Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Det norske bistandsprogrammet mot marin forsøpling og mikroplast

Oppdatert oktober 2019

I 2018 lanserte den norske regjeringen et nytt bistandsprogram mot marin forsøpling og mikroplast. Bistandsprogrammet skal bidra til å nå FNs bærekraftsmål 14.1, som er at verden innen 2025 skal forhindre, og i betydelig grad redusere, alle former for havforurensning.

(Bistandsprogrammet i pdf-format)

På FNs tredje miljøforsamling i desember 2017, ble verdens miljøministre enige om en nullvisjon om å eliminere alt utslipp av plastavfall og mikroplast til havet på lang sikt. Det norske bistandsprogrammet skal bidra til å følge opp denne visjonen gjennom konkrete tiltak. FNs miljøforsamling oppfordret også til styrket finansiering for å bekjempe marin forsøpling på globalt nivå.

Regjeringen vil bruke 1,6 milliarder kroner på bistandsprogrammet mot marin forsøpling og mikroplast i perioden 2019 til 2022.

Målsettinger

Det norske bistandsprogrammet mot marin forsøpling og mikroplast har som formål å forebygge og kraftig redusere omfanget av marin forsøpling fra store kilder i utviklingsland.

For å nå denne hovedmålsettingen, fokuserer innsatsen på fire delmål:

 1. Avfallshåndtering av plastavfall i samarbeidsland er forbedret
 2.  Utvalgte kystsoner og elver er ryddet for avfall og dette avfallet er forsvarlig håndtert
 3. Næringslivets egeninnnsats for bærekraftig produksjon, forbruk og forsvarlig avfallshåndtering er styrket
 4. Globale forpliktelser og nasjonale og regionale virkemidler for å forhindre marin forsøpling og mikroplast er styrket

Hvilke prosjekter støttes, og hvem gjennomfører disse?

I 2018 ble cirka 250 millioner kroner utbetalt til 14 organisasjoner. Blant disse organisasjonene er det både multilaterale organisasjoner som FN og Verdensbanken, ikke-statlige organisasjoner (NGO’er) og
forskningsinstitutter. De fleste av disse samarbeider med myndigheter, privat næringsliv, sivilsamfunnsorganisasjoner og/eller lokalbefolkning. En liste over alle organisasjonene som får støtte, med en kort beskrivelse av prosjektene, finnes lengre ned.

Norge støtter en rekke ulike tiltak gjennom disse organisasjonene. Å bidra til å opprette og utvikle systemer for avfallshåndtering på land er høyt prioritert siden god avfallshåndtering er det viktigste tiltaket for å redusere tilførselen av avfall til hav. Det gis også støtte til forskning som skal gi kunnskap som kan bidra til løsninger på problemet. Videre er det viktig å støtte tiltak som bidrar til økt bevissthet omkring marin forsøpling. Aktører med etterspurt teknisk kompetanse bidrar med
opplæring, kunnskapsutveksling og teknologioverføring. Noen tiltak fokuserer på innovasjon, utvikling av ny teknologi og bærekraftige produkter. Andre aktører får støtte for å påvirke og gi råd til
myndigheters politikk, reguleringer og handlingsplaner. Norge støtter også prosesser for å oppnå sterkere internasjonale forpliktelser og avtaler for å forhindre marin forsøpling. Strandrydding og andre opprydningsaktiviteter støttes i noen tilfeller, særlig der disse kan bidra til økt bevisstgjøring.

Hvor implementeres prosjektene?

Innsatsen rettes mot folkerike og økonomisk raskt voksende land i Asia med lange kystlinjer. Her er problemet med marin forsøpling aller størst. I tillegg rettes forebyggende tiltak mot land med raskt voksende økonomier i Afrika. Små øystater mottar også støtte til prosjekter for å styrke avfallshåndtering og opprydding i strandsonen.

