Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Statusrapport for Handlingsplan mot voldtekt

Status for de 35 tiltakene i regjeringens Handlingsplan mot voldtekt (2012-2014).

Status for de 35 tiltakene i regjeringens Handlingsplan mot voldtekt (2012-2014).

 

Innhold

A. Forebygging
B. Hjelpetiltak etter voldtekt
C. Etterforskning og behandling i rettsapparatet
D. Tilrettelagt dialog mellom den utsatte og gjerningspersonen
E. Samarbeid og samordning 

 

A. Forebygging

 

1. Fokus på seksualitet og kjønn i læreplanen

Læreplanens fokus på ulike former for krenkelser, relatert blant annet til seksualitet og kjønn, skal styrkes. Utdanningsdirektoratet skal gjennomgå relevante læreplaner med tanke på å tydeliggjøre kompetansemål i læreplanene for å fremme elevenes holdninger mot vold i nære relasjoner, jfr. tiltak 2 i Handlingsplanen mot vold i nære relasjoner 2012.
Ansvarlig: KD
Gjennomføring: 2012-2013

STATUS:
Mål for elevenes kunnskap om vold, krenkelser, vold knyttet til seksualitet og vold i nære relasjoner er tydeliggjort i kompetansemål etter 2., 4., 7. og 10. trinn og Vg1/Vg2. Vi har også fått flere kompetansemål som legger vekt på temaet kjønnslikestilling. Endringene er fastsatt for bruk fra skoleåret 2013/2014.

2. Støttemateriell- rusmiddelforebyggende arbeid i skolen

Utdanningsdirektoratet og Helsedirektoratet vil i fellesskap utgi støttemateriellet «Rusforebyggende arbeid i skolen – forslag til læringsaktiviteter». Dette støttemateriellet er knyttet opp mot relevante kompetansemål i læreplanverket i de ulike fag. Materialet har spesielt fokus rettet mot utfordringer i russetida. Støttemateriellet er også tilpasset satsingen «Bedre læringsmiljø».
Ansvarlig: KD og HOD.
Gjennomføring: 2012

STATUS:
Status: link til materiellet her: http://www.forebygging.no/en/Skole/LARER/Stottemateriell/

3. Undervisningsmateriale om grenser, seksuelle krenkelser og voldtekt

Uke Sex er en pågående årlig undervisningskampanje utviklet av Sex og politikk som tilbyr materiale til undervisning om seksualitet på 7. og 10. trinn i grunnskolen. Det skal iverksettes et prosjekt i regi av Sex og politikk for å utvide undervisningsmaterialet med et eget temamateriale om grenser, seksuelle krenkelser og voldtekt.
Ansvarlig: JD
Gjennomføring: 2012

STATUS:
Uke Sex leverer gratis materiell til undervisnig om seksualitet, primært rettet mot 7. og 10. klasse. Uke sex bidrar til å forenkle arbeidet med relevante mål i læreplanene. I 2013 har 54 000 elever fått undervisning fra Uke Sex. Fra 2014 tilbyr Sex og Politikk materiale om grenser og seksuelle krenkelser til undervisnig i videregående skole. Mer om tiltaket finner man her: Uke sex

4. Støttemateriell for FAU

Kunnskapsdepartementet vil lage støttemateriell som kan gjøre det lettere for FAU (Foreldrerådets arbeidsutvalg) å sette temaområdet voldtekt og seksuelle overgrep på dagsorden.
Ansvarlig: KD
Gjennomføring: 2012

STATUS:
Er ennnå ikke gjennomført.

5. Veiledningsmateriale for foreldre

Det skal utarbeides veiledningsmateriale for foreldre om hvordan tema om seksualitet, respekt for kroppsgrenser og vold kan tas opp med barna. Veiledningsmaterialet skal inneholde konkret informasjon om vold og voldtekt og konsekvenser av overgrep, samt gi råd og eksempler på hvordan man kan informere og påvirke barn og unges holdninger.
Ansvarlig: BLD og HOD
Gjennomføring: 2013

STATUS:
Bufdir har i 2013 startet arbeidet med et eget veiledningshefte for foreldre om temaene seksualitet, respekt for kropp og kroppsgrenser og vold. I utformingen er det benyttet prinsipper fra foreldreveiledningen/ICDP1, for eksempel å motivere foreldre til å stille åpne og reflekterende spørsmål i samtaler med barna. Utkast til brosjyre er nå på «høringsrunde» hos blant annet RVTS Øst, Kråd, Dixi og Reform. Brosjyren skal deretter ferdigstilles i direktoratet, i et samarbeid mellom fagavdelingen og Kommunikasjonsavdelingen. Samtidig vil det bli utarbeidet en distribusjonsplan.

