Årsrapport 2004

Antikorrupsjons- og hvitvaskingsprosjektet

Anti korrupsjonsprosjektet viser at Norge setter kampen mot korrupsjon og hvitvasking høyt på den internasjonale dagsorden. Stor pågang fra inn- og utland i 2004 tyder på en stadig økende bevissthet om økonomisk kriminalitet. (01.04)

Årsrapport 2004
Antikorrupsjons- og hvitvaskingsprosjektet


[ Rapporten finnes også på engelsk]

Innledning

Anti korrupsjons- og hvitvaskingsprosjektet, under ledelse av spesialråd Eva Joly, ble opprettet av regjeringen i 2002 som ledd i dens satsing mot alvorlig, profittmotivert kriminalitet. Det ble etablert av Justisdepartementet og Utenriksdepartementet som et treårig prosjekt, og finansieres med en halvdel av hvert av departementene.

Det er etablert en referansegruppe bestående av representanter for de to departementene. I 2004 ble det avholdt to møter i referansegruppen. Prosjektet hadde dessuten jevnlig møter med politisk ledelse i Justisdepartementet.

Prosjektets oppgaver er beskrevet i en handlingsplan. Hovedmålet er at Norge skal spille en mer aktiv rolle internasjonalt i bekjempelsen av hvitvasking og korrupsjon. Nasjonalt er målet å bidra til å gjøre kriminalitet mindre lønnsomt. Oppgavene ble utvidet sommeren 2003 da prosjektet også overtok ansvaret for å lage utkast til Regjeringens handlingsplan mot økonomisk kriminalitet. I 2004 ble det bestemt at prosjektet skal avsluttes i sin nåværende form innen utgangen av 2005.

Årsrapporten tar ikke sikte på å gi en uttømmende beskrivelse av alt som er gjort, men å beskrive hovedtrekkene i prosjektets arbeid i 2004.

Bemanning

I 2004 besto prosjektet av spesialråd Eva Joly (leder), ass. spesialråd Anne-Mette Dyrnes (nestleder), seniorrådgiver Atle Roaldsøy , seniorrådgiver Henrik Horn og konsulent Unn Torgersen.

Hjemmeside

I 2004 fikk prosjektet sin egen hjemmeside på Odin under Justisdepartementet, økonomisk kriminalitet. Her finnes blant annet prosjektets handlingsplan, årsrapporter, referater, informasjon om det internasjonale arbeidet som prosjektet deltar i og Regjeringens handlingsplan mot økonomisk kriminalitet.

Regjeringens handlingsplan mot økonomisk kriminalitet

Det var en hovedoppgave i 2004 å utarbeide utkast til en ny handlingsplan mot økonomisk kriminalitet. Arbeidet foregikk i et nært samarbeid med Finansdepartementet og Nærings- og handelsdepartementet. Embetsmannsutvalget mot Økonomisk kriminalitet (EMØK) hadde i 2003 utarbeidet en skisse til en ny plan. Denne ble et viktig utgangspunktet for det videre arbeidet. Det ble lagt vekt på å gi planen en god forankring hos alle som berøres av den.

Høsten 2003 ble det gjennomført noen få møter hvor siktemålet var å få grunnlagsinformasjon for det videre arbeidet. Prosjektets arbeid med planen startet for alvor i januar 2004 med møter med en rekke personer fra næringslivet, organisasjoner, forvaltningen, de politiske partiene som er representert i Justiskomiteen, media og enkeltpersoner, se vedlagte liste. Formålet var å få synspunkter på hvordan forebygging og bekjempelse av økonomisk kriminalitet kunne bli mer målrettet og effektiv. Et første utkast til en ny plan ble oversendt Finansdepartementet og Nærings- og handelsdepartementet i uke 9. Utkastet ble også sendt til Riksadvokaten, Politidirektoratet, ØKOKRIM og berørte avdelinger i Justisdepartementet for å innhente eventuelle merknader. En aktiv dialog både skriftlig og i møter mellom særlig Finansdepartementet og Justisdepartementet, men også med politisk ledelse i de to departementer samt Utenriksdepartementet resulterte i flere revisjoner. Regjeringen vedtok planen i regjeringskonferanse den 3. juni 2004.

Planen inneholder en rekke tiltak mot økonomisk kriminalitet. Mange av tiltakene tar sikte på å forebygge økonomisk kriminalitet. Planen legger vesentlig vekt på behovet for økt kompetanse i politiet og påtalemyndigheten, og for en bedre organisering av arbeidet med å bekjempe økonomisk kriminalitet ved opprettelse av økoteam i politiet. Tiltakene i planen skal gjennomføres i løpet av 3 år. Planen er lagt ut på prosjektets hjemmesider.