 

Flere fakta om marin forsøpling

 • Marin forsøpling har sin opprinnelse fra mange ulike aktiviteter, og består av mange ulike typer. Landbasert avfall utgjør den største kilden til marin forsøpling. Plast utgjør den største andelen av landbasert avfall. Plastens egenskaper gjør at den brytes saktere ned enn papp, papir, tre, metall og andre materialer. Det er disse egenskapene som gjør det til et miljøproblem når den havner på avveie.
 • Ifølge FNs miljøprogram produseres det globalt rundt 280 millioner tonn med plast hvert år, og produksjonen øker med rundt fem prosent per år.
 • Det er estimert at åtte millioner tonn plast havner i havene hvert år. Det tilsvarer 15 tonn plast i minuttet.
 • Mer enn halvparten av plastavfallet som havner i havet er estimert å komme fra et fåtall land i det sørøstlige Asia.
 • FNs miljøforsamling er FNs miljøprograms øverste og styrende organ, og som møtes annet hvert år. Her møtes verdens miljøministre for å bli enige om felles tiltak og erklæringer knyttet til internasjonale miljøspørsmål.
 • FNs miljøforsamling har vedtatt fire resolusjoner om marin forsøpling og mikroplast. Disse vedtakene understreker at styrket avfallshåndtering og avfallsforebygging er nøkkelen til å bekjempe marin forsøpling og må bli gitt høyeste prioritet.
 • Gjennom vedtakene er det også enighet om at verden må eliminere utslipp fra avfall og mikroplast til havet (nullvisjonen). Per i dag finnes det ingen global miljøavtale for å håndtere marin forsøpling på en helhetlig måte. Norge jobber for sterkere globale forpliktelser for å forebygge og redusere marin forsøpling.

Tabelloversikt over prosjekter støttet av det norske bistandsprosjektet mot marin forsøpling og mikroplast

Oppdatert juli 2019

Prosjekt

Partner

Tids-ramme

Beløp

Geografi

Mål

Kontaktinfo

Plastic Waste Free Islands

IUCN

3 år

61.000.000

St Lucia, Grenada and Antigua & Barbuda i Karibien, og Fiji, Vanuatu og Samoa i Stillehavet. Flere kan siden vurderes.

Redusere mengden av plastavfall som produseres og samtidig bedre avfallshåndteringen generelt. Konkrete tiltak vil utarbeides for hver av de tre sektorene fiskeri, turisme og avfallshåndtering. Det vil bli lagt vekt på resirkulering og alternativ bruk av plastavfall og å utvikle næringsvirksomhet basert på dette.

Minna Epps:
[email protected]

Joao Sousa: [email protected] 

Støtten forvaltes av Norad

 

 

 

 

 

 

 

Ocean Plastic Turned into an Opportunity in Circular Economy (OPTOCE)

Sintef

3 år

45.885.720

Kina, India, Myanmar, Vietnam og Thailand

Ved hjelp av offentlig-private samarbeid skal avfall samles inn fra forurensede landområder («hot-spots»), større elver og strender. Forsøk vil bli gjennomført hvor ikke- resirkulerbart materiale vil energigjenvinnes og erstatte andre energikilder som kull. Sementovner, som gir mest mulig forbrenning, vil bli foretrukket. Dette vil øke håndteringskapasiteten av avfall, redusere behov for landfyllinger og vanlig avfallsforbrenning, redusere forbruk av fossilt brensel og slik redusere utslipp av klimagasser. Lærdommer fra prosjektet vil deles via et regionalt forum

Kåre Helge Karstensen: [email protected]

 

Støtten forvaltes av Norad

 

 

 

 

 

 

 

Sound management, prevention and minimization of plastic waste

Secretariat of the Basel, Rotterdam and Stockholm (BRS)

Convention s

2 år

15 000 000

Bangladesh og Ghana

Forebygge og betydelig redusere marin forsøpling og mikroplast fra kilder i partnerland. Prosjektet har tre komponenter: 1) plastavfall som krysser landegrensene (global handel), 2) miljømessig forsvarlig håndtering av plastavfall og 3) håndtere kilder til plastavfall

Kei Ohno:
kei.ohno- [email protected]

 

Støtten forvaltes av Norad

 

 

 

 

 

 

 

No More Plastics in Nature

WWF Norge

3 år

96.440.108

Globalt. Byprosjekter i Kina, Filippinene, Indonesia, Malaysia,Vietnam, Thailand og Hongkong. Planlegges også i Afrika.