6. Forebyggende arbeid i helsestasjon- og skolehelsetjenesten

Helsestasjons- og skolehelsetjenesten skal bidra i det forebyggende arbeidet knyttet til voldtekt. Det pågår et arbeid med revidering av forskrift om helsefremmende og forebyggende arbeid i helsestasjons- og skolehelsetjenesten. Veilederen til forskriften skal også revideres, og i den forbindelse skal det vurderes hvordan arbeidet knyttet til å forebygge voldtekt best kan ivaretas i tjenesten.
Ansvarlig: HOD
Gjennomføring: 2013-2014

STATUS:
Ingen rapport foreligger.

7. Forebygge vold mot kvinner i prostitusjon

Det skal iverksettes et prosjekt i regi av Pro-senteret for å forebygge vold, herunder voldtekt, mot kvinner i prostitusjon gjennom å heve bevisstheten hos den enkelte kvinne, øke evnen til mestring i truende situasjoner og tilføre kvinnene kunnskap om rettigheter, hjelpetiltak og voldsproblematikk.
Ansvarlig: JD
Gjennomføring: 2012-2013

STATUS:
Prosjektet ble igangsatt i 2012 og er fortsatt virksomt i samarbeid mellom Pro- senteret, Oslo krisesenter og Kvinner i kamp.

8. Holdningskampanje mot voldtekt

Justis- og beredskapsdepartementet vil i samarbeid med KRIPOS iverksette en holdningskampanje mot voldtekt. Ungdom skal ha en sentral rolle i utformingen av kampanjen ved å delta i fokusgrupper og uttale seg om budskap og utforming og hvordan målgruppen best kan nås. Fokusgruppene og kampanjen skal ta hensyn til bredden i befolkningen i forhold til kjønn, etnisitet og seksuell orientering.
Ansvarlig: JD
Gjennomføring: 2012-2013

STATUS:
Holdningskampanjen Kjernekar ble lansert av Kripos i november og har passert 60 000 tilhengere på Facebook. Nettsiden fokuserer på festrelaterte voltekter og unge menn mellom 18 og 35 år. Foruten å appellere til ansvar også for andre, har nettsiden kortfilmer som illustrerer aktuelle situasjoner, muligheter for å legge inn kommentarer, spørmål og svar fra Kripos, fakta om festrelaterte voldtekter og pekere til andre viktige adresser for den som har vært utsatt for voltekt. Kampanjen har også plakater på utesteder, boards i byrommet og klistermerker på nakkstøttene på bilene til Oslo Taxi. Nettsiden er også oversatt til engelsk. Kampanjen vil pågå gjennom vinteren og ut russetida i 2014. Kampanjen finnes her: Kjernekar

Kripos har utarbeidet rapporten «Voldtektssituasjonen 2012» (utgitt februar 2013) som gir en beskrivelse av voldtektssituasjonen i 2012 hvor fokus i rapporten er gjerningspersoner og fornærmede, samt tid og sted for voldtektene. Hovedfunnet i rapporten var at hoveddelen av voldtektene (ca 40 %) er relatert til fest hvor fornærmede er beruset og gjerningspersonen er mellom 18 - 35 år. På bakgrunn av dette ble det tatt initiativ til en holdningskampanje som rettet seg mot unge mennesker. Det ble tildelt ekstraordnære midler fra POD/JD, og et reklamebyrå fikk oppdraget med å utforme kampanjen i tett samarbeid med Kripos. Prosjektet har vært en stor suksess og Kripos ønsker å videreføre kampanjen, og relansere den i forkant av russetiden fordi russetiden er den andre perioden på året hvor det er en stor økning i festrelaterte voldtekter. Kampanjen er nybrottsarbeid for Kripos i forhold til forebyggende arbeid, samt bruk av sosiale medier til å nå en målgruppe. Så lang ser dette ut til å ha vært en suksess, men Kripos ønsker å evaluere kampanjen for å se hvilken effekt dette har hatt.

