Avgiftsfri innførsel av drivstoff

Høring - heving av maksimalgrensen for avgiftsfri innførsel fra 200 liter til 600 liter ved innførsel av drivstoff. Resultat : Forskriftsendring 20.12.2000

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:

Til høringsinstansene

Deres ref

Vår ref

Dato

00/1054 SA FR/rla

30 .8.2000

Høring – heving av maksimalgrensen for avgiftsfri innførsel fra 200 liter til 600 liter ved innførsel av drivstoff

Det fremgår av St.meld. nr. 2 (1999-2000) Revidert nasjonalbudsjett 2000 (på side 55) at Finansdepartementet vil sende et forslag om å heve maksimalgrensen for innførsel av drivstoff uten toll og avgifter på alminnelig høring. Stortinget hadde ingen kommentarer til dette.

Lastebiler kan i dag etter forskrift 26. mai 1978 nr. 12 om tollfrihet for reiseutstyr og reisegods § 2 nr. 5 første ledd første punktum maksimalt innføre 200 liter drivstoff uten å betale toll og avgifter. For busser er grensen 600 liter, jf. forskrift § 2 nr. 5 første ledd andre punktum.

For å forhindre konkurransevridning mellom eiere av lastebiler som hyppig kjører til utlandet og eiere av biler som kun kjører i Norge, bør grensen for avgiftsfri innførsel være lav. Når det gjelder bakgrunnen for forslaget om likevel å heve maksimalgrensen vises det til omtalen i St.meld. nr. 2 (1999-2000) Revidert nasjonalbudsjett 2000 på side 54 og 55. Det fremgår at lastebilnæringen i møter med departementet, har pekt på at det foregår ulovlig innførsel av diesel ved grensekryssing og at mulighetene for misbruk har vært store. Tankkapasiteten for godsbiler varierer fra 400 til 1200 liter, og med et sannsynlig gjennomsnitt på rundt 800 liter. Faren for misbruk er stor selv om tollvesenet fra årsskiftet har intensivert kontrollen av tyngre kjøretøy som passerer grensen. Overtredelse av bestemmelsen om 200 liter drivstoff ved innførsel kan forrykke konkurranseforholdet i næringen, ved at seriøse aktører kan møte urimelig konkurranse fra aktører som opererer i strid med lovverket. Bransjen ønsker en heving til 600 liter.

Finansdepartementet har etter en avveining av de hensyn som foreligger funnet å ville sende et forslag i samsvar med bransjens ønske på høring. Det bes om høringsinstansenes syn på at dagens maksimalgrense for innførsel av drivstoff uten toll og avgifter heves fra 200 til 600 liter. Dette innebærer at forskrift 26. mai 1978 nr. 12 § 2 nr. 5 om tollfrihet for reiseutstyr og reisegods av første ledd første punktum endres som følger:

"Det tillates innført toll- og avgiftsfritt den mengde drivstoff som rommes i motorvognens eller motorbåtens normale drivstofftanker, dog maksimalt 600 liter".

Videre innebærer forslaget at forskriften § 2 nr. 5 første ledd annet punktum bortfaller som unødvendig presisering. Det vil etter forslaget være en lik maksimalgrense for busser og andre kjøretøy.

Finansdepartementet forutsetter at høringsinstansene eventuelt forelegger saken for sine underliggende etater.

Det bes om at eventuelle merknader til forslaget innen 12. oktober 2000.

Med hilsen

Heidi Heggenes e.f.

lovrådgiver


Fredrik Robsahm

førstekonsulent

Vedlegg: Høringsliste

Gjenpart: Finanskomiteen v/ sekretær