Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Spesialfond - oppfølging

Finansdepartementet har i dag fastsatt forskrift om ikraftsetting av lov 27. juni 2008 nr. 63 om endringer i lov 12. juni 1981 nr. 52 om verdipapirfond mv. (regler om spesialfond) og lov 11. desember 2009 nr. 120 om endringer i lov 12. juni 1981 nr. 52, samt forskrift om endringer i enkelte forskrifter til lov 12. juni 1981 nr. 52 om verdipapirfond. Forskriftsendringene og lovreglene om spesialfond trer i kraft 1. juli 2010. Finansdepartementet har i forskriften (jf. Del I, § 2) fastsatt at spesialfond kan tilbys profesjonelle kunder, jf. verdipapirforskriften § 10-2 og 10-4.

I Kredittilsynets forslag til forskrift for spesialfond i brev 28. august 2008 foreslo tilsynet ikke konkrete forskriftsbestemmelser med hjemmel i de nye reglene om spesialfond. Kredittilsynet la i sitt forslag til grunn at det er avgjørende å få erfaring med hva slags type norske spesialfond som blir etablert for å sikre at forskriftsbestemmelsene på de ulike områdene treffer sitt formål, og ut fra dette mente tilsynet at det ikke var mulig å foreslå nærmere forskriftsbestemmelser nå.

I Ot.prp. nr. 36 (2007-2008), som ligger til grunn for lovreglene om spesialfond, har departementet uttrykt at det i forskrift bør gis regler om blant annet at forvaltningsselskapet skal rapportere tilbake til investor om hvor høy risiko fondet faktisk har hatt i rapporteringsperioden. Det er i loven gitt forskriftshjemler som gjelder bl.a. krav til metode for styring av risiko, bestemmelser om depotmottagers rolle og krav til beregning og kunngjøring av andelsverdi. Disse forskriftshjemlene er ikke benyttet. I Ot.prp. nr. 36 (2007-2008) la departementet videre til grunn at reglene om investeringsrådgivere langt på vei vil ivareta de grunnleggende hensyn som lå bak de investeringskategorier tilsynet foreslo i sitt lovforslag fra 2004. I tillegg uttalte departementet i Ot.prp. nr. 36 (2007-2008) at det kunne være hensiktsmessig å stille de samme krav til markedsføring og salg av andeler i spesialfond som til sammensatte produkter. Etter departementets vurdering tilsier erfaringer fra tiden rundt og etter fastsettelsen av regler om spesialfond at investeringsrådgivningssegmentet ikke fungerer godt nok. Etter departementets vurdering tilsier dette, og at sentrale forskriftshjemler ikke er benyttet, at spesialfond nå bare kan tilbys profesjonelle kunder.

Finansdepartementet har ved fastsettelsen av forskrift valgt å følge Kredittilsynets forslag til unntak fra andre forskrifter, men med den begrensning at spesialfond bare skal kunne tilbys profesjonelle kunder. Departementet understreker at behovet for forskrifter må vurderes fortløpende. Finansdepartementet legger til grunn at Finanstilsynet vil foreslå mer detaljerte forskriftsbestemmelser om spesialfond når tilsynet mener man har vunnet den nødvendige erfaring til at utarbeidelse av slike forskrifter anses hensiktsmessig, jf. Kredittilsynets brev 28. august 2008. Ved vurderingen må det også ses hen til den regulering som pågår i EU på dette området (AIFM-direktivet) og eventuelt andre internasjonale regelverksprosesser.


Finansdepartementet ber også om at Finanstilsynet vurderer følgende punkter som er problematisert i høringsrunden:

  • Flere høringsinstanser peker på at det er et behov for å utvide spesialfonds investeringsområde til å omfatte KS andeler og lignende utenlandske andeler. Finanstilsynet uttaler i sitt høringsnotat 28. august 2008 at en slik utvidelse fordrer en grundig utredning, herunder konsekvensene for depotmottagerfunksjonen og hvordan en slik utvidelse skal følges opp tilsynsmessig når det gjelder stadfestelse av vedtekter, prisfastsettelse, måling av risiko og løpende rapportering. Finansdepartementet ber om at Finanstilsynet nærmere vurderer hvorvidt investeringsområdet til spesialfond bør utvides til å omfatte KS-andeler og lignende utenlandske andeler, og eventuelt kommer med forslag til endringer. Finanstilsynets vurderinger bør kunne gjøres uavhengig av spørsmålet om krav til tillatelse for verdipapirforetak som ønsker å yte investeringstjenester i KS- og ANS-andeler som for tiden er til vurdering i departementet.
  • I høringsrunden har flere instanser påpekt behov for i forskrift å nærmere avgrense og klargjøre depotmottagers oppgaver og ansvar. Det vises i denne forbindelse særlig til høringsinnspill fra Verdipapirfondenes Forening og Finansnæringens Hovedorganisasjon. Depotmottager er tillagt et større ansvar overfor spesialfond enn for vanlige verdipapirfond. Ut fra depotmottagers utvidede ansvar overfor spesialfond bes Finanstilsynet særlig om å vurdere om det bør foreslås nærmere regler om depotmottakers oppgaver for spesialfond med hjemmel i verdipapirfondloven § 5-4.


Med hilsen


Jan Bjørland  e.f.
ekspedisjonssjef

                                                                       Alexander Behringer
                                                                       underdirektør