9. Introduksjonskurs for innvandrere

I introduksjonsprogram for innvandrere legges det til rette for informasjon og kunnskapsbasert dialog om likestilling, kvinner og barns rettigheter og samfunnets syn på vold og voldtekt. Kunnskap og metode om hvordan disse temaene best kan håndteres i introduksjonsprogrammet skal være tema i etterutdanning av lærere som underviser nyankomne innvandrere i samfunnskunnskap.
Ansvarlig: BLD
Gjennomføring: 2013-2014

STATUS:
VOX gis i oppgave av BLD å rapportere på hvordan temaer om likestilling, kvinners og barns rettigheter og vold i nære relasjoner (herunder voldtekt) inngår i etterutdanningen av lærere knyttet til opplæring i 50 timer samfunnskunnskap for voksne innvandrere.

I 2013 har Vox i samarbeid med spesialpsykolog Didrik Hægeland utarbeidet et undervisningsopplegg om forebygging av voldtekt og seksualisert vold.

Vox har arrangert etterutdanningskurs for tospråklige lærere om temaet barn og familie, herunder om likestilling og kvinners rettigheter og forebygging av vold i nære relasjoner. Presentasjonene ligger tilgjengelig som powerpointpresentasjoner og video på vox.no, og på lærersidene til nettressursen www.samfunnskunnskap.no.

I 2012 er det gitt opplæring i 50 timer samfunnskunnskap om temaene barn og familie, deriblant om kvinners rettigheter og forebygging av vold i nære relasjoner. Opplæringen omfatter fagdager, en nasjonal samfunnskunnskapskonferanse og utvikling av en gratis tilgjengelig nettressurs www.samfunnskunnskap.no hvor de nevnte emnene inngår.

10. Holdningsskapende arbeid i innvandrermiljøer

Erfaringene fra Regnbueprosjektet i familievernet skal spres og tas i bruk som holdningsskapende tiltak ovenfor innvandrere.
Ansvarlig: BLD
Gjennomføring: 2013

STATUS:
Bufdir har etablert kontakt med initiativtaker og prosjektleder ved det tidligere Regnbueprosjektet (om forebyggende arbeid med minoritetsfamilier), for et samarbeid om videreføring. Arbeidet med spredning av erfaringene er i oppstartsfasen og en plan for gjennomføring av arbeidet er påbegynt. Bufdir foretar en kartlegging av familievernkontorenes kompetanse på flere områder, herunder seksuelle overgrep, voldtekt og vold i nære relasjoner. Kartleggingen vil danne grunnlag for valg av modeller for familievernets arbeid med tiltaket.

11. Kunnskapsundersøkelser om voldtekt

Det skal gjennomføres en studie om forekomst av vold i nære relasjoner og voldtekt ved Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS) jfr. Handlingsplan mot vold i nære relasjoner 2008-2011. Det skal videre gjennomføres tre studier om kjennetegn ved voldtektsmenn ved de regionale kompetansesentrene for sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri. Gjennom disse studiene vil vi innhente kunnskap om voldtekt som vil kunne ligge til grunn for ytterligere forebyggende tiltak.
Ansvarlig: JD
Gjennomføring: 2012-2014

STATUS:
Forekomstundersøkelsen «Vold og voldtekt i Norge» ble publisert i januar 2014. Rapporten «Menn som har begått voldtekt- en kunnskapsstatus» ble publisert i april 2013. Begge rapportene kan bestilles fra www.NKVTS.no.

 

B. Hjelpetiltak etter voldtekt

 

12. Utredning av ansvarsforhold ved overgrepsmottakene

Det pågår en evaluering av overgrepsmottakene. I lys av evalueringen skal ansvarsforholdet ved overgrepsmottakene utredes. Lovfesting av tjenesten vil også bli vurdert. Utredningen vil også omfatte ansvar for, og samarbeid om, innholdet i de enkelte delene av tjenesten ved overgrepsmottakene.
Ansvarlig: HOD
Gjennomføring: 2012-2014

STATUS:
Ingen rapport foreligger.

