Historisk arkiv

Beskatning av fast eiendom i Spania

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Finansdepartementet

Deres ref

Vår ref

Dato

02/67 SA JR/GS

18.01.2002

Beskatning av fast eiendom i Spania

Vi viser til Deres e-mail datert 7. januar d å.

Etter interne norske regler er en person som er skattemessig bosatt i Norge skattepliktig hit for inntekt av og formue i fast eiendom som ligger i Spania. Det tidligere skattefritaket for formue i fast eiendom i utlandet ble opphevet fra og med inntektsåret 2001.

Etter artikkel 6 punkt 1 i skatteavtalen mellom Norge og Spania kan Spania skattlegge inntekt av fast eiendom som ligger i Spania, som eies av en person bosatt i Norge. Det samme gjelder gevinst ved avhendelse av og formue i fast eiendom i Spania, jfr skatteavtalens artikler 13 punkt 1 og 22 punkt 1.

Selv om Spania etter skatteavtalen kan beskatte slik inntekt og formue, begrenser ikke skatteavtalen Norges rett til å skattlegge den samme inntekten og formuen. Inntekt av og formue i fast eiendom som ligger i Spania, skal også beskattes i Norge. Ved ligningen her skal det imidlertid gis fradrag (kredit) i den norske skatten for den inntekts- og formuesskatt som er betalt i Spania, jfr artikkel 24 bokstav a (i) og (ii). Fradraget er begrenset oppad til den norske skatten som faller på den utenlandske inntekten.

Prinsippet om at det skal gis kreditfradrag i norsk skatt for skatt betalt i utlandet ble i forhold til Spania innført i forbindelse med den nye skatteavtalen mellom Norge og Spania som trådte i kraft fra og med inntektsåret 2001. Den gamle skatteavtalen brukte den såkalte fordelingsmetoden for å unngå dobbeltbeskatning, hvilket innebar at Spania hadde eksklusiv beskatningsrett til inntekt av og formue i fast eiendom i Spania eiet av personer bosatt i Norge og at Norge unnlot å beskatte slike inntekter.

En fast eiendom i Spania skal alltid oppgis på den norske selvangivelsen. Inntekten av (eventuelt gevinst ved avhendelse) og formuen i slik eiendom skal skattlegges i Norge i henhold til norske skatteregler. Krav om kreditfradrag må fremsettes på særskilt skjema (RF-1145 eller RF-1147). Skjemaet er pliktig som vedlegg til selvangivelsen når kreditfradrag kreves.

Ved fastsettelsen av den norske ligningsverdien på en fast eiendom i Spania, skal det legges til grunn tilnærmet samme forhold mellom antatt salgsverdi og ligningsverdi som for tilsvarende eiendommer beliggende i den norske kommunen hvor skattyter er bosatt. Det skal ikke tas hensyn til den verdi som benyttes av skattemyndighetene i Spania.

Den inntekten av en fast eiendom i utlandet som skal skattlegges i Norge, skal fastsettes etter norske regler. Ved ligningen her skal en fritidseiendom i utlandet prosentlignes dersom den ville blitt prosentlignet hvis den hadde ligget i Norge.

Uavhengig av om en eiendom i Spania skal prosentlignes eller lignes direkte i Norge, kan det innrømmes kreditfradrag for inntektsskatt betalt på eiendommen i Spania. Hvis en eiendom i utlandet skal prosentlignes i Norge, kan det ikke innrømmes inntektsfradrag for slik skatt som et alternativ til kreditfradrag, jfr skattelovens §§ 6-15 og 7-11 bokstav g. Slikt fradrag kan bare kreves hvis eiendommen skal lignes direkte i Norge.

Til spansk inntektsskatt regnes også slike lokale inntekts- og formuesskatter som omfattes av artikkel 2 punkt b)(iv i skatteavtalen. Lokale spanske eiendomsskatter anses ikke som inntekts- eller formuesskatter og vil ikke være omfattet av denne bestemmelsen. Det kan derfor ikke kreves kreditfradrag i Norge for eiendomsskatter betalt i Spania. Dette gjelder uavhengig av om eiendommen skal prosentlignes eller lignes direkte i Norge. Hvis en eiendom i Spania skal prosentlignes i Norge, kan det heller ikke innrømmes inntektsfradrag for de spanske eiendomsskattene etter skatteloven § 6-15, men slikt fradrag kan kreves hvis eiendommen skal lignes direkte i Norge.

Fra og med inntektsåret 2001 gjelder nye regler om fradrag for gjeld og gjeldsrenter, og fordelingen av disse fradragene mellom norsk og utenlandsk inntekt av og formue i fast eiendom. Det gis nå fullt fradrag for all gjeld og alle gjeldsrenter ved ligningen i Norge når skattyteren er skattepliktig hit for inntekten av og formuen i en fast eiendom i utlandet. Dette gjelder ved beskatningen i Norge av fast eiendom i Spania.

De norske reglene om beskatning av en fast eiendom i Spania, har ingen betydning for den beskatning som foretas i Spania.

Med hilsen

Odd A Hengsle e.f.
ekspedisjonssjef

Johanne Rian
seniorrådgiver