Rapport om aktiviteter og måloppnåelse 2013

Aktivitetsrapport, SAMPRO

Rapporten er en sammenstilling av informasjonen departementet mottar fra aktørene som forvalter de distrikts- og regionalpolitiske midlene.

Fylkeskommunene, Innovasjon Norge, Forskningsrådet og SIVA er de største forvalterne. Rapporten synliggjør bl.a. hvordan den enkelte fylkeskommune fordeler de regionale utviklingsmidlene til andre aktører, og hvordan de nasjonale midlene fordeles mellom aktørene som forvalter midlene.

Aktivitetsrapporten viser hvordan forvalterne av de distrikts- og regionalpolitiske virkemidlene prioriterte midlene i 2013. Bruken av midlene er sortert etter geografi og hovedmålene og arbeidsmålene for programkategori 13.50 Distrikts- og regionalpolitikk. Hensikten med rapporten er å vise hvor midlene under programkategori 13.50 Distrikts- og regionalpolitikk brukes, og hvilke aktiviteter som finansieres.

Aktivitetsrapport 2013 - programkategori 13.50 Distrikts- og regionalpolitikk, KMD (pdf)