Planen ble lansert av justisminister Odd-Einar Dørum og finansminister Per Kristian Foss på Justisdepartementets ETHOS-konferanse på Sjømannsskolen den 9. juni 2004. Etter presentasjonen ble det ført en rekke ”vitner” om virkningene både nasjonalt og i andre land av økonomisk kriminalitet. Vitnene kom fra inn – og utland. Konferansen ble avsluttet med en paneldebatt. Det vises til vedlagte program for konferansen.

EMØK har fått ansvaret for oppfølging av tiltakene i planen.

Utgivelse av boken ”Inndragning – hva må gjøres?”

Anne-Mette Dyrnes’ bok ”Inndragning – hva må gjøres?” ble utgitt av Justisdepartementet på eget forlag i januar 2004. Opplaget var på 3000 eksemplarer. Boken ble lansert den 4. februar på en pressekonferanse med justisminister Odd-Einar Dørum til stede. Dyrnes begynte arbeidet med boken mens hun var førstestatsadvokat i Økokrim og skrev den ferdig i prosjektet i 2003. Boken er nr. 15 i Økokrims skriftserie. Boken er ment å være et hjelpemiddel for jurister, etterforskere, revisorer og andre som arbeider med inndragningsspørsmål. Den ble derfor utdelt i 2000 eksemplarer til nøkkelpersonell i politiet, påtalemyndigheten og ved Politihøyskolen. Boken er til salgs i Økokrim, Nordli bokhandel og Akademika. Prisen er 220 kroner. Alle inntekter går til Justisdepartementet.

Financial Action Task Force on Money Laundering – FATF

Anne-Mette Dyrnes er leder av Norges delegasjon til FATF. Atle Roaldsøy er medlem i delegasjonen. For øvrig er Finansdepartementet, Kredittilsynet og ØKOKRIM representert i delegasjonen.

En hovedoppgave for FATF i 2004 var å ferdigstille en ny metodologi for evaluering av hvitvaskingstiltakene i medlemslandene, så vel som i andre land. Et siste arbeidsgruppemøte ble gjennomført i Tokyo i januar for å få dette til. Den nye metodologien ble vedtatt i FATF på plenumsmøtet i februar 2004. Våren 2004 vedtok styrene i Det internasjonale pengefondet og Verdensbanken å implementere tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering i henhold til den nye metodologien i sine vurderingsprogram. Ved at landenes muligheter til å få lån i de internasjonale finansinstitusjonene også betinges av at tiltakene mot hvitvasking og terrorfinansiering er gode nok, sikres en global implementering av disse tiltakene.

Sommeren 2004 sa Norge seg villig til – sammen med Belgia – å bli de første landene som skulle evalueres under den nye metodologien i FATFs tredje runde av evalueringer av medlemslandene. Anne-Mette Dyrnes fikk hovedansvaret for gjennomføringen på norsk side. Et omfattende spørreskjema måtte utfylles og leveres FATF medio november 2004. Det ble innhentet tekstbidrag fra alle berørte etater. Norges endelige svar ble utarbeidet i samarbeid med Finansdepartementet. Forberedelsen av et to uker langt besøk i januar 2005 av et ekspertteam fra FATF startet i desember. Et omfattende program for samtaler med representanter fra en rekke myndigheter og private organisasjoner og selskaper ble satt opp, se vedlagte program.

Eva Joly sa seg villig til å delta ved evalueringen av Belgias tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering i 2005. Dette medførte forberedelser i desember 2004.

Anne-Mette Dyrnes var FATF-observatør ved Europarådets (MONEVALs) evaluering av Russlands tiltak mot hvitvasking. Oppgaven innebar studier av Russlands egenrapport med vedlegg av lovgivning mv, et ukelangt besøk i Moskva i september 2003, skriving av bidrag til rapporten om Russland, samt deltakelse ved fremlegging av rapporten på MONEYVALs plenumsmøte juli 2004.

