Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Det norske bistandsprogrammet mot marin forsøpling og mikroplast

Oppdatert februar 2020

I 2018 lanserte den norske regjeringen et nytt bistandsprogram mot marin forsøpling og mikroplast. Bistandsprogrammet skal bidra til å nå FNs bærekraftsmål 14.1, som er at verden innen 2025 skal forhindre, og i betydelig grad redusere, alle former for havforurensning.

(Bistandsprogrammet i pdf-format)

På FNs tredje miljøforsamling i desember 2017, ble verdens miljøministre enige om en nullvisjon om å eliminere alt utslipp av plastavfall og mikroplast til havet på lang sikt. Det norske  bistandsprogrammet skal bidra til å følge opp denne visjonen gjennom konkrete tiltak. FNs miljøforsamling oppfordret også til styrket finansiering for å bekjempe marin forsøpling på globalt nivå.

Regjeringen vil bruke 1,6 milliarder kroner på bistandsprogrammet mot marin forsøpling og mikroplast i perioden 2019 til 2022.

Målsettinger

Det norske bistandsprogrammet mot marin forsøpling og mikroplast har som formål å forebygge og kraftig redusere omfanget av marin forsøpling fra store kilder i utviklingsland.

For å nå denne hovedmålsettingen, fokuserer innsatsen på fire delmål:

 1.  Avfallshåndtering av plastavfall i samarbeidsland er forbedret
 2.  Utvalgte kystsoner og elver er ryddet for avfall og dette avfallet er forsvarlig håndtert
 3.  Næringslivets egeninnsats for bærekraftig produksjon, forbruk og forsvarlig avfallshåndtering er styrket
 4. Globale forpliktelser og nasjonale og regionale virkemidler for å forhindre marin forsøpling og mikroplast er styrket

Hvilke prosjekter støttes, og hvem gjennomfører disse?

I 2019 ble cirka 236 mill. kr utbetalt til 34 organisasjoner. Blant disse organisasjonene er det både multilaterale organisasjoner som FN og Verdensbanken, ikke-statlige organisasjoner (NGO’er) og forskningsinstitutter. De fleste av disse samarbeider med myndigheter, privat næringsliv, sivilsamfunnsorganisasjoner og/eller lokalbefolkning. En liste over alle organisasjonene som får støtte, med en kort beskrivelse av prosjektene, finnes lengre ned.

Norge støtter en rekke ulike tiltak gjennom disse organisasjonene. Å bidra til å opprette og utvikle systemer for avfallshåndtering på land er høyt prioritert siden god avfallshåndtering er det viktigste tiltaket for å redusere tilførselen av avfall til hav. Det gis også støtte til forskning som skal gi kunnskap som kan bidra til løsninger på problemet. Videre er det viktig å støtte tiltak som bidrar til økt bevissthet omkring marin forsøpling. Aktører med etterspurt teknisk kompetanse bidrar medopplæring, kunnskapsutveksling og teknologioverføring. Noen tiltak fokuserer på innovasjon, utvikling av ny teknologi og bærekraftige produkter. Andre aktører får støtte for å påvirke og gi råd til myndigheters politikk, reguleringer og handlingsplaner. Norge støtter også prosesser for å oppnå sterkere internasjonale forpliktelser og avtaler for å forhindre marin forsøpling. Strandrydding og andre opprydningsaktiviteter støttes i noen tilfeller, særlig der disse kan bidra til økt bevisstgjøring. 

Hvor implementeres prosjektene?

Innsatsen rettes mot folkerike og økonomisk raskt voksende land i Asia med lange kystlinjer. Her er problemet med marin forsøpling aller størst. I tillegg rettes forebyggende tiltak mot land med raskt voksende økonomier i Afrika. Små øystater mottar også støtte til prosjekter for å styrke avfallshåndtering og opprydning i strandsonen. .

 