At det ikke skal være plast i naturen innen 2030. På globalt politisk nivå arbeider WWF for å vedta en juridisk bindende avtale for å eliminere marin plastforurensning. På bedriftsnivå arbeider WWF med produsenter av forbruksvarer globalt og nasjonalt for å finne løsninger på plastavfall. Til slutt på bynivå, har WWFs prosjekter som mål å eliminere plastforsøpling i 25 byer og igangsette en global bevegelse for plastforurensningsfrie byer

Lorelou Desjardins: [email protected]

Andrew Fitzgibbon: [email protected]

Støtten forvaltes av Norad

 

 

 

 

 

 

 

Clean Oceans through Clean Communities

Avfall Norge

3 år

39.750.000

Indonesia. Andre aktuelle land er Vietnam, Kambodsja, India + land i Afrika

Redusere utslipp av plast til havet gjennom forbedret avfallshåndtering, gjennom: Opplæringsprogram hos lokale myndigheter med fokus på systemforståelse og avfallsplaner. Bistå i utarbeidelse og iverksettelse av lokalt tilpassede avfallsplaner. Oppstartstøtte til prosjekter for økt utnyttelse av innsamlet avfall til høyest mulig verdi. Nettverksbygging for deltakere fra ulike geografiske områder og andre relevante aktører

Henrik Lystad: [email protected]lnorge.no

Støtten forvaltes av Norad

 

 

 

 

 

 

 

Nansenprogrammet

FAO

2 år

12.000.000

Langs den atlantiske kysten av Afrika, deler av Øst-Afrika og fire land i Bengalbukten

Fremme kunnskap om forekomsten av marint avfall og mikroplast i marine økosystemer for å bidra til en bedre politikk og praksis på området.

Merete Tandstad: [email protected]

Støtten forvaltes av Norad

 

 

 

 

 

 

 

The Global Environment Facility

GEF

4 år

40.000.000

Individuelle landprosjekter og regionale prosjekter

Støtte prosjekter som vil sørge for at 50.000 tonn marin forsøpling vil bli forhindret fra å renne ut i havet. GEF planlegger å oppnå dette ved å jobbe mest med sirkulær økonomi og mer oppstrøms i produksjonskjeden. Det vil også bli en kobling til kjemikaler som er relatert til marin forsøpling.

Leah Bunce Karrer: [email protected]

Støtten forvaltes av Norad

 

 

 

 

 

 

 

Marine Litter and Microplastics

UNEP

3 år 

90.000.000

 

Asia, Afrika og SIDS-landene

Være ansvarlig oppsynsaktør for to indikatorer til det første delmålet til SDG 14 (Liv under vann), der spesielt det første delmålet er relevant: Innen 2025 forhindre og i betydelig grad redusere alle former for havforurensning, særlig fra landbasert virksomhet, herunder forurensning forårsaket av  marin forsøpling og næringsstofforurensning. Dette inkluderer først og fremst kartlegging av nye problemer, styrking av koordinasjon og samarbeid globalt og regionalt, og bistand til medlemsland med deres utvikling og implementering av nasjonal politikk og nasjonale programmer.

