Tillatelse til fusjon mellom BBS Handel og Varekjøp AS og Teller AS

Finansdepartementet tillater fusjon mellom BBS Handel og Varekjøp AS og Teller AS. Det stilles vilkår om at det fusjonerte selskapet innretter seg etter Konkurransetilsynets vedtak V2007-17 av 4. juli 2007.

Dato: 06.07.2007

Tillatelse til fusjon mellom BBS Handel og Varekjøp AS og Teller AS


Det vises til søknad 29. desember 2006 om tillatelse til fusjon mellom BBS Handel og Varekjøp AS og Teller AS. Kredittilsynet har i brev 29. januar 2007 gitt sin tilrådning i saken. Kredittilsynet har opplyst at endelig søknad anses mottatt 18. januar 2007. Finansdepartementet legger dette til grunn.

Med hjemmel i lov i lov 10. juni 1988 nr. 40 om finansieringsvirksomhet og finansinstitusjoner (finansvl.) § 3-6 første ledd gis det tillatelse til fusjon mellom BBS Handel og Varekjøp AS og Teller AS. Med hjemmel i finansvl § 3-10 første ledd i.f. gis det samtykke til at det fusjonerte foretaket ikke har representantskap.

Med hjemmel i finansvl. §§ 2-2 og 2a-3 annet ledd gis BBS AS tillatelse til å eie det fusjonerte selskapet 100 prosent. Organiseringen av finanskonsernet godkjennes med hjemmel i finansvl § 2a-6 annet ledd, med BBS som eierforetak iht. § 2a-5 bokstav c, jf. § 2a-2 bokstav d.

Det fusjonerte selskapet gis tillatelse til å ta opp et tidsbegrenset ansvarlig lån på inntil 90 millioner kroner på de vilkår som følger av forskrift 1. juni 1990 nr. 435 om beregning av ansvarlig kapital for finansinstitusjoner, oppgjørssentraler og verdipapirforetak § 4 nr. 3 og Kredittilsynets rundskriv 2/2001 og 14/2001.

Tillatelsen kan ikke tas i bruk før:  

  1. Kredittilsynet har godkjent det fusjonerte selskapets vedtekter
  2. Kredittilsynet har foretatt en egnethetsvurdering av BBS AS i henhold til finansvl. § 2-3.
  3. Kredittilsynet har foretatt en egnethetsvurdering av styremedlemmer, daglig leder og andre som faktisk leder virksomheten i det fusjonerte selskapet i henhold til finansvl. § 3-3 tredje ledd.

Tillatelsen gis under forutsetning av at partene innretter seg etter de vilkår som er stilt i Konkurransetilsynets vedtak 4. juli 2007 om å gripe inn mot fusjonen (V2007-17).

Med hilsen

 

Jan Bjørland  e.f.
ekspedisjonssjef

 

Erling G. Rikheim
avdelingsdirektør

 

 

Gjenpart:

Kredittilsynet. Ref. 07/24

Konkurransetilsynet. Ref. 2006/1996.