Oslo Clearing ASA - Søknad om tillatelse til å drive oppgjørsvirksomhet for egenkapitalinstrumenter

Finansdepartementet har 21. april 2010, i medhold av lov 29. juni 2007 nr. 75 om verdipapirhandel § 13-1 første ledd, gitt Oslo Clearing ASA tillatelse til å drive virksomhet som oppgjørssentral for egenkapitalinstrumenter. Tillatelsen er gitt på vilkår. Som forutsetning for konsesjonen til Oslo Clearing ASA er det også gitt vilkår for Oslo Børs ASA.

Oslo Clearing ASA
Postboks 4
0051 Oslo

Oslo Børs ASA
Pb. 460 Sentrum
0105 Oslo 

 

Deres ref                                        Vår ref                                        Dato
                                                    09/6023 PCB/MW                         21.04.2010

 

Søknad om utvidelse av konsesjon – Oslo Clearing ASA


Det vises til søknad fra Oslo Clearing ASA til Finanstilsynet om utvidelse av konsesjon til å drive oppgjørsvirksomhet i brev 19. juni 2009 og søknad om utkontraktering av drift av clearingsystem i brev 29. mai 2009. Det vises også til Finanstilsynets tilrådning til Finansdepartementet i søknaden om utvidet konsesjon til å drive oppgjørsvirksomhet brev i 15. desember 2009 og 22. februar 2010, samt Finanstilsynets tilrådning til Finansdepartementet i søknaden om utkontraktering av drift av clearingsystem i brev 23. mars 2010.

1. Søknad om tillatelse til å drive oppgjørsvirksomhet for egenkapitalinstrumenter


Finansdepartementet gir, i medhold av lov 29. juni 2007 nr. 75 om verdipapirhandel § 13-1 første
ledd, Oslo Clearing ASA tillatelse til å drive virksomhet som oppgjørssentral
for egenkapitalinstrumenter, jf. verdipapirhandelloven § 2-2 annet ledd punkt 1. Denne virksomheten kan drives i tillegg til virksomhet gitt ihht. tillatelse gitt i vedtak 29. august 2006.

Det stilles følgende vilkår for tillatelsen:

 1. Foretaket skal før oppstart sikre at det har tilstrekkelig sikkerhet til å oppfylle sine forpliktelser i lys av Norsk Regnesentrals vurdering. 
 2. Oslo Clearing ASA skal foreta en ”backtesting” av marginmodellen før oppstart. Marginmodellen som settes i produksjon skal ”backtestes” så snart det empiriske grunnlaget er tilstrekkelig, og senest innen 9 måneder etter oppstart.
 3. Nødvendig IT-personell for drift og vedlikehold av clearingsystem (CCP-system) skal være på plass før oppstart.
 4. Vesentlige endringer i foretakets virksomhet, herunder clearing av OTC-transaksjoner eller clearing av transaksjoner handlet på andre markedsplasser enn Oslo Børs og Oslo Axess, skal meldes til Finanstilsynet før de iverksettes.
 5. Oslo Clearing ASA skal sende regler og forretningsvilkår og endringer i disse til Finanstilsynet. Endringer skal meldes før de trer i kraft.
 6. Foretaket skal kunne justere kravet til medlemmenes bidrag til clearingfondet, blant annet hvis kundemassen endrer seg og stresstestresultater viser behov for clearingfond av en viss størrelse
 7. Oslo Clearing ASA skal fastsette en øvre grense for hvor stor eksponering foretaket kan ha mot en enkelt kredittinstitusjon samlet i form av bankinnskudd og garantier.
 8. Ingen kjerneoppgaver (oppgaver som er nødvendig og integrert del av den konsesjonsbelagte virksomhet) kan utkontrakteres.
 9. Oslo Clearing ASA skal hvert år gjennomføre en egenevaluering etter ESCB-CESR- anbefalingene for sentrale motparter. Styregodkjent egenevaluering skal sendes til Finanstilsynet, og offentliggjøres.
 10. Vilkår oppstilt i Finansdepartementets vedtak 29. august 2006 gjelder også for virksomheten som oppgjørssentral for egenkapitalinstrumenter.

