Avgift på elektrisk kraft - regelverksforståelsen knyttet til fjernvarmeanlegg

Brev til Toll- og avgiftsdirektoratet om forståelsen av særavgiftsforskriften § 3-12-5

Vi viser til brev 17. desember 2012.

Saken gjelder forståelsen av særavgiftsforskriften § 3-12-5. Bestemmelsen stiller bl.a. som vilkår for redusert el-avgift at fjernvarmeprodusenten bruker minst 50. pst fra fornybare energikilder (avfall, bioenergi, spillvarme og/eller varmepumper). Bestemmelsen gir også unntak fra dette kravet i en oppbyggingsperiode på 3 år.   

Hovedspørsmålet i brevet er om vilkårene etter bestemmelsen skal oppfylles for fjernvarmenettet som en enhet(”bedriften”), eller om vilkårene må oppfylles for hver enkelt varmesentral i nettet. Direktoratet har etter en nærmere vurdering kommet fram til det siste. Direktoratet ber imidlertid om tilbakemelding på om denne forståelsen er korrekt. Direktoratet viser for øvrig til at det ikke foreligger noen forvaltningspraksis på området, bort sett fra en klagesak i 2010.

Departementet har kommet fram til at vilkårene må anses å rette seg mot fjernvarmenettet som en enhet. Det vises til nærmere vurdering i det følgende. 

Vurdering:
Ut fra ordlyden i særavgiftsforskriften § 3-12-5 finner departementet at det må være fjernvarmenettet som en enhet, som må oppfylle kravet om minst 50 pst. bruk fra fornybare energikilder. Det vises til at bestemmelsen retter seg mot ”bedriften”. Departementet kan ikke se at forarbeidene til bestemmelsen gir støtte for at vilkårene må være oppfylt ved hver enkelt varmesentral. Kommentarene i direktoratets rundskriv gir heller ingen anvisning på at vilkårene skal forstås slik. Departementet oppfatter det også slik at næringen for det vesentligste har lagt til grunn at vilkåret etter bestemmelsen skal vurderes samlet for fjernvarmeprodusenten.

Konklusjon:
Departementet har kommet fram til at det er tilstrekkelig at vilkårene er oppfylt for bedriften som sådan, jf. forskriften § 3-12-5. 

Departementet ser for øvrig at gjeldende regelverk ikke er presist utformet. Direktoratet bes på denne bakgrunn om å vurdere endringer som kan sendes på alminnelig høring. Utkast til høringssak forelegges departementet.

Med hilsen

Elisabeth Berge e.f
avdelingsdirektør

                                                                            Agnes Brandt
                                                                            rådgiver