Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Behov for endringer i bestemmelsen om utdeling av utbytte i finansforetaksloven § 10-6

Finansdepartementet sender med dette på høring et høringsnotat fra Finanstilsynet med forslag om å presisere at finansforetak ikke kan dele ut utbytte basert på delårsregnskap.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 14.03.2019

Vår ref.: 18/3893

Finansdepartementet sender med dette på høring et høringsnotat fra Finanstilsynet med forslag om å presisere at finansforetak ikke kan dele ut utbytte basert på delårsregnskap.

Gjennom endring i aksjelovene i 2013 ble det åpnet for å dele ut ekstraordinært utbytte på grunnlag av en mellombalanse, dvs. halvårs- og kvartalsregnskap, se aksjeloven § 8-2 a og allmennaksjeloven § 8-2 a. Utbyttebestemmelsen i finansforetaksloven § 10-6 er utformet på bakgrunn av utbyttebestemmelsene i aksjelovene slik de lød før endringen i 2013 og referer bare til utbytte basert på årsregnskap. Finanstilsynet mener det ikke er i tråd med intensjonen i regelverket å åpne for at finansforetak utdeler utbytte basert på delårsresultat og foreslår å klargjøre rettstilstanden gjennom en presisering i finansforetaksloven § 10-6.

Finansdepartementet ber om høringsinstansenes merknader innen 14. mars 2019.

For å avgi høringsuttalelse, bruk den digitale løsningen for høringsuttalelser som ligger på Finansdepartementets nettside ved å klikke «Send inn høringssvar». Alle kan avgi høringsuttalelse. Høringsuttalelser er offentlige etter offentleglova og blir publisert sammen med øvrige høringsuttalelser på Finansdepartementets nettsider.

Vi ber om at den enkelte høringsinstans vurderer behovet for, og eventuelt sørger for, foreleggelse av høringsbrevet for eventuelle underliggende enheter eller etater, medlemmer, organisasjoner mv.

Med hilsen

Geir Åvitsland e.f.
ekspedisjonssjef

Åse Natvig
avdelingsdirektør

Aksjonærforeningen i Norge
Bankenes sikringsfond
Bedriftsforbundet
Brønnøysundregistrene
Deloitte AS
Den norske advokatforening
Den norske aktuarforening
Den norske Revisorforening
Finans Norge
Finansforbundet
Finansieringsselskapenes forening
Havtrygd Gjensidig Forsikring
Kommunalbanken Norge
Konkurransetilsynet
Kpmg AS
Nasdaq OMX Oslo ASA
Nordic Trustee
Norges Bank
Norges Interne Revisorers Forening
Norsk Kapitalforvalterforening
Norsk Venturekapitalforening
Norske boligbyggelags landsforbund AL
Norske finansanalytikeres forening
Norske Forsikringsmegleres Forening
Norske Kredittopplysningsbyråers Forening
NOS Clearing ASA
Næringslivets Hovedorganisasjon
Oslo børs
Pensjonskasseforeningen
Regelrådet
Regjeringsadvokaten
Regnskap Norge
Samtlige departement
Skattedirektoratet
Skatterevisorenes Forening
Småbedriftsforbundet
Sparebankforeningen i Norge
Statistisk sentralbyrå
Storebrand
The Nordic Association of Marine Insurers (CEFOR)
Verdipapirfondenes forening
Verdipapirforetakenes Forbund
Verdipapirsentralen
Virke Inkasso
Yara International ASA
ØKOKRIM
Økonomiforbundet

Til toppen