Akuttmedisinforskriften

(med merknader til enkelte bestemmelser)

Forskrift 20. mars 2015 nr. 231 om krav til og organisering av kommunal legevaktordning, ambulansetjeneste, medisinsk nødmeldetjeneste m.v. (heretter akuttmedisinforskriften), ble fastsatt 20. mars 2015. Forskriften trer i kraft 1. mai 2015 med unntak av § 13 bokstav a som trer i kraft 1. september 2015. Rundskrivet inneholder merknader til enkelte av forskriftens bestemmelser.

Les rundskriv I-5/15 Akuttmedisinforskriften i pdf