Av konkurransemessige hensyn legger departementet vekt på at det ikke skal være krav om å bruke sentral motpart ved handel med egenkapitalinstrumenter på Oslo Børs og Oslo Axess, og at også andre sentrale motparter enn Oslo Clearing ASA eller det sentrale Verdipapiroppgjøret i VPS må kunne tilby sine tjenester til handelsmedlemmene på Oslo Børs og Oslo Axess. Som forutsetning for konsesjonen til Oslo Clearing ASA gjelder følgende vilkår for Oslo Børs ASA:

 1. Handelsmedlemmer på Oslo Børs og Oslo Axess skal på frivillig basis kunne velge oppgjørsform for sine handler, herunder enten å gjøre opp sine handler med en sentral motpart som deltar i VPO, eller å avregne og å gjøre opp handler direkte i VPO.
 2. Oslo Børs ASA skal ha objektive og offentlig tilgjengelige kriterier for sentrale motparter som ønsker å tilby clearing av handler utført på Oslo Børs og Oslo Axess.

2. Søknad om adgang til utkontraktering


Det vises til brev 29. mai 2009 til Kredittilsynet med søknad om tillatelse til å utkontraktere drift og vedlikehold av clearingsystem for sentral motpart (CCP-system) i handel med egenkapitalinstrumenter til Verdipapirsentralen ASA, og Finanstilsynets tilrådning i saken til Finansdepartementet 23. mars 2010.

Velfungerende verdipapirmarkeder er avhengig av at systemene for clearing, avvikling og oppgjør er sikre og effektive. Et clearing-/oppgjørssystem har også stor betydning for andre betalings- og oppgjørssystem, og er viktig for finansiell stabilitet.

Etter departementets skjønn er oppgaver knyttet til drift og vedlikehold av clearing-/oppgjørssystem for handel med egenkapitalinstrumenter nødvendige og kritiske for gjennomføringen av oppgjør med sentral motpart. Finansdepartementet slutter seg til Finanstilsynets vurdering av at drift og vedlikehold av clearingsystem for sentral motpart (CCP-system) i handel med egenkapitalinstrumenter er en kjerneoppgave for et foretak som driver virksomhet som sentral motpart/oppgjørssentral.  Drift av oppgjørssentral krever som nevnt konsesjon etter verdipapirhandelloven § 13-1.

I departementets vurdering av konsesjonssøknader fra konsesjonspliktige foretak, legges det på denne bakgrunn til grunn at søker ikke bare er ansvarlig for, men også selv utfører kjernevirksomheten i den konsesjonspliktige virksomheten.

I den konkrete vurderingen av om utkontraktering bør tillates i dette tilfellet, har departementet lagt vekt på at det som søkes utkontraktert er nødvendig og kritisk for gjennomføringen av den konsesjonsbelagte virksomheten. Videre har departementet vurdert risikoen knyttet til dette, og konkludert med at det som søkes utkontraktert må drives i foretaket med konsesjon.

Banklovkommisjonen arbeider nå med utkast til nærmere regler om utkontraktering av konsesjonsbelagt virksomhet, som etter departementets oppfatning også vil ha betydning for infrastrukturvirksomhet på verdipapirområdet.

Etter en samlet vurdering har Finansdepartementet kommet til at Oslo Clearing ASA ikke gis tillatelse til å utkontraktere drift og vedlikehold av clearingsystem for sentral motpart (CCP-system) i handel med egenkapitalinstrumenter. Drift og vedlikehold av clearingsystem for sentral motpart (CCP-system) i handel med egenkapitalinstrumenter skal utføres i Oslo Clearing ASA.

Vedtaket er et enkeltvedtak og kan innen tre uker fra underretning om vedtaket påklages i henhold til forvaltningsloven kapittel VI. Eventuell klage sendes til Finansdepartementet.

 

Med hilsen

 

Jan Bjørland  e.f.
ekspedisjonssjef

                                                                                        Alexander Behringer
                                                                                        underdirektør


Gjenpart:  Oslo Børs VPS Holding ASA
                Verdipapirsentralen ASA
                Finanstilsynet