13. Psykologkompetanse i kommunene

Tilgjengelig psykologkompetanse i kommunene bidrar til å styrke utrednings- og behandlingstilbudet og er en støtte for det øvrige kommunale hjelpeapparatet. Regjeringen har fra 2009 gjennomført en særskilt satsing for å rekruttere og prøve ut modeller med kommunalt ansatte psykologer. Gjennom en egen tilskuddsordning kan kommunene søke om tilskudd til å ansette psykolog i en bestemt organisatorisk rolle. Helse- og omsorgsdepartementet vil videreføre en ordning med tilskudd til kommuner. Formålet med tilskuddet er å stimulere til at flere kommuner kan ansette psykologer i de kommunale helse- og omsorgstjenestene.
Ansvarlig: HOD
Gjennomføring: 2013

STATUS:
Ingen rapport foreligger.

14. Kompetanse i helse- og sosialfaglige utdanninger

I oppfølgingen av Stortingsmeldingen «Om utdanning og velferd» skal det utvikles felles innhold for alle de helse- og sosialfaglige utdanningene. I dette arbeidet vil Kunnskapsdepartementet vurdere hvordan kunnskap om vold og overgrep best kan ivaretas for å sikre god tverrfaglig kompetanse på området.
Ansvarlig: KD
Gjennomføring: 2012-2013

STATUS:
I arbeidet med St.mld.13 «Utdanning for velferd» kom det klart fram at det er behov for at alle helse- og sosialfagutdanningene får en bedre dybdekunnskap om ulike tema, herunder blant annet vold og seksuelle overgrep. Dette er et av temaene som vil bli en del av oppdraget som vi sender Universitets- og høgskolerådet (UHR). (Merknad: Oppdraget er altså ennå ikke sendt UHR.) 

Formålet med dette er..” å sikre at kandidatene har nødvendige kunnskaper om helheten i helse- og velferdstjenestene, lov- og regelverk og viktige samfunnsutfordringer, samt generell kompetanse som gode kommunikasjons- og samarbeidsevner, evne til å ta i bruk velferdsteknologi og evne til kritisk og etisk refleksjon. 

En bredere felles kunnskaps- og kompetanseplattform vil bidra til at de ulike utdanningsgruppene får en bedre forståelse av de hovedutfordringene tjenestene står overfor og betydningen av flerfaglig og tverrfaglig samarbeid for å sikre befolkningen et kvalitativt godt tjenestetilbud. Studentene skal forberedes på å arbeide brukerrettet og lære prosesser som legger til rette for å styrke mestring, egenomsorg og funksjonsevne hos dem de senere vil møte i arbeidet. Ikke minst skal det felles innholdet i utdanningene bidra til å nå målet om en ”dobbel identitet” der kandidatene ser på seg selv ikke bare som utøvere av sin egen profesjon, men som del av et større velferdssystem der ulike profesjoner til sammen besitter nødvendig kompetanse.

15. Informasjon for helsepersonell om tilbud til voldtektsofre og deres pårørende

Helsedirektoratet vil gjennom sin informasjonsstrategi legge til rette for informasjon på Helseinfo.no for helsepersonell om tilbud til voldtektsutsatte og deres pårørende.
Ansvarlig: HOD
Gjennomføring: 2012 – 2014

STATUS:
Ingen rapport foreligger.

16. Likeverdige helse- og omsorgstjenester til innvandrere og personer med minoritetsbakgrunn som er utsatt for voldtekt

Det skal utformes en strategi for minoritetshelse. I strategien skal det vurderes tiltak for å sikre likeverdige helse- og omsorgstjenester til innvandrere og personer med minoritetsbakgrunn som er utsatt for voldtekt og andre overgrep. Tiltak for å styrke kompetansen i tjenesten, samt informasjons- og kommunikasjonstiltak, vil være aktuelt.

Ansvarlig: HOD

Gjennomføring: 2013

STATUS:
Ingen rapport foreligger.