Flere fakta om marin forsøpling

 • Marin forsøpling har sin opprinnelse fra mange ulike aktiviteter, og består av mange ulike typer. Landbasert avfall utgjør den største kilden til marin forsøpling. Plast utgjør den største andelen av landbasert avfall. Plastens egenskaper gjør at den brytes saktere ned enn papp, papir, tre, metall og andre materialer. Det er disse egenskapene som gjør det til et miljøproblem når den havner på avveie.
 • Ifølge FNs miljøprogram produseres det globalt rundt 280 millioner tonn med plast hvert år, og produksjonen øker med rundt fem prosent per år.
 • Det er estimert at åtte millioner tonn plast havner i havene hvert år. Det tilsvarer 15 tonn plast i minuttet.
 • Mer enn halvparten av plastavfallet som havner i havet er estimert å komme fra et fåtall land i det sørøstlige Asia.
 • FNs miljøforsamling er FNs miljøprograms øverste og styrende organ, og som møtes annet hvert år. Her møtes verdens miljøministre for å bli enige om felles tiltak og erklæringer knyttet til internasjonale miljøspørsmål.
 • FNs miljøforsamling har vedtatt fire resolusjoner om marin forsøpling og mikroplast. Disse vedtakene understreker at styrket avfallshåndtering og avfallsforebygging er nøkkelen til å bekjempe marin forsøpling og må bli gitt høyeste prioritet.
 • Gjennom vedtakene er det også enighet om at verden må eliminere utslipp fra avfall og mikroplast til havet (nullvisjonen). Per i dag finnes det ingen global miljøavtale for å håndtere marin forsøpling på en helhetlig måte. Norge jobber for sterkere globale forpliktelser for å forebygge og redusere marin forsøpling.

Tabelloversikt over prosjekter støttet av det norske bistandsprosjektet mot marin forsøpling og mikroplast

Sist oppdatert februar 2020

 

Prosjekt

Partner

Tidsramme

Beløp

Geografi

Mål

Kontaktinfo

Plastic Waste Free Islands

IUCN

3 år, des. 2018 til des. 2021

61.000.000

St Lucia, Grenada, Antigua & Barbuda i Karibien, og Fiji, Vanuatu og Samoa i Stillehavet. Flere kan siden vurderes

Redusere mengden av plastavfall som produseres og samtidig bedre avfallshåndteringen generelt.Konkrete tiltak vil utarbeides for hver av de tre sektorene fiskeri, turisme og avfallshåndtering. Det vil bli lagt vekt på resirkulering og alternativ bruk av plastavfall og å utvikle næringsvirksomhet basert på dette

Minna Epps:
[email protected]

 

Joao Sousa:
[email protected]

 

Støtten forvaltes av Norad

 

 

 

 

 

 

 

Ocean Plastic Turned into an Opportunity in Circular Economy (OPTOCE)

Sintef

3 år, des. 2018 til des. 2021

45.885.720

Kina, India, Myanmar, Vietnam og Thailand

Ved hjelp av offentlig-private samarbeid skal avfall samles inn fra forurensede landområder («hot- spots»), større elver og strender.

Forsøk vil bli gjennomført hvor ikke-resirkulerbart materiale vil energigjenvinnes og erstatte andre energikilder som kull.

Sementovner, som gir mest mulig forbrenning, vil bli foretrukket.

Dette vil øke håndterings-kapasiteten av avfall, redusere behov for landfyllinger og vanlig avfallsforbrenning, redusere forbruk av fossilt brensel og slik redusere utslipp av klimagasser. Lærdommer fra prosjektet vil deles via et regionalt forum

 

Kåre Helge Karstensen:
[email protected]

 

Støtten forvaltes av Norad

 

 

 

 

 

 

 

Sound management, prevention and minimization of plastic waste

Secretariat of the Basel, Rotterdam and Stockholm (BRS) Conventions

2 år, des. 2018 til des. 2020

15.000.000

Bangladesh og Ghana

Forebygge og betydelig redusere marin forsøpling og mikroplast fra kilder i partnerland. Prosjektet har tre komponenter: 1) plastavfall som krysser landegrensene (global handel), 2) miljømessig forsvarlig håndtering av plastavfall og 3) håndtere kilder til plastavfall

Kei Ohno:
kei.ohno- [email protected]

 

Støtten forvaltes av Norad

 

 

 

 

 

 

 

No Plastic in Nature

WWF Norge

3 år, juli 2108

til des. 2021

96.440.108

Globalt. Byprosjekter i Kina, Filippinene, Indonesia, Malaysia,Vietnam, Thailand og Hongkong. Planlegges også i Afrika.

At det ikke skal være plast i naturen innen 2030. På globalt politisk nivå arbeider WWF for å vedta en juridisk bindende avtale for å eliminere marin plastforurensning. På bedriftsnivå arbeider WWF med produsenter av forbruksvarer globalt og nasjonalt for å finne løsninger på plastavfall. Til slutt på bynivå, har WWFs prosjekter som mål å eliminere plastforsøpling i 25 byer og

igangsette en global bevegelse for plastforurensningsfrie byer

Stefan Norris:
[email protected]

 

Andrew Fitzgibbon:
[email protected]

 

Støtten forvaltes av Norad

 

 

 

 

 

 

 

Clean Oceans through Clean Communities

Avfall Norge

3 år, des. 2018 til juni 2022

39.750.000

Indonesia. Andre aktuelle land er Vietnam, Kambodsja, India + land i Afrika

Redusere utslipp av plast til havet gjennom forbedret avfallshåndtering, gjennom:

Opplæringsprogram hos lokale myndigheter med fokus på systemforståelse og avfallsplaner. Bistå i utarbeidelse og iverksettelse av lokalt tilpassede avfallsplaner.

