Søknad om tillatelse til å erverve aksjer i yA Holding ASA

Det vises til Finansdepartementets brev til advokatfirmaet Wiersholm 8. januar 2014, der Finansdepartementet varslet mulig omgjøring av Finanstilsynets vedtak 19. desember 2013 med hjemmel i lov 10. februar 1967 nr. 10 om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven) § 35, samt til øvrig korrespondanse i sakens anledning.

Kistefos AS søkte 19. september 2013 om tillatelse til å eie opptil 29,99 prosent av aksjene i yA Holding ASA. Finanstilsynet ga 19. desember 2013 Kistefos AS tillatelse til å eie inntil 29,99 prosent av aksjene i yA Holding ASA på nærmere vilkår. Det følger av lov 10. juni 1988 nr. 40 om finansieringsvirksomhet og finansinstitusjoner (finansieringsvirksomhetsloven) § 2-5 fjerde ledd at dersom spørsmålet om tillatelse ikke er avgjort innen en nærmere angitt frist, så skal tillatelse anses gitt til erverv av den omsøkte eierandelen. Finanstilsynets vedtak 19. desember 2013 ble fattet etter utløpet av saksbehandlingsfristen på 60 arbeidsdager som gjelder for slike søknader, jf. finansieringsvirksomhetsloven § 2-3 tredje ledd.

Tillatelsen til Kistefos AS til å erverve inntil 29,99 prosent av aksjene i yA Holding ASA er etter Finansdepartementets vurdering ikke i samsvar med fast og langvarig praksis som innebærer at enkeltpersoner eller enkeltselskap i utgangspunktet ikke gis adgang til å eie mer enn 25 prosent av aksjene i en bank. Tillatelser gitt i medhold av finansieringsvirksomhetsloven kan omgjøres, jf. forvaltningsloven § 35 og ulovfestede regler om omgjøring. Etter en samlet vurdering har departementet likevel kommet til at tillatelsen til Kistefos AS til å erverve inntil 29,99 prosent av aksjene i yA Holding ASA ikke omgjøres. Departementet finner grunn til å understreke at denne enkeltsaken vil være uten betydning for finansmarkedsmyndighetenes fremtidige praktisering av reglene om eierkontroll i finansinstitusjoner.

Med hilsen

Geir Åvitsland e.f.
ekspedisjonssjef

Inger-Johanne Arildsen Rygh
avdelingsdirektør

Gjenpart: Finanstilsynet