Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Handlingsplan mot voldtekt 2012-2014

Handlingsplanen er et samarbeid mellom Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Justis- og beredskapsdepartementet og Kunnskapsdepartementet.

 

Handlingsplan mot voldtekt 2012–2014
Les handlingsplanen (pdf)

 

Handlingsplanens forord

Voldtekt er alvorlig kriminalitet som påfører den utsatte store lidelser. Frykt og utrygghet spres også til befolkningen generelt. Vi må legge til rette for at overgrepene forebygges, etterforskes og behandles ved domstolen på en god måte. I tillegg skal vi sikre den som utsettes nødvendig hjelp og oppfølging. Både de helsemessige og rettslige aspektene skal ivaretas.

Årlig anmeldes rundt 1000 voldtekter til politiet. Vi vet imidlertid at kun en mindre andel av de som utsettes oppsøker politiet og anmelder overgrepet. En viktig oppgave framover er derfor å bidra til at terskelen for å oppsøke politiet og hjelpeapparatet blir lavere.

Voldtektsutvalgets utredning «Fra ord til handling» forelå i 2008. Mange av anbefalingene er fulgt opp. Til tross for at det gjøres mye godt arbeid er det fremdeles utfordringer innenfor de berørte departementers ansvarsområder. Vi har oppnådd gode resultater på området vold i nære relasjoner. Forankringen av tiltak og synliggjøringen av de ulike departementers ansvar i handlingsplaner har vært viktig for resultatene. Derfor presenterer vi nå en egen handlingsplan mot voldtekt. En handlingsplan vil tydeliggjøre sammenhenger og bidra til en helhetlig innsats på området.

Viktige innsatsområder vil være forebygging, bistand og helsehjelp til ofrene, kvalitet i straffesaksbehandlingen i politi- og rettsapparatet, samarbeid og samordning, samt kunnskap og kompetanse.

Handlingsplanen er et samarbeid mellom Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Justis- og beredskapsdepartementet og Kunnskapsdepartementet.

Vi har gjennomført to seminarer for å innhente erfaringsbasert kunnskap og innspill til arbeidet med handlingsplanen. Statlige og frivillige organisasjoner og andre sentrale aktører som arbeider på feltet, har i den forbindelse holdt innlegg og gitt skriftlige innspill til handlingsplanarbeidet. Vi vil takke alle som har bidratt i arbeidet.

 

Grete Faremo
Justis- og beredskapsminister

 

Inga Marte Thorkildsen
Barne-, likestillings- og inkluderingsminister

 

Anne-Grethe Strøm-Erichsen
Helse- og omsorgsminister
Kristin Halvorsen
Kunnskapsminister

 

Les handlingsplanen her (pdf)

Se statusrapport for handlingsplanen her (mars 2014)