Oppstartstøtte til prosjekter for økt utnyttelse av innsamlet avfall til høyest mulig verdi. Nettverks-bygging for deltakere fra ulike geografiske områder og andre relevante aktører

Sigve Ånderå:
[email protected]

 

Støtten forvaltes av Norad

 

 

 

 

 

 

 

Nansenprogrammet

FAO

2 år, jan. 2019

til des. 2021

12.000.000

Langs den atlantiske kysten av Afrika, deler av Øst-Afrika og fire land i Bengal-bukten

Fremme kunnskap om forekomsten av marint avfall og mikroplast i marine økosystemer for å bidra til en bedre politikk og praksis på området

Merete Tandstad:
[email protected]

 

Støtten forvaltes av Norad

 

 

 

 

 

 

 

The Global Environment Facility

GEF

4 år, juli 2018 til juni 2022

40.000.000

Individuelle landprosjekter og regionale prosjekter

Støtte prosjekter som vil sørge for at 50.000 tonn marin forsøpling vil bli forhindret fra å renne ut i havet. GEF planlegger å oppnå dette ved å jobbe mest med sirkulær økonomi og mer oppstrøms i produksjons-kjeden. Det vil også bli en kobling til kjemikaler som er relatert til marin forsøpling

Leah Bunce Karrer:
[email protected]

 

Støtten forvaltes av Norad

 

 

 

 

 

 

 

Grid-Arendal support 2019-2020

Grid-Arendal

2 år, 2019 til 2020

20.000.000

Globalt og i Afrika

Utvikling og implementering av global og nasjonal politikk for å redusere avfall og marin forsøpling og dets påvirkning på miljøet, gjennom for eksempel UNEA og Baselkonvensjonen og forskjellige ekspertarbeidsgrupper. Utvikling og implementering av regional politikk for avløpsvann og sanitære forhold, marin forsøpling og sirkulærøkonomi. Dette har et spesielt fokus på afrikanske land

Peter Harris:
[email protected]

 

Miles Macmillan-Lawler
miles.macmillan- [email protected]

 

Støtten forvaltes av Norad

 

 

 

 

 

 

 

Marinforsk/Norglobal

Norges forksningsråd

3-5 år utbetalt i 2019


20.000.000

 Asia

Styrke forskningskompetanse på marin forurensing og forsøpling i Asia, der utfordringene er størst. God kommunikasjon av forskningsfunn til relevante aktører for å oppnå kunnskapsbasert politikkutforming, lovgivning og gjennomføring av tiltak som adresserer marin forurensing og forsøpling

Marit Heller:
[email protected] 

Inger-Ann Ulstein:
[email protected] 

Støtten forvaltes av Norad

 

 

 

 

 

 

 

Marine Pollution Enforcement Project Phase II

Interpol

3 år, jan. 2019 
til des. 2021


11.100.000

Utviklingsland som ligger ved kysten med spesielt fokus på sentrale opphavsland til marin forsøpling, samt land hvor marin forsøpling er en voksende utfordring

Forbedre havkvaliteten ved å redusere marin forsøpling og forurensning. Prosjektet vil styrke global, regional og nasjonal rettshåndhevelse for å forebygge og redusere forurensningskriminalitet fra hav- og landbaserte kilder. Mer spesifikt skal dette gjøres ved å styrke etterforskningskompetanse i utviklingsland, gjennomføre kapasitetsbygging og opplæringsaktiviteter, koordinere internasjonale operasjoner og styrke samarbeid mellom landene gjennom støtte til Pollution Crime Enforcement Group

Lionel Try:
[email protected]

Davyth Stewart:
[email protected]

Støtten forvaltes av Norad

 

 

 

 

 

 

 

Marine Litter and Microplastics


 

 

UNEP

 

 

3 år, 2019 til

 

 

90.000.000

 

 

Asia, Afrika og Sids-landene

 

 

Være ansvarlig oppsynsaktør for to indikatorer til det første delmålet til SDG 14 (Liv under vann), der spesielt det første delmålet er relevant: Innen 2025 forhindre og i betydelig grad redusere alle former for havforurensning, særlig fra landbasert virksomhet, herunder forurensning forårsaket av marin forsøpling og næringsstofforurensning.

Dette inkluderer først og fremst kartlegging av nye problemer, styrking av koordinasjon og samarbeid globalt og regionalt, og bistand til medlemsland med deres utvikling og implementering