Prosjektet var for øvrig representert på følgende FATF møter:

23.01-30.01

Arbeidsgruppemøte i Tokyo (AMD)

22-24.02.04

Plenumsmøte i Paris (AMD og ATR)

27.06-02.07

Plenumsmøte i Paris (AMD)

14-17.09.04

Seminar om FATFs nye evalueringsmetodologi i St.Petersburg (AMD)

18-22.10.04

Plenumsmøte i Paris (AMD og ATR)

OECD Working group on Bribery in International Business Transactions

Utenriksdepartementet har ansvaret for Norges delegasjon til OECDs arbeidsgruppe mot bestikkelser i internasjonale forretningstransaksjoner. Atle Roaldsøy er medlem av delegasjonen. I 2003 hadde også Henrik Horn oppdrag for arbeidsgruppen.

I 2003 evaluerte OECDs arbeidsgruppe om Norges tiltak mot korrupsjon var i samsvar med OECD-konvensjonen mot korrupsjon av utenlandske offentlige tjenestemenn. Atle Roaldsøy hadde hovedansvaret for gjennomføringen av evalueringen. I 2004 arbeidet han med oppfølging av anbefalingene fra arbeidsgruppen.

Prosjektet var involvert i flere såkalte ”out-reach” – prosjekter i regi av OECD til Russland, Armenia, Azerbadjan og de baltiske stater.

Atle Roaldsøy deltok på følgende møter:

15-17.03.2004

Anti Korrupsjonsmøte i Moskva

21-26.06.2004

Arbeidsgruppemøte i Paris

29-31.08.04

BACI arbeidsgruppemøte i Tallinn

10-11.10.04

Oppfølgingsmøte med russiske myndigheter, Paris

06-08.12.04

Arbeidsgruppemøte i Paris

Henrik Horn deltok på et møte 14-17 juni i Paris hvor deler av korrupsjonsregelverket i Armenia ble evaluert.

Group of States Against Corruption – GRECO (Europarådet)

Den norske delegasjonen til GRECO ledes av Atle Roaldsøy. Gruppens hovedoppgave er å evaluere om medlemslandenes tiltak mot korrupsjon er i samsvar med Europarådets strafferettslige konvensjon mot korrupsjon og tilhørende anbefalinger.

GRECO gjennomførte sin andre evaluering av Norges tiltak mot korrupsjon i 2004. Det ble fokusert på fire utvalgte temaer: bruk av tvangsmidler, inndragning, tiltak mot korrupsjon i offentlig sektor og korrupsjon og juridiske personer. GRECOs evalueringsteam besøkte Norge 26-30 april og rapporten om Norge ble diskutert og godtatt på plenumsmøtet 27-30 september 2004. Rapporten var i det alt overveiende positiv, men munnet ut i fire anbefalinger som Norge må følge opp. Rapporten er lagt ut på prosjektets hjemmeside.

I 2004 ble også den såkalte GRECO Compliance Report vedrørende Norge behandlet og vedtatt. Rapporten omhandler oppfølgingen av de anbefalinger Norge fikk i forrige evalueringsrunde. Også denne rapporten er lagt ut på prosjektets hjemmeside.

Både Atle Roaldsøy og Henrik Horn deltok som eksperter ved evalueringer av andre land, Roaldsøy ved evalueringen av Tyskland og Horn ved evalueringen av Albania. Hvert oppdrag medfører omkring 3 ukers arbeid med studier av lovverk mv, besøk til landet , skriving av rapport og deltakelse i møte hvor rapporten fremlegges.

Atle Roaldsøy deltok på 4 plenumsmøter i 2004, alle i Strasbourg med ca en ukes varighet. I tiden 13-17 desember var Roaldsøy i Berlin, Hannover og Hamburg i forbindelse med evalueringen av Tyskland. Henrik Horn var i Tirana i tiden 10-14 april i forbindelse med evalueringen av Albanias anti korrupsjonstiltak.

Annet internasjonalt arbeid

Prosjektet har hatt en rekke andre internasjonale oppdrag. Disse nevnes i kronologisk rekkefølge:

14. januar
EU Money Laundering Contact Committee, Brussel – Anne-Mette Dyrnes deltok på møtet som behandlet spørsmål om innholdet i et tredje hvitvaskingsdirektiv.

16. januar
Moreno Ocampo Events i Basel – Eva Joly holdt foredrag med tittelen “Criminal Financial Investigations; the French experience”

22-25. mars
Eva Joly og Anne-Mette Dyrnes deltok på et seminar om korrupsjon for russiske bedriftsledere i regi av Centre for Citizens Initiatives i USA i Washington. Eva Joly holdt foredrag på åpningsdagen. Gruppen på mer enn 100 russere ble delt inn i mindre grupper på 10-15 personer som deretter ble fordelt på flere vestlige ambassader – blant annet den norske – hvor de skulle tilbringe en dag med samtaler om de ulike lands løsninger på korrupsjonsrelevante spørsmål. Eva Joly og Anne-Mette Dyrnes hadde ansvaret for samtaler med en slik gruppe på den norske ambassaden. En lang rekke spørsmål fra russerne var overlevert på forhånd slik at samtalene var godt forberedt.

