Barnevernets håndtering av saker der mindreårige kan være utsatt for menneskehandel

Rundskrivet gir retningslinjer for hvordan ansatte i den kommunale barneverntjenesten skal identifisere og gi oppfølging til antatte mindreårige ofre for menneskehandel.

Videre omhandles hvilke tiltak barneverntjenesten kan iverksette med hjemmel i barnevernloven, og hvordan barneverntjenesten skal samhandle med andre offentlige myndigheter, særlig politiet, utlendingsmyndighetene og helsetjenesten.

Les rundskrivet her (pdf-format).