Bedre mobiltjenester på tog

Nexia har på oppdrag fra Samferdselsdepartementet foretatt en vurdering av muligetekniske og merkantile løsninger for mobiltjenester på tog.

Rapporten inneholder følgende hovedelementer:

• En diskusjon av hvilke mobiltjenester og hvilken kapasitet som bør tilbys togpassasjerer.
• En gjennomgang og vurdering av ulike tekniske løsninger som er mulige for å realisere disse tjenestene. Diskusjonen omfatter ulike alternativer for både aksessnett (til og fra toget) og spredenett (internt på toget).
• En beskrivelse av nåsituasjonen for mobiltjenester på tog, inkludert en detaljert kartlegging av opplevd mobildekning på tog.
• En vurdering av to ulike hovedmodeller for å tilby mobiltjenester på tog, kalt Togoperatørmodellen (TOM) og Mobiloperatørmodellen (MOM). I TOM er det togoperatøren som tilbyr nettilgang om bord, mens i MOM forholder passasjerene seg til sin egen mobiloperatør.
• En analyse av kostnader forbundet med å oppgradere tilbudet om mobiltjenester på tog langs de viktigste togstrekningene i Norge.
Kostnadsanalysen ser på ulike ambisjonsnivåer og estimerer kostnader for
henholdsvis TOM og MOM.

Les hele rapporten (pdf)