Det ble også avholdt et møte i Det internasjonale pengefondet med Jon Solheim, leder av den nordisk- baltiske gruppen i fondet og Stefan Ingves samt et møte i med ledelsen i Center for Strategic and International Studies, en stor privat forskningsinstitusjon. Eva Joly ble også intervjuet av Washington Post under oppholdet.

29. mars
Juridisk Forening, København – Eva Joly holdt foredrag med tittelen ”Hvilket omfang har den økonomiske kriminaliteten, og hva kan gjøres for at disse forbrytelsene skal bli mer effektivt oppdaget og straffet?”

31. mars
EU Money Laundering Contact Committee, Brussel – Anne-Mette Dyrnes deltok på møtet om innholdet i et tredje hvitvaskingsdirektiv.

4. mai
Nordisk anti-korrupsjonsmøte, Helsingfors – Atle Roaldsøy deltok

10-14.mai
UNODC– Henrik Horn deltok på møte i Crime Commission

3-7. mai
Eva Joly deltok sammen med blant andre statssekretær Vidar Helgesen, høyesterettsdommer Lars Oftedal Broch, tingrettsdommer Rachel Surlien, advokat Berit Reiss Andersen, professor Jan Helgesen og representanter fra Utenriksdepartementet i en rundebordskonferanse om menneskerettigheter i Indonesia. Konferansen var en del av menneskerettighetsdialogen mellom Norge og Indonesia. Eva Joly ledet en workshop sammen med lederen av Partnership i Jakarta om grunnbetingelsene for et korrupsjonsfritt rettsvesen i Indonesia.

20-23. juni
Nordisk Justisministermøte på Island – Eva Joly var tilstede under hele møtet og holdt et innlegg om vanskelighetene med bekjempelse av korrupsjon nasjonalt og internasjonalt. Det ble besluttet at det skulle organiseres et erfaringsseminar mellom de nordiske landene. Norge ved prosjektet fikk ansvar for å organisere seminaret i Oslo i 2005.

24. juni
Global Compact Leaders Summit, Washington – Eva Joly deltok i panel om det 10. prinsipp i Global Compact initiativet hvoretter firmaene som har undertegnet avstår fra å delta i korrupsjon.

28. juni
IMD Genève Orchestrating Winning Performance program – Eva Joly holdt foredrag med tittelen “Issues concerning ethics and corporate governance”

9-12. september
FN, IOIS 10 års jubileum i Washington – Eva Joly var en av tre foredragsholdere. De to andre var Jules Muis, tidligere internrevisor i EU-kommisjonen og David Walker, den amerikanske riksrevisor. Eva Jolys foredrag hadde tittelen “Fighting fraud and corruption: lessons for international organizations”.

27. september
Association d’avocats inscrit a un barreau étranger, Paris – Eva Joly holdt foredrag om anti korrupsjons- og hvitvaskingspolitikk.

9-15. oktober
Kenya New Governments Meeting: “The Challenge of Delivery”, Nairobi – Eva Joly ledet en rundebordskonferanse sammen med Justice Ringheira om følgende emner: “Building integrity in government institutions : the reform in the police, judiciary, military in a transition period” og "The role and perspective of the judiciary and anti-corruption / law enforcement agencies in the anti-corruption process”

13-15. oktober
Norwegian –Polish Conference on the EEA Financial Mechanisms, Warzawa – Atle Roaldsøy deltok på konferansen og holdt foredrag om norske straffebestemmelser mot korrupsjon. Representanter for myndighetene og norsk næringsliv var tilstede.

21. oktober
Volvo Treasury’s interne kundekonferanse, Gøteborg - Eva Joly holdt foredrag med tittelen „Corruption – is it a reality in daily business?“

22-23. oktober
Liechtenstein Dialogue, Vadouz - Eva Joly deltok i paneldiskusjon: “Tax policy and financial markets: The dilemma between transparency and privacy”

17-26. november
Antananarivo, Madagaskar – Eva Joly og Anne-Mette Dyrnes var i Madagaskar for å bistå Petter Langseth som er rådgiver for president Marc Ravlomanana i hans bestrebelser på å sette korrupsjon på dagsorden på Madagaskar. Formålet med besøket var å bidra med innspill til utvikling av en good governance strategi på Madagaskar, øke oppmerksomheten omkring negative konsekvenser av korrupsjon, få oppslutning om en strategi der bedring av domstolenes (dommernes/statsadvokatenes) integritet og etiske standard gis prioritet. Joly og Dyrnes hadde blant annet møte med presidenten, hadde ansvar for det faglige opplegget på en to - dager workshop og holdt foredrag for dommere og på universitetet i Antananarivo. Besøket fikk betydelig medieomtale.