Heidi Savelli: [email protected] (for marin forsøpling)

Kati Autere:
[email protected]
(for UNEP-sekretariatet)

Støtten forvaltes av Norad

 

 

 

 

 

 

 

Grid-Arendal support 2019-2020

Grid-Arendal

2 år

20.000.000

Globalt og i Afrika

Utvikling og implementering av
global og nasjonal politikk for å redusere avfall og marin forsøpling og dets påvirkning på miljøet, gjennom for eksempel UNEA og Baselkonvensjonen og
forskjellige ekspertarbeidsgrupper.
Utvikling og implementering av
regional politikk for avløpsvann
og sanitære forhold, marin
forsøpling og sirkulærøkonomi.
Dette har et spesielt fokus på
afrikanske land.

Peter Harris:
[email protected]

Miles Macmillan-Lawler
[email protected] 

Støtten forvaltes av Norad

 

 

 

 

 

 

 

Marinforsk/Norglobal

Norges forskningsråd

3-5 år

20.000.000

Asia

Styrke forskningskompetanse
på marin forurensing og
forsøpling i Asia, der
utfordringene er størst.
God kommunikasjon av
forskningsfunn til relevante
aktører for å oppnå
kunnskapsbasert
politikkutforming, lovgivning og
gjennomføring av tiltak som adresserer marin forurensing og forsøpling.

Marit Heller:
[email protected] 

Inger-Ann Ulstein:
[email protected] 

Støtten forvaltes av Norad

 

 

 

 

 

 

 


Marine Pollution
Enforcement Project
Phase II

 

Interpol

3 år

11.100.000

Utviklingsland som
ligger ved kysten med
spesielt fokus på
sentrale opphavsland
til marin forsøpling,
samt land hvor marin forsøpling er en voksende utfordring.

Forbedre havkvaliteten ved å redusere marin forsøpling og forurensning. Prosjektet vil være å styrke global, regional
og nasjonal rettshåndhevelse
for å forebygge og redusere forurensningskriminalitet fra hav- og landbaserte kilder. Mer spesifikt skal dette gjøres ved å styrke 
etterforskningskompetanse i utviklingsland, gjennomføre
kapasitetsbygging og
opplæringsaktiviteter,
koordinere internasjonale
operasjoner og styrke
samarbeid mellom landene
gjennom støtte til Pollution
Crime Enforcement Group.

Lionel Try:
[email protected] 

Davyth Stewart:
[email protected] 

Støtten forvaltes av Norad

 

 

 

 

 

 

 

Problue

Verdensbanken

7 år

110.000.000

Globalt nedslagsfelt, men skal fokusere på Øst-Asia, Sør-Asia, Afrika og SIDS

Forebygge og redusere marin forsøpling og forurensing, samt bidra til rehabilitering av kyst- og marine økosystemer (Pilar 2 av fondet). Dette skal gjøres gjennom kunnskapsutvikling- og deling, støtte på landnivå og investeringer i aktiviteter for å hindre marin forsøpling og forurensning.

Delphine Arri: [email protected]

Støtten forvaltes av UD

 

 

 

 

 

 

 

The Potential Human Health Impacts of Microplastic in the Environment

WHO

2 år

4.000.000

Globalt

Evaluere nåværende kunnskap om forekomsten av mikroplast i miljøet, og medfølgende konsekvenser av eksponering for mennesker og potensielle helseeffekter. Det vil trekkes konklusjoner der det er mulig, og mangel på data vil bli identifisert sammen med behov for mer forskning. De viktigste forskningsspørsmålene forbundet med den potensielle toksisiteten av å innta mikro- og nanoplast vil bli vurdert, med et spesielt fokus på drikkevann, men også andre eksponeringsveier. På grunn av de spesifikke spørsmålene om mikroplast og drikkevann, med hensyn til forebygging og kontroll, vil det også gjennomgås hvorvidt det er mulig å fjerne mikroplast fra drikkevann og ved rensing av avløpsvann, og forhindre forurensning av mikroplast i vannkilder.