17. Kommunikasjon via tolk for ledere og personell i helse- og omsorgstjensten

Helsedirektoratet utarbeidet «Veileder om kommunikasjon via tolk for ledere og personell i helse- og omsorgstjenesten» i 2011. Helse- og omsorgsdepartementet vil vurdere å understøtte kommunene i bruk av denne.
Ansvarlig: HOD

Gjennomføring: 2012 – 2014

STATUS:
Ingen rapport foreligger.

18. Oppfølging av seksuelle overgrep mot voksne med utviklingshemming

I regi av Oslo universitetssykehus utarbeides det forslag til rutiner for forebygging, varsling og oppfølging av seksuelle, fysiske, psykiske, økonomiske og diskriminerende overgrep mot voksne med utviklingshemming, til bruk i førstelinjetjenesten, inkludert ansatte i boenheter og ved arbeids- og dagtilbud for personer med utviklingshemming.
Ansvarlig: BLD
Gjennomføring: 2012 – 2013

STATUS:
Arbeidet omfatter å utprøve, evaluere og implementere retningslinjer for forebygging, varsling og oppfølging av overgrep mot utviklingshemmede, samt å utvikle en veileder om temaet. Det handler om en særlig utsatt gruppe, hvor risikoen for vold sannsynligvis er 2-4 ganger høyere enn for befolkningen generelt. I 2011 ble det foretatt 32 dommeravhør av utviklingshemmede i Barnehusene, noe som indikerer store mørketall. Det viser også at det er behov for bevisstgjøring om temaet, samt gode rutiner for forebygging og for håndtering av saker ved overgrep eller mistanke om overgrep.

I 2013 ble det nedsatt en arbeidsgruppe som har utarbeidet et utkast til plakat, retningslinjer og veileder. Arbeidet skjer etter en tilpasset form av «Veileder for utvikling av

kunnskapsbaserte retningslinjer» (fra Helsedirektoratet). Utarbeidet materiell sendes tidlig i 2014 ut på høring hos relevante instanser. Plakat, retningslinjer og veileder vil deretter bli utprøvd i et utvalg kommuner i løpet av året. På bakgrunn av evalueringer, vil materiellet bli revidert, før det etter planen implementeres i alle landets kommuner i 2015. Det vil også lanseres et eget nettsted, www.overgrep.bufdir.no, hvor dette materiellet, faglige artikler, forslag til opplæringsprogram ol., vil bli lagt ut.

19. Informasjon på flere språk om hjelpetilbud til utsatte og pårørende

Gjennom Helsenorge.no skal det legges ut informasjon på flere språk om hjelpetilbudet til utsatte samt foreldre og andre pårørende.
Ansvarlig: HOD
Gjennomføring: 2012- 2013

STATUS:
Ingen rapport foreligger.

20. Synliggjøre og utvide informasjonen om voldtekt på Ung.no

Ung.no skal synliggjøre informasjonsstoff om voldtekt. Det handler om bevisstgjøring om egen kropp og seksualitet, og sensitivitet og respekt for andres grenser vil være sentrale tema, i tillegg til informasjon om hvor man kan søke hjelp både som utsatt og utøver. Det skal gjennomføres en nasjonal konferanse om hjelpe- og behandlingserfaringer i arbeidet med utøvere av vold i nære relasjoner.
Ansvarlig: BLD
Gjennomføring: 2013

STATUS:
Ung.no gir informasjon til ungdom blant annet om temaer som vold i nære relasjoner, seksuelle overgrep, voldtekt, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse. I 2013 er den generelle informasjonen om disse temaene redigert og utvidet. Det er utviklet ny informasjon om kropp og seksualitet, respekt for andres grenser og voldtekt. Artiklene har et forebyggende sikte og er rettet mot både potensielle utsatte og utøvere. Stoffet er knyttet opp mot tangerende temaer som vennskap, forelskelse, sex og samliv, psykisk helse, vold og alkohol og rus. I samarbeid med Reform er det i 2013 utformet en vote (avstemning), hvor ungdom kan uttale seg om grenser knyttet til egen kropp. I utarbeidelse av stoffet er det samarbeidet med helsesøstergruppa, samt forebyggende enhet og avsnitt for seksualforbrytelser ved Oslo politidistrikt.