24-25. november
”Enhancing Operational Cooperation in Fighting Corruption in the European Union“ konferanse arrangert av det østerrikske innenriksministeriet, Wien for lederne av de 25 EU-landenes sentrale anti korrupsjonsorganer – Atle Roaldsøy deltok og holdt foredrag med tittelen “Corruption and the Media – Between transparency and Scandalization”. Foredraget vil bli publisert av den østerrikske arrangøren.

29-30. november
Global Forum on Fighting Corruption in Public Procurement, Paris - Eva Joly og Henrik Horn deltok. Eva Joly holdt innlegg og deltok i panel diskusjon om temaet: “Future direction to fight corruption and promote integrity in public procurement”.

7. desember
Nobelforelesning på den norske ambassaden i Haag – Eva Joly holdt foredrag med tittelen ”The fight against corruption - where are we now?”

13. desember
Club des Affaires, Dusseldorf – Eva Joly holdt foredrag med tittelen om hva som kan gjøres for å redusere storkorrupsjonen.

Møter og annen foredragsvirksomhet i Norge

Foran er foredrag og møtevirksomhet av internasjonal karakter omtalt. Det ble i tillegg gjennomført en lang rekke møter, foredrag og forelesninger her hjemme. Møtene var av ulik karakter. De aller fleste av møtene hadde sammenheng med oppgavene i prosjektet, for eksempel Atle Roaldsøys møter med Public Official Ethics Committee fra Seoul Metropolitan Government og Transparency International, Latvia. Men det ble også gjennomført møter med privatpersoner og representanter for organisasjoner og selskaper som ønsket å gi informasjon, fortrinnsvis av mer generell karakter.

Eva Joly var betydelig etterspurt som foredragsholder på konferanser, seminarer og kursvirksomhet innenfor etiske problemstillinger og kriminalitetsområder der korrupsjon, hvitvasking og inndragning er relevante tema. Også de øvrige prosjektmedarbeiderne har vært etterspurt som foredragsholdere. Anne-Mette Dyrnes har mange forelesningsoppdrag ved Politihøyskolen. Ved foredrag og deltakelse på seminarer mv. kan prosjektet bidra til større bevissthet og debatt om problemene som gjelder korrupsjon og hvitvasking. Forelesninger ved Politihøyskolen og for politiet og påtalemyndigheten kan bidra til økt kompetanse. Selv om det er svært ressurskrevende, har slike aktiviteter derfor likevel blitt prioritert.

Prosjektet var engasjert i slik foredragsvirksomhet mv. i 2004:

Eva Joly:

