Høring - om forslag til endringer i forskrift til åndsverkloven (lov 12. mai 1961 nr. 2 om opphavsrett til åndsverk m.v.)

Gjeldende forskrift ble fastsatt 21. desember 2001. Endringsforslagene har i hovedsak sammenheng med Prop. 69 L (2014-2015) om endringer i åndsverkloven (gjennomføring av EUs hitteverkdirektiv og innføring av generell avtalelisens mv.)

Status: Under behandling

Høringsfrist: 18.05.2015