Basel III og ny gulv-regel

Det vises til brev 16. november 2017 til Finanstilsynet om oppfølging av EUs kapitalkravsregelverk. Sluttføringen av Basel III-standardene ble vedtatt torsdag 7. desember.

Av hensyn til den videre prosessen med å forberede utkast til gjennomføring av resten av CRD IV/CRR, ber vi om at Finanstilsynet også utarbeider forslag til norske regler som gjennomfører et nytt gulvkrav basert på nye Basel III-standarder. Det bes om en egen omtale og utkast til forskriftsregler knyttet til nytt Basel-gulv basert på en revidert standardmetode i Basel III som innarbeides i svaret på det opprinnelige oppdraget datert 16. november, herunder en vurdering om hvordan en ny gulvregel vil virke for norske banker.

 

Med hilsen

Geir Åvitsland  e.f.
ekspedisjonssjef 

Øystein Løining
avdelingsdirektør