 • Foredrag på Politihøyskolen i Oslo
  ”Korrupsjon og organisert kriminalitet – utfordring for politiledere”
 • Transparency International og Polyteknisk Forening ,Oslo
  ”Integritet og etikk – bryr vi oss?”
 • Vekstdagene i Grenland, Porsgrunn
  ”Korrupsjon, grådighet og politikk – refleksjoner rund de franske eksemplene”
 • Finansanalytikerforeningen, Oslo
  ” Er norsk finanskapital naiv?”
 • Foredrag for Konkurransetilsynet, Oslo
  ”Om prosjektets arbeidsområde og metoder – vinklet mot konkurransekriminalitet”
 • Foredrag for Oslo Militære Samfunn, Oslo
  ”Korrupsjon – er det et problem for Norge?”
 • Foredrag for Michelsens Institutt, Bergen
  ”Demokrati, korrupsjon og politikk. Hvordan håndheves i dag Montesquieux sine prinsipper?”
 • Foredrag for Politiembetsmannsforeningen og Oslo Politidistrikt, Oslo ”Om Prosjektets arbeid og viktigheten av kampen mot korrupsjon og hvitvasking”
 • Table Ronde Norsk-Fransk Handelskammer, Oslo
  Rundebordskonferanse om hvordan nordmenn og franskmenn kan jobbe bedre sammen.
 • Humanetisk Forbund, Oslo
  ”Etiske refleksjoner rund bekjempelse av økonomisk kriminalitet, nasjonalt og internasjonalt, og medienes vinkling av dette”
 • Jar Menighet, Oslo
  ”Rettferdighet”
 • Bekkelaget Rotary, Oslo
  ”Korrupsjon – kan den bekjempes?”
 • Politiets sikkerhetstjeneste, Oslo
  ”Hvitvasking av penger sett i lys av terrortrusselen”
 • Den Nord-norske Styredagen, arrangert av Høyskolen i Harstad
  ”Verdiskapning i norske styrerom – en ensidig fokusering på materielle verdier?”
 • Slirå-seminaret, ledet av professor Ståle Eskeland og med deltakere blant annet fra Universitetet i Oslo, foredrag om Elf-saken (sammen med AMD)
 • Foredrag for ANAF (Foreningen for nordmenn som har studert i Frankrike) – om egne erfaringer
 • Innkjøpsforum 2004, arrangert av Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk
  ”Etikk som konkurransefortrinn i nasjonal og internasjonal handel. Kampen mot internasjonal økonomisk kriminalitet og korrupsjon”
 • Foredrag for Forsvarets Stabskole
  ”Styring og etikk”
 • Statsadvokatmøte i Stavanger
  ”Møte med strafferettsapparatet i Norge – utfordringer ved bekjempelse av økonomisk kriminalitet”
 • Kvinner i Vinden
  ”Selvtillit, kvinnesak og likestilling”
 • Skattekrimkonferansen arrangert av Skattekrimenheten i Oslo og Akershus
  ”Økonomisk kriminalitet – noen hovedutfordringer”
 • Foredrag for Norsk-Israelsenter
  ”Kampen mot korrupsjon og medienes rolle”
 • Forsvarets Høyskole
  ”Korrupsjon og økonomisk kriminalitet som destabiliserende faktor”
 • Norsk Rederiforbund, Oslo
  ”Presentasjon av det nasjonale og internasjonale arbeidet prosjektet er engasjert i ”
 • Foredrag for ledergruppen i Norges Bank
  Fortelle om prosjektets arbeid mot korrupsjon
 • International Pens’ verdenskongress i Tromsø
  ”Korrupsjon og demokrati”
 • INSEAD Alumi
  ”Hvilke risiki løper dagens ledere ved bruk av agenter og mellommenn for å oppnå kontrakter?”
 • FBI National Academy Associates European Chapter – Retraining Session 2004
  “The integrity of the Criminal Justice System - The importance thereof for Police Cooperation
 • Konkursrådets jubileumskonferanse
  ”Den nye franske konkursloven – inspirasjon for Norden?”
 • Lehmkuhl-forelesning ved Handelshøyskolen i Bergen
  ”Kampen mot korrupsjon – fra utopi til virkelighet”
 • ELSA Seminar on International Trade and Corruption
  ”Corruption in Big Business”
 • UNICEF konferansen, Oslo
  ”Corruption in Public Procurement”
 • Norsk-Fransk Handelskammer, Oslo
  ”Tentatives de comparaison entre les systèmes politiques en France et en Norvège: quelles sont les différences de ces deux systèmes en matière de fonctionnement, de processus de décission…”
 • Lunsjforedrag Helsedepartementet
  ”Hvordan bekjempes korrupsjon og hvitvasking?”
 • Global Economic Perspectives, konferanse ved NHH, Bergen
  ”Kultur og korrupsjon - er det en sammenheng?“
 • Tale for BI senter for Lederutdanning – utdeling av vitnemål
 • Kriminalpolitisk seminar, Juridisk Fakultet, Universitetet i Oslo
  ”Det moderne kriminalitetsbildet – hvordan kan vi møte det?”
 • Politihøyskolen i Oslo
  Forelesning under 1. samling, under temaet lovbrudd, lovbrytere og årsaker til kriminalitet om forholdet mellom tradisjonell vinningskriminalitet, økonomisk kriminalitet og organisert kriminalitet.
 • Lunsjseminar Finansdepartementet
  ”Er det mulig å gjøre noe med korrupsjon i utsatte sektorer?”
 • Rundebordskonferanse i Stavanger , arrangert av Kirkens Nødhjelp ”Oljen – forbannelse eller velsignelse for utviklingsland”
 • Afrika-seksjonen i Utenriksdepartementet
  Om prosjektets arbeid.
 • NUPI
  "Har vi et godt nok bilde av den økonomiske kriminaliteten i 2004 og er vi rustet til å møte de forutsigbare utfordringene"
 • Halvdagsseminar for ukrainsk delegasjon om prosjektets arbeid og erfaringer fra Elf-saken (sammen med AMD)