21. Nasjonal nettportal om vold i nære relasjoner og voldtekt

Det skal igangsettes et arbeid med en nasjonal nettportal om vold i nære relasjoner og voldtekt, jfr. regjeringens handlingsplan mot vold i nære relasjoner 2012. Behovet for å etablere en ny nettportal skal vurderes opp mot eksisterende websider på feltet.
Ansvarlig: JD, BLD, HOD, KD
Gjennomføring: 2012

STATUS:
Arbeidet er i prosess hvor man nå vurerer ulike alternative leverandører av tjenesten.

 

C. Etterforskning og behandling i rettsapparatet

 

22. Fagseminar for politi og påtalemyndighet

Riksadvokaten vil i samarbeid med Politidirektoratet og Kripos arrangere fagseminar for politi og påtalemyndigheten om etterforskning, bevisvurdering og aktorering i voldtektssaker. Seminaret vil også omhandle ivaretakelses av fornærmede under etterforskning og saksgangen. Det skal legges vekt på møtet med særlig sårbare grupper.
Ansvarlig: JD
Gjennomføring: 2012 – 2014

STATUS:
KRIPOS avholder fagkonferanse for politi- og påtalemyndighet 3. og 4. april 2014.

23. Etablering av rutiner i politidistriktene

Justis- og beredskapsdepartementet vi i samarbeid med Poltidirektoratet og Riksadvokaten bidra til at det etableres rutiner i politidistriktene som siker at initialfasen blir ivaretatt når man får kunnskap om at en voldtekt har funnet sted. Det vil omfatte åstedsundersøkelse, samarbeid med overgrepsmottakene, avhør av fornærmede, vitneavhør, avhør av siktet, sikring av tekniske spor som video, teledata m.m.
Ansvarlig: JD
Gjennomføring: 2012-2014

STATUS:
Riksadvokaten nedsatte i februar 2013 en intern arbeidsgruppe som fikk i mandat å fremme forslag til standardiserte rutiner til bruk for operativt personell i initialfasen ved melding om voldtekt. Gruppen la frem sin rapport i juni sammen med to tiltakskort. Det ene tar sikte på personell ved operasjonssentralene, som sammen med jourhavende påtalejurist har ansvaret for etterforskningen i den innledende fasen. Det andre tiltakskortet er berregnet på den operative styrken, og gir oversikt over etterforskningsskritt som må vurderes og eventuelt umiddelbart gjennomføres. Materiellet er tilgjengelig på politiets interne nettsider KO:DE.

24. Underrettelse om henleggelse i eget brev til fornærmede

Riksadvokaten vil vurdere å gi pålegg til statsadvokatene om at de ved henleggelse av voldtektanmeldelser skal underrette fornærmede i eget brev, og hvor det inntas en kort angivelse av beviskravet i straffesaker.
Ansvarlig: JD
Gjennomføring: 2013 – 2014

STATUS:
I brev fra Riksadvokaten 8.11.13 til statsadvokatene og politimestrene, tar han til orde for at fornærmede i voldtektssaker skal underrettes om henleggelse i et personlig brev fra den påtalemyndighet som har fattet beslutningen. Underretningen kan utformes på ulike måter, alt etter hva som er begrunnelsen for at saken er henlagt. Er det tale om en bevishenleggelse, vil det som regel være hensiktsmessig å gi en kort redegjørelse for tvilsprinisppetog/eller for beviskravet i straffesaker, samt bevisbyrden. For ordens skyld tilføyes formuleringer i retning av at politiet/påtalemyndigheten tross henleggelsen «tror» på forærmede er egnet til å skape forvirring, og kan lett komme usyldspresjonen for nær. De hensyn som ligger bak et ønske om å uttale seg i denne reting, må ivaretas på annen måte, for eksempel gjennom en adekvat redegjøresle for det strenge beviskrav.

