Avgrensing av fritak for investeringsavgift

Høring - Avgrensing av fritak for investeringsavgift på driftsmidler mv. til bruk i jordbruk m.m.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:

Forskrift 21.06.2000

Til høringsinstansene

Deres ref

Vår ref

Dato

98/2685 SA LRD/KR

29 .2.2000

Finansdepartementet vil med dette fremlegge til høring forslag til endring av forskrift av 25. februar 1999 om avgrensing av fritak for investeringsavgift på driftsmidler mv. til bruk i jordbruk, husdyrhold, hagebruk, gartneri og skogbruk (F113). Forslaget sendes på høring til en del berørte offentlige og private institusjoner og organisasjoner særlig med sikte på å få tekniske innspill i forhold til begrepsbruk mv.

Det er i F113 avgrenset mot anskaffelser i entreprise- og utleievirksomhet overfor primærnæringene når dette er avgiftspliktiges hovednæring. Leasing er imidlertid omfattet av forskriften, jf. dennes § 8. Finansdepartementet vil foreslå å utvide investeringsavgiftsfritaket til også å omfatte relevante anskaffelser til bruk i entreprise- og utleievirksomhet, når dette er avgiftspliktiges hovednæring.

Departementet foreslår at F113 gis ny § 9 lydende:

" Andre registreringspliktige næringsdrivende enn nevnt i §§ 2 og 8 skal ikke betale investeringsavgift på driftsmidler hovedsakelig til bruk under omsetning av tjenester, herunder utleie, til virksomheter som nevnt i § 2. Avgiftsfritaket gjelder ikke for bygninger og anlegg,herunder installasjoner, særskilte innretninger og utstyr som inngår i bygningen eller anlegget."

Ifølge F113 § 6 er det er et vilkår for avgiftsfritak at bygninger og anlegg, herunder installasjoner, særskilte innretninger og utstyr som inngår i bygningen eller anlegget, er beliggende på landbrukseiendom. Vilkåret har som siktemål at virksomhet utenfor primærnæringene, eksempelvis handelsmessig virksomhet, ikke skal omfattes av fritaket. Bygninger og anlegg tilhørende utleie- og entreprisevirksomheter som registreres som egne avgiftssubjekter vil kunne ligge på landbrukseiendom når virksomheten er etablert av tidligere primærnæringsdrivende eller drives i tilknytning til primærnæringene. Uten en avgrensning mot investeringer i bygg og anlegg vil således dette være omfattet av fritaket, jf. § 6. Likhetshensyn mellom slik utleie- og entreprisevirksomhet og utleie- og entreprisevirksomhet som ikke drives av tidligere primærnæringsdrivende eller i tilknytning til primærnæringene, tilsier at bygg og anlegg til bruk i utleie- og entreprisevirksomhet får samme avgiftsmessige behandling, dvs. at bygg og anlegg faller utenfor fritaket.

Endringen gis virkning fra og med 1. januar 2000.

Det bes om at den enkelte adressat vurderer oversendelse til berørte underinstanser, medlemsorganisasjoner mv.

Det bes om at eventuelle høringsuttalelser avgis til departementet innen 10. april 2000.

Med hilsen

Trude Nyberget e.f.

avdelingsdirektør

Lill-Solrun Ryddheim Dahlin

førstekonsulent

Vedlegg

Gjenpart: Skattedirektoratet