Anne-Mette Dyrnes

 • Politihøyskolen i Oslo - forelesning 2 timer på valgfag narkotika om inndragning og hvitvasking
 • SAS-hotellet, Oslo - seminar for hvitvaskingsansvarlige i forsikringsbransjen, foredrag: Ny hvitvaskingslov – hvordan berører dette forsikringsnæringen?
 • Politihøyskolen i Oslo – heldagskurs for påtalejurister om hvitvasking og finansiell etterforskning
 • Oslo Børs – Foredrag med tittelen: ”Korrupsjon – status internasjonalt”
 • Oslo politidistrikt – Forelesning for tjenestemenn over temaet: ” Pengespor – inndragning og finansiell etterforskning i kampen mot profittmotivert kriminalitet
 • Oslo politidistrikt – Forelesning for påtalejurister over temaet ”Inndragning – særlig om straffeloven § 34a og sikring av krav
 • Foredrag i Politidirektoratet
 • Slirå-seminaret, Finse – Foredrag med tittelen ”Utvidet inndragning og profittmotivert kriminalitet” (sammen med EJO)
 • ØKOKRIMs internundervisning – foredrag med tittelen ”Inndragning”
 • Politihøyskolen i Oslo - heldagskurs for påtalejurister om hvitvasking og finansiell etterforskning
 • Østfold og Follo politidistrikts påtalemøte, Ski – halvdagskurs om økonomisk kriminalitet og inndragning
 • Utenriksdepartementet, bankseksjonen mfl. – Foredrag med tittelen: ”Hvitvaskingens ABC”
 • Politihøyskolens forskningskonferanse, Oslo – Foredrag med tittelen: Inndragning og andre utbytterettede tiltak mot organisert kriminalitet”
 • Politihøyskolen i Oslo - forelesning 2 timer på valgfag narkotika om inndragning og hvitvasking
 • Grieg-gruppen, Oslo – foredrag om internasjonal handel og etiske retningslinjer
 • Hordaland påtalemøte, Solstrand – Forelesning over temaet ”Inndragning – særlig om straffeloven § 34a”
 • Politihøyskolen i Oslo - heldagskurs for påtalejurister om hvitvasking og finansiell etterforskning
 • Halvdagsseminar for ukrainsk delegasjon om beslag, frysing og inndragning av utbytte av straffbare handlinger og erfaringer fra konkrete saker om inndragning (sammen med EJO)

Atle Roaldsøy

 • Foredrag for Norsk Økoforum, Tønsberg
 • Foredrag for Nasjonal Sikkerhetsmyndighet
 • Foredrag for Konkurransetilsynet

Henrik Horn

 • Foredrag om korrupsjon for NITO Buskerud ( næringslivsforening ) i Kongsberg
 • Foredrag om regjeringens handlingsplan på Sundvollen, Skatteetaten
 • Foredrag om korrupsjon for NITO Buskerud i Drammen
 • Foredrag for NEI til EU i Ski - redegjørelse for arbeidet mot korrupsjon og hvitvasking i internasjonale organer
 • Foredrag i Stavanger for Dataforeningen

Arbeidsgruppe - veiledning til advokatbransjen

I februar 2004 ba Finansdepartementet Justisdepartementet som ansvarlig fagdepartement for advokatbransjen om å vurdere om det er behov for en veiledning til advokatbransjen om hvordan hvitvaskingsregelverket skal forstås og praktiseres. Bakgrunnen var en rekke henvendelser fra advokater, blant annet om reglenes virkeområde i forhold til ulike tjenester som advokatene tilbyr. Justisdepartementet fant at det var behov for en veiledning og påtok seg ansvar for å utarbeide denne. Det ble nedsatt en arbeidsgruppe som fikk i oppdrag å utarbeide utkast til veiledning. Gruppen ledes av Anne-Mette Dyrnes. Henrik Horn er gruppens sekretær. Gruppen består ellers av rådgiver Dag Eriksen, Tilsynsrådet for Advokatvirksomhet, politiadvokat Else-Cathrine Lund, ØKOKRIM, advokat Kjeld Thore Nørgaard, Den norske Advokatforening og rådgiver Svein Hagen, Kredittilsynet. Gruppen startet sitt arbeid i august og hadde til sammen tre møter høsten 2004.

Annet

Atle Roaldsøy fungerte i 2004 som sekretær for Embetsmannsutvalget mot Økonomisk Kriminalitet.