25. Oppmerksomhet mot behandling av voldtektssaker ved statsadvokatens inspeksjoner

Riksadvokaten vil gi retningslinjer om at statsadvokatene ved enkelte av sine inspeksjoner av straffesaksbehandlingen i politiet særlig skal rette oppmerskomhet mot behandlingen av voldtektssaker i politidistriktene.
Ansvarlig: JD
Gjennomføring: 2012– 2013

STATUS:
Det vises til Riksadvokatens årlige mål- og prioriteringsrundskriv til statsadvokatene, hvor voldtekt er et av riksadvokatens sentralt prioriterte områder.

26. Informasjonsmateriale til politiet

Kripos skal utarbeide informasjonsmateriale med en sjekkliste til politiet om viktig informasjon som må gis for best mulig å ivareta fornærmede under straffesaken. Herunder må det gis informasjon om hva fornærmede kan forvente av politiet, og hvor hun eller han kan få annen hjelp.
Ansvarlig: JD
Gjennomføring: 2012 – 2013

STATUS:
Tiltaket er gjennomført og finnes på politiets interne nettsider KO:DE. Samtidig har KRIPOS i sin holdningskampanje Kjernekar, på www.kjernekar.no informasjon til fornærmede om politiets ansvar, men også med pekere til andre sentrale ressurser for utsatte for voldtekt.

27. Informasjonsmateriale til fornærmede

Kripos skal i samarbeid med Nklm (Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin) utarbeide nasjonalt informasjonsmateriale/brosjyre til distribusjon i overgrepsmottakene til fornærmede om hva en anmeldelse vil innebære og hvilke rettigheter det vil medføre, samt opplysninger om retten til bistandsadvokat uavhengig av en anmeldelse.

Ansvarlig: JD
Gjennomføring: 2012 – 2013

STATUS:
Tiltaket er gjennomført. Se www.nklm.no

28. Evaluering av politiets arbeid med seksuelle overgrep

Politiets arbeid ned seksuelle overgrep skal evalueres, herunder organisering av arbeidet, ledelsesforankring, etterforskning, ivaretakelse av fornærmede og kompetansebygging. Evalueringen skal danne grunnlag for videreutvikling av metoder og tiltak.
Ansvarlig: JD
Gjennomføring: 2013 - 2013

STATUS:
Kripos har fått i oppdrag å gjennomføre evalueringen av politiets arbeid med seksuelle overgrep. Det er nedsatt en arbeidsgruppe med deltakere fra Kripos, POD (både Analyseavdelingen og Politifagavdelingen) – og evalueringen vil ferdigstilles innen utgangen av 2014. Plan for prosjektet er under utarbeidelse.

29. Evaluering av Voldtektsgruppa på Kripos

Voldtektsgrupppa på Kripos ble opprettet høsten 2010. Når gruppa har fått tid til å etablere seg og virke over en periode, er det viktig å evaluere arbeidet. Voldtektsgruppas arbeid skal evalueres i 2014.
Ansvarlig: JD
Gjennomføring: 2014

STATUS:
Tiltaket er iverksatt, se tiltak 28.

30. Høringsnotatet om endringer i straffeloven

Det skal utarbeides et høringsnotat om endringer i straffeloven. I den forbindelse skal utforming av voldtektsbestemmelsen vurderes, herunder spørsmålet om samtykkeregulering.
Ansvarlig: JD
Gjennomføring: 2012-2014

STATUS:
Høringnotatet ble sendt ut i februar 2013. Uttalelsene er nå til behandling i Justis- og beredskapsdepartementet.

 

 

D. Tilrettelagt dialog mellom den utsatte og gjerningspersonen

 

31. Forsøksprosjekt om tilrettelagt dialog

Det skal iverksettes et treårig forsøksprosjekt ved St. Olavs Hospital om tilrettelagt dialog for personer i alderen 16-30 år som har vært utsatt for voldtekt. Tilbudet vil være frivillig for partene. Tilretteleggere fra konfliktrådet som har kunnskap og erfaring med bruk av prinsippene og metodene innenfor «restorative justice» vil har en sentral rolle i dialogprosessen. Det vil bli gitt tilbud om traumebehandling for deltakerne som trenger det.
Ansvarlig: JD
Gjennomføring: 2012-2014

