Bekjempelse av MRSA - oppfølging av personer som arbeider i svinebesetninger

Rundskrivet er rettet til helsetjenesten med sikte på en helhetlig oppfølging av personer som pålegges plikter etter forskrift av 14. februar 2018 nr. 247 om smitteforebyggende tiltak mot visse antibiotikaresistente bakterier hos svin med ikrafttredelse 1. april 2018.

Forskriften er vedtatt av Landbruks- og matdepartementet. Helse- og omsorgsdepartementet og Landbruks- og matdepartementet har sammen utarbeidet forskriften og dette rundskrivet for å klargjøre rettigheter og plikter etter matloven og smittevernloven når det gjelder forebygging av utbrudd av MRSA i svinebesetninger. Forskriften fastsetter i hovedsak eksisterende retningslinjer nedfelt i Kvalitetsystem i landbruket (KSL).

Les rundskriv I-2/2018 Bekjempelse av MRSA - oppfølging av personer som arbeider i svinebesetninger (pdf)