Prosjektet ga ved en rekke anledninger bidrag til Justisdepartementets høringsuttalelser til proposisjoner mv. samt underlagsmateriale og talepunkter til politisk ledelse. Videre ble det gitt råd om policy og mulige tiltak. Prosjektet har også bidratt til Justisministerens svar på spørsmål fra Stortinget og andre henvendelser.

Prosjektet fikk også i 2004 utallige henvendelser pr telefon og email fra privatpersoner.

Mediekontakt

Media har en sentral rolle i et transparent samfunn og er en viktig kanal for bekjempelse av korrupsjon og hvitvasking. Det er derfor blitt gitt en rekke intervjuer til norsk TV/radio og til pressen. Eva Joly er også intervjuet i en rekke utenlandske medier, blant annet svenske, franske, tyske, sveitsiske, madagassiske og amerikanske medier.

Sommeren 2004 hadde Eva Joly og Anne-Mette Dyrnes flere leserinnlegg i Aftenposten om anvendelsen av den europeiske menneskerettighetskonvensjon i norsk rett og regjeringens handlingsplan mot økonomisk kriminalitet.

Publikasjoner

Eva Jolys bok ”Er det en slik verden vi vil ha? kom ut i kinesisk oversettelse. Boken er tidligere oversatt til norsk, dansk, svensk, tysk og spansk.

Utgivelsen av boken ”Inndragning – hva må gjøres?” er omtalt foran.

Anne-Mette Dyrnes publiserte artikkelen ”Utvidet inndragning” i Tidsskrift for strafferett, 2004 nr. 2.

Eva Jolys Lehmkuhl-forelesning kom ut i egen publikasjon.

Anne-Mette Dyrnes foredrag ”Inndragning og andre utbytterettede tiltak mot organisert kriminalitet” ble publisert i Politihøyskolen PHS Forskning 2004: 2, Organisert og økonomisk kriminalitet – myter og realiteter.

Priser, hedersbevisninger til Eva Joly

Den 27. august ble Eva Joly utnevnt til æresdoktor ved Universitetet i Bergen. I forbindelse med doktorpromosjonen holdt hun gjesteforelesning ved Universitetet.

Den 18. september 2004 ble Eva Joly tildelt Paul Harris Orden under Rotarys distriktskonferanse i Ålesund

Den 16. oktober 2004 ble Eva Joly tildelt Humanistprisen 2004 fra Human-Etisk Forbund.

I statuttene for prisen heter det blant annet at: Human-Etisk Forbunds pris utdeles til enkeltperson, gruppe eller organisasjon som bidrar til fremme av de humanistiske idealer og prinsipper i FNs menneskerettighets-erklæring. Prisen består av 50.000 kroner og diplom. Eva Joly ga prispengene videre til Transparency International.

Den 28. oktober ble hun tildelt Voksenåsens Torgny Segerstedt-pris. Juryen begrunner avgjørelsen med Jolys «tålmodige og uredde kamp mot korrupsjon og maktmisbruk». Torgny Segerstedt-prisen ble innstiftet i 1996 til minne om Sveriges fremste motstander av fascismen under 2. verdenskrig. Hensikten med prisen er å hedre personer eller organisasjoner som i Torgny Segerstedts ånd har bidratt til å belyse undertrykkelse og urettferdighet. Kandidaten skal ha vist stort personlig mot i sitt arbeide, og ha norsk eller svensk tilhørighet. Prisen består av 50.000 kroner og en medalje. Eva Joly ga prispengene videre til Natzweiler-gruppen representert ved Kristian Ottosen.

Avslutning

I likhet med foregående år var også 2004 et meget hektisk år. Prosjektet ble endelig fullt besatt da Henrik Horn tiltrådte i januar 2004. Sammen med konsulent Unn Torgersen nedla han et betydelig arbeid i å besvare brev og henvendelser til prosjektet, særlig til Eva Joly. Den store pågangen av henvendelser til prosjektet fra både inn- og utland fortsatte i 2004 og tyder på en stadig økende bevissthet om korrupsjon og hvitvasking. Prosjektet antar at dets aktiviteter har bidratt til denne økningen. Ved deltakelse og aktivitet i en rekke internasjonale organisasjoner og bilaterale prosjekter mv. har prosjektet også vist at Norge ønsker å sette kampen mot korrupsjon og hvitvasking høyt på den internasjonale dagsorden.

Oslo, Høyblokka, 14. mars 2005.

Eva Joly