ARF Forkortelser

Anskaffelsesregelverk for Forsvaret - Forkortelser

FORKORTELSER

BETYDNING

ACMP

Army Material Command Pamphlet

ADFTD

Administrerende direktør Forsvarets tele og datatjeneste

AQAP

Allied Quality Assurance Publications

AP

Allied Publication

ARF

Anskaffelsesregelverk for Forsvaret

CEN

European Committee for Standardization

CI

Konfigurasjonsenhet

CID

Konfigurasjonsidentifisering

CM

Configuration Management – Konfigurasjonsstyring

COOP LOG

Cooperative Logistics

EDI

Electronic Data Interchange

ETSI

European Telecommunications Standards Institute

EUC

End User Certificate

FBOT

Forsvarets boligtjeneste

FBT

Forsvarets bygningstjeneste

FD

Forsvarsdepartementet

FFI

Forsvarets forskningsinstitutt

FMO

Forsvarets militære organisasjon

FMS

Foreign Military Sales

FO

Forsvarets overkommando

FS

Forsvarets Standard

FSJ

Forsvarssjefen

FTD

Forsvarets tele og datatjeneste

HMS

Helse, miljø og sikkerhet

IEC

International Electrotechnical Commission

ISO

International Organisation for Standardization

ITU

International Telecommunication Union

LCC

Life-cycle cost - Levetidskostnader

LOA

Lov om Offentlige Anskaffelser

MD

Målsettingsdokument

NAS

Norsk Allmenstandardisering

NBR

Norges Byggstandardiseringsråd

NEK

Norsk Elektroteknisk Komite

NS

Norsk Standard

NSF

Norges Standardiseringsforbund

NTS

Norsk Teknologistandardisering

OP

Overordnede Prinsipper

PT

Post- og teletilsynet

PRINSIX

Forsvarets prosjektstyringssystem

STANAG

Standardization Agreement - NATO Standardiseringsavtale

TfF

Tjenestereglement for Forsvaret

TPDIR

Totalprosjektdirektiv

TPDOK

Totalprosjektdokument

WEAG

Western European Armaments Group

WTO

World Trade Or ganization