Barn og arealplanlegging

Veileder for barnerepresentanten

Barnerepresentanten bør rette sin oppmerksomhet mot den viktige perioden fra melding om igangsatt planarbeid til planen legges ut til offentlig ettersyn. Det er i denne perioden med “blanke ark” at planutformingen påvirkes best. En veileder for barnerepresentantene gir hjelp og støtte i arbeidet med regulerings- og bebyggelsesplaner. (03.03.05)

Intensjonen med denne veilederen er å gi barnerepresentanten et redskap som kan være til hjelp og støtte i arbeidet med regulerings- og bebyggelsesplaner. Ved å etablere gode rutiner og arbeide systematisk kan barnerepresentanten bli kjent med sentrale problemstillinger i tilknytning til plansaker. Dette vil gi nyttige erfaringer og bedre innsikt i arbeidet med å ivareta forhold som angår barn og unge.

Etter hvert som innsikten og kunnskapen økes, bør barnerepresentanten rette oppmerksomheten mot den viktige perioden fra melding om igangsatt planarbeid til planen legges ut til offentlig ettersyn. Det er i perioden med “blanke ark” at planutformingen påvirkes best. Barnerepresentantens innspill i forbindelse med kunngjøringen kan gi viktige barnefaglige føringer for utformingen av planområdet. I veilederen finnes nyttige tips til hva som kan være aktuelt å bringe inn i denne fasen.

Veilederen er delfinansiert av Miljøverndepartementet og produsert av Fylkesmannen i Vest-Agder, Vest-Agder fylkeskommune og Kristiansand kommune. 

Barn og arealplanlegging - veileder for barnerepresentanten (pdf)