Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

St.meld. nr. 22 (2006-2007)

Veiviseren

Til innholdsfortegnelse

14 Økonomiske og administrative konsekvenser

Departementet foreslår i kapittel 5 at det opprettes en ny statlig virksomhet med oppgavene fra Norsk filmfond, Norsk filminstitutt og Norsk filmutvikling. En samling av alle tilskuddsordninger og øvrige oppgaver på filmområdet i én ny virksomhet vil legge til rette for en helhetlig filmpolitikk der alle oppgavene på filmområdet ses i sammenheng. Dette betyr forenkling og bedre ressursutnyttelse. På kort sikt vil det i forbindelse med en sammenslåing og effektivisering av virksomhetene kunne bli noen merkostnader. På sikt legger departementet til grunn at en sammenslåing vil ha synergieffekter som frigjør ressurser fra administrasjon til filmformål. Det vil i prosessene med sammenslåing og overføring av oppgaver til andre virksomheter, bli tatt hensyn til de ansattes rettigheter i tråd med gjeldende avtaleverk. Sammenslåingen og omorganiseringen av de tre statlige virksomhetene foreslås gjennomført i løpet av 2008. Departementet vil komme tilbake til Stortinget med en fremdriftsplan i St.prp. nr. 1. for 2008.

Regjeringen har satt som mål at kvinneandelen i nøkkelposisjoner i norsk filmproduksjon skal være minst 40 pst. innen 2010. For å oppnå dette foreslås noen virkemidler knyttet til eksisterende ordninger. Dersom målet ikke er nådd innen utgangen av 2010, innføres ytterligere kvotering.

Hovedtrekkene i dagens tilskuddsordninger foreslås videreført med mindre justeringer. Det vil bli opprettet nye ordninger for å bygge opp sterkere produksjonsmiljø, jf. kapittel 6. Nye tiltak og endringer i eksisterende støtteordninger, krever forhåndsmelding og godkjennelse av ESA før de kan settes i verk.

Departementet legger i meldingen til grunn at deler av avgiftsmidlene til Norsk kino- og filmfond under FILM&KINO etter hvert bør brukes til andre oppgaver på filmområdet, etterhvert som det settes av tilstrekkelige midler til digitalisering av kinoene. Departementet vil gjennomføre drøftinger med FILM&KINO om fremtidig bruk av avgiftsmidlene. Det er også behov for å tilpasse avgiftsgrunnlaget for elektronisk nedlasting av film. Dette krever lovendring.

Oppfølgingen av de mål og virkemidler som er foreslått i meldingen vil skje i de ordinære budsjettproposisjonene. Eventuelle bevilgningsforslag knyttet til enkelttiltak og innfasing av nye ordninger, vil regjeringen komme tilbake til i kommende budsjettfremlegg. Opptrappingen av regjeringens filmsatsing vil skje innenfor rammene av Kulturløftet.

Til toppen
Til dokumentets forside