og Forsvarsdepartementet (FD)
 • Detaljert beskrivelse av prosjektet inkludert en målbeskrivelse og prosjektets budsjett

Skriftlige søknader kan fremsendes gjennom hele året og sendes per post til Forsvarsdepartementets postadresse: 
Forsvarsdepartementet, Postboks 8126. Dep, 0032 Oslo