Høring - om forslag til endringer i forskrift til åndsverkloven (lov 12. mai 1961 nr. 2 om opphavsrett til åndsverk m.v.)

Gjeldende forskrift ble fastsatt 21. desember 2001. Endringsforslagene har i hovedsak sammenheng med Prop. 69 L (2014-2015) om endringer i åndsverkloven (gjennomføring av EUs hitteverkdirektiv og innføring av generell avtalelisens mv.)

Status: Under behandling

Høringsfrist: 18.05.2015

Vår ref.: 15/1462

Kulturdepartementet legger i dette høringsnotatet frem forslag til endringer i forskrift til åndsverkloven (lov 12. mai 1961 nr. 2 om opphavsrett til åndsverk m.v.) 

Gjeldende forskrift ble fastsatt 21. desember 2001. Endringsforslagene har i hovedsak sammenheng med Prop. 69 L (2014-2015) om endringer i åndsverkloven (gjennomføring av EUs hitteverkdirektiv og innføring av generell avtalelisens mv.). Denne proposisjonen er p.t. ikke behandlet av Stortinget. På denne bakgrunn fremmes forslagene til endringer i forskriften med forbehold om Stortingets tilslutning til lovendringene som foreslås i proposisjonen.

Vi ber adressatene vurdere om høringsnotatet bør forelegges underliggende organer eller andre som ikke er oppført på adressatlisten.

Høringsfristen er 18. mai 2015. For å avgi høringsuttalelse bruk den digitale løsningen for høringsuttalelser. Klikk på  ”Send inn høringssvar”. Høringsuttalelser er offentlige etter offentlighetsloven og vil bli publisert på våre nettsider.

Med hilsen

Bengt O. Hermansen (e.f.)
avdelingsdirektør

 

Constance Ursin
underdirektør

 

Vedlegg

Abelia
Akademikerne
Altibox
Arbeids- og sosialdepartementet
Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet 
Bildende Kunstneres Hjelpefond
BONO – Billedkunst Opphavsrett i Norge
Datatilsynet
De nasjonale forskningsetiske komiteer
Den Norske Advokatforening
Den Norske Fagpresses Forening
Den norske Forfatterforening
Den norske Forleggerforening
Den norske UNESCO-kommisjonen
Det Norske Komponistfond
Domstoladministrasjonen
Elektronisk Forpost Norge
Finansdepartementet
FolkOrg
FONO
Forbrukerrådet
Forbundet Frie Fotografer
Forskerforbundet
Forsvarsdepartementet
Fribit
Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon
Get
Grafill – Norske grafiske designere og illustratører
GramArt
Gramo
Helse- og omsorgsdepartementet
IFPI Norge
IKT-Norge
Justis- og beredskapsdepartementet
Kabel Norge
Klima- og miljødepartementet
Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Kommunesektorens organisasjon – KS
Kopinor
Kunnskapsdepartementet
Landbruks- og matdepartementet
Landsforeningen Norske Malere
Landsorganisasjonen – LO
Mediebedriftenes Landsforening
Medietilsynet
Musikernes fellesorganisasjon
Musikkfondene
Nasjonal kommunikasjonsmyndighet
Nasjonalbiblioteket
NAViO
NextGenTel
NOPA
Norges Blindeforbund
Norges Fotografforbund
Norges Juristforbund
Norsk Artistforbund
Norsk Bibliotekforening
Norsk Billedhoggerforening
Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening
Norsk Filmforbund
Norsk Filmklubbforbund
Norsk Journalistlag
Norsk Komponistforening
Norsk Kritikerlag
Norsk kulturråd
Norsk Lokalradioforbund
Norsk Musikkforleggerforening
Norsk Oversetterforening
Norsk Presseforbund
Norsk Redaktørforening
Norsk Rockforbund
Norsk Sceneinstruktørforening
Norsk Skuespillerforbund
Norsk Videogramforening
Norske Arkitekters Landsforbund
Norske Barne- og Ungdomsbokforfattere
Norske Billedkunstnere
Norske Dansekunstnere
Norske Dramatikeres Forbund
Norske filmbyråers forening
Norske Filmregissører
Norske Grafikere
Norske Kunsthåndverkere
Norske Reklamefotografer
Norske Scenografer
Norske Tekstilkunstnere
Norwaco
NRK AS
Nærings- og fiskeridepartementet
Næringslivets Hovedorganisasjon – NHO
Olje- og energidepartementet
P4 Radio Hele Norge
Patentstyret
Produsentforeningen Virke
Riksarkivet
Samferdselsdepartementet
Samisk Faglitterær Forfatter- og Oversetterforening
Samisk Kunstnerråd
SBS Discovery Media
Stiftelsen Elektronikkbransjen
Tegnerforbundet
Telenor
TONO
TV 2 AS
Unge Kunstneres Samfund
Universitets- og høgskolerådet
Utenriksdepartementet
Virke
Yrkesorganisasjonenes sentralforbund – YS

Til toppen