STATUS:
Det er iverksatt ett tre-årig forsøksprosjekt ved St. Olavs Hospital om tilrettelagt dialog for personer i alderen 16-30 år som har vært utsatt for voldtekt. Tilbudet er frivillig for partenePilotprosjektet ble satt i gang i Konfliktrådet i Sør-Trøndelag i 2008. Pilotprosjektet var opprinnelig planlagt avsluttet i 2010, men er besluttet videreført ut 2011. Hensikten med pilotprosjektet er å undersøke om tilrettelagt dialog mellom involverte parter kan virke forsonende, gjenopprettende og forebyggende og således være et fornuftig virkemiddel i familievoldssaker. Pilotprosjektet prøver ut en modell der konfliktrådet først arrangerer individuelle formøter med de forskjellige partene, deretter dialogmøte der alle de involverte/og eller deres støttepersoner møtes, videre et avtalemøte der man forsøker å utforme en avtale mellom partene og til slutt et oppfølgingsmøte. Det er et grunnprinsipp at deltakelse i prosjektet er frivillig. Pilotprosjektet har som mål å prøve ut 30 saker i prosjektperioden.

 

E. Samarbeid og samordning

 

32. Lokalt samarbeid gjennom politiråd og SLT om forebygging av voldtekt

Politiet skal ta initiativ til lokalt samarbeid om forebygging av voldtekt gjennom de eksisterende samordningsmodellene Politiråd og SLT (Samordning av Lokale rus- og kriminalitetsforebyggende Tiltak). Det er viktig at aktørene i det forebyggende arbeidet i størst mulig grad gjør den kunnskap de besitter tilgjengelig for sine samarbeidspartnere. KRÅD (Det kriminalitetsforebyggende råd) vil bidra til spredningen av kunnskap ved å informere om ulike forebyggingsstrategier gjennom sin internettside til nettverket av SLT-koordinatorer i kommunene, og ved de kurs og konferanser KRÅD jevnlig arrangerer. KRÅD skal utarbeide konkrete anbefalinger om hva et slikt samarbeid bør inneholde.
Ansvarlig: JD
Gjennomføring: 2012-2014

STATUS:
KRÅD formidler kunnskap om seksuelle overgrep via sin nettside www.krad.no. I 2013 har KRÅD også samarbeidet med Sex og poltikk om seminarvirksomhet for SLT-koorinatorene i forhold til grensesetting og forebygging av seksuelle overgrep.

33. Tverrfaglig samarbeid om voldtekt

Regjeringen vil arrangere et tverrfaglig seminar for å inspirere til, og tilrettelegge for, lokalt samarbeid mot voldtekt. Aktuelle samarbeidspartnere i gjennomføringen av seminaret vil blant annet være Politidirektoratet, Kripos, Regjeringsadvokaten, Utlendingsdirektoratet, Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin (Nklm) og Folkehelseinstituttet.
Ansvarlig: JD
Gjennomføring: 2013

STATUS:
Tiltaket gjennomføres i 2014, etter politisk avklaring om voldtektsmottakenes forankring i spesialisthelsetjenesten eller ved lokal legevakt.

34. Rutiner for kontakt mellom overgrepsmottakene og Kripos

Kripos skal i samarbeid med Nklm (Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin) utarbeide rutiner for fast kontakt og samhandling mellom politiet og overgrepsmottakene i voldtektssaker. Tiltaket ses i sammenheng med tiltak 23 om etablering av rutiner i politidistriktene.
Ansvarlig: JD og HOD
Gjennomføring: 2012-2013

STATUS:
Tiltaket er delvis gjennomført, jfr. tiltak 23

35. Tiltak og ansvarsforhold knyttet til sporsikring

I tilknytning til utredningen om ansvarsforholdet ved overgrepsmottakene, jfr. tiltak 12, vil Helse og omsorgsdepartementet og Justis- og beredskapsdepartementet i samabeid vurdere tiltak og ansvarsforhold knyttet til sporsikring.
Ansvarlig: JD og HOD
Gjennomføring: 2012 – 2013

STATUS:
Er under vurdering. Tiltaket må ses i sammenheng med regjeringsplattformens ønske om akrediterte private leverandører av DNA analyser i voldtektssaker.