Michael Hinsch: [email protected] (hovedansvarlig)

 

Jennifer de France: [email protected] (ansvarlig for teknisk koordinering av fokuset på drikkevann)

 

Støtten forvaltes av UD

 

 

 

 

 

 

 

Støtte til miljøfestival
på Antigua & Barbuda
“Playing Music to
Play-Out Plastics” 1. juni 2019 – marin forsøpling

UNOPS

Enkeltstøtte

5.000.000

Antigua og Barbuda, i
tillegg til støtte for
regionalt samarbeid
om marin forsøpling i
Karibien

Bidra mot FNs bærekraftsmål 14.1 om å redusere marin forsøpling og UNEA-resolusjonen fra 2017 om en langsiktig nullvisjon for utslipp av plast og mikroplast
som fører til marin forsøpling. Dette vil bli gjort ved å styrke regionalt samarbeid for å
adressere marin forsøpling og øke deltakelsen fra karibiske land i FN i prosesser med å bekjempe marin forsøpling.

Kirk Bayabos:
[email protected] 

Støtten forvaltes av UD

 

 

 

 

 

 

 

Establishment of a Programme on Marine Litter and Microplastics

CEAN

1 år

1.430.000

Mosambik

Kartlegge og identifisere omfanget av marin plastforsøpling langs Mosambiks kyst. Type avfall og dets kilde, påvirkning på økosystem og naturmiljø, samt omfanget av mikroplast i kystsonene skal inngå i undersøkelsen. De aktuelle politiske og økonomiske rammene i Mosambik skal vurderes, med mål om å foreslå mulige forbedringer og tiltak for å redusere plastforsøpling. Det skal utvikles prototyper av avløpsnett og andre egnete tiltak for å redusere og forhindre forsøpling i havet.

Carlos Manuel dos Santos Serra: [email protected]

(hovedansvarlig)

Diana Carvalho: [email protected]

 

Støtten forvaltes av ambassaden i Maputo

 

 

 

 

 

 

 

Using community cookers to prevent and reduce marine litter

Community Cooker Foundation

1 år

1.306.000

Nairobi + langs kysten av Kenya

Legge til rette for innsparinger på utgifter til diesel og kull, og skape nye arbeidsplasser. Ovnene brenner plastikk på en miljøvennlig måte, og varmen fra ovnene brukes til baking, matlaging og oppvarming av vann.

Wakina Mutembei: [email protected]

-kenya.com

 

Støtten forvaltes av ambassaden i Nairobi

 

 

 

 

 

 

 

The Multi-Donor Trust Fund for Indonesia Oceans, Marine Debris and Coastal Resources

Verdens-banken

3 år

21.500.000

Indonesia

Yte teknisk assistanse, analytisk støtte, pilotaktiviteter og finansiering for å bistå den indonesiske regjeringen i å utvikle og implementere deres “National Oceans Agenda”, inkludert støtte for å nå landets mål for reduksjon av marin forsøpling og plast i havet.

Anita Kendrick: [email protected] Støtten forvaltes av ambassaden i Jakarta

 

 

 

 

 

 

 

Stop Marine Plastic

SystemIQ

3 år

30.000.000

Muncas, Øst-Java, Indonesia

Utforme, implementere og skalere opp sirkulær økonomi-løsninger for å bekjempe marin plastforsøpling. Samle inn plastikksøppel fra husholdninger og næringsliv, initiere atferdsendringsaktiviteter for å sortere søppel, forbedre integrerte avfallsbehandlingsanlegg, strandopprydninger. Prosjektet samarbeider med Banyuwangi Regency (Directorate of Environment Unit) for å bygge effektive sirkulære avfallshåndteringssystemer som eliminerer lekkasje av plast til havet, øker ressurseffektiviteten og gir sosioøkonomiske fordeler for lokalsamfunn.

Joi Danielson: [email protected] h

 

Støtten forvaltes av ambassaden i Jakarta

 

 

 

 

 

 

 

Bali Partnership on Marine Debris Action

SystemIQ

1 år

2.029.762

Bali, Indonesia

Bygge en vitenskapelig basis og samling på tvers av de mange balinesiske aktører, finne ut hvor og hvorfor plast kommer inn i vannveier og finne underdistrikter med høyest behov for intervensjon.

Joi Danielson: [email protected] h

 

Støtten forvaltes av ambassaden i Jakarta

 

 

 

 

 

 

 


Asean-Norwegian
Capacity Building
Project for Reducing
Plastic Pollution

 

Niva
(sammen
med Center
for Southeast
Asian Studies
(CSEAS))

4 år

26.500.000

Asean-land. Casestudier vil først
gjennomføres i
Indonesia og
Filippinene, og kan bli utvidet til Thailand og Vietnam.

Bygge tilstrekkelig kunnskap og
kapasitet til at Asean kan
håndtere plastforurensning fra
viktige industrier og næringsliv,
ved å utvikle og teste gode
reduksjonstiltak i tett samarbeid med hovedmålgrupper som for
eksempel næringsliv (inkludert
små og mellomstore bedrifter),
myndigheter (lokale, nasjonale,
regionale – Asean og
nasjonalregjeringer) og
sivilsamfunn
(miljøorganisasjoner,
ungdomsforeninger etc.)
Asean vil gjøre aktører bedre
egnet til å fastsette oppnåelige
mål, samle innsatsen i regionen
og overvåke fremgang.

Thorjørn Larssen:
[email protected] 

Støtten forvaltes av
ambassaden i Jakarta

 

 

 

 

     

Towards Zero Plastics to the Seas of Africa

SST

5 år

39.700.000

Kartlegging av områder i Sør-Afrika, Kenya, Madagaskar, Mauritius, Mosambik, Seychellene og Tanzania. Berører i tillegg 38 afrikanske kyststater i African Marine Waste Network og land som er tilnyttet Nairobi- og Abidjankonvensjonene

Beskytte og bevare havressurser ved å redusere flyt av plastforurensning til havet fra den afrikanske kysten. Første delmål: redusere flyten av plastforurensning til Nelson Mandela Bay med 90 prosent sammenliknet med baseline fra 2019. Andre delmål: Dele og gjenskape metodikken som ble brukt for å kartlegge Nelson Mandela Bay i minst et område i landene som er nevnt her til venstre i tabellen. Tredje delmål er å spre informasjon om metodikk og hva man har lært til andre land i Afrika.

Tony Ribbink: [email protected]

Stacy Webb: [email protected]

Støtten forvaltes av ambassaden i Pretoria

 

 

 

 

 

 

 

Building knowledge to Combat Marine Litter

Funbio, med tekniske ekspertise fra Oceanographic Institute of University of São Paulo, State of São Paulo, og deltakelse fra Unesco Chair on Ocean Sustainability

1 år

1.241.800

Delstaten Säo Paolo i Brasil

Utvikle en langsiktig strategi for overvåking og evaluering av marin forsøpling i Sâo Paolo- delstaten og å øke involvering av aktører på tvers av ulike sektorer. Det skal jobbes for effektiv kommunikasjon mellom forskning og ledelse for å samle initiativ og skape muligheter for kollektiv læring og informert beslutningstaking.

Daniela Leite: [email protected]

Alexander Turra:
[email protected]

Støtten forvaltes av ambassaden i Brasilia

 

 

 

 

 

 

 

Scaling Up a Socialised Model of Domestic Waste and Plastic Management in Five Cities

UNDP Vietnam

3 år

8.800.000

Fem byer i Vietnam: Ha Long Bay, Quy Nhon, Binh Thuan, Binh Duong og Da Lat.

Bidra til miljøvern i fem utvalgte byer, styrke anerkjennelsen av den uformelle sektoren og koblingene mellom den uformelle og formelle sektoren i Vietnam, styrke kapasitet og tiltak fra myndighetene, bidra til fattigdomsbekjempelse for målrettede grupper og skape og fremme innovasjons- og informasjonsplattformer.

Dao Xuan Lai: [email protected]

Støtten forvaltes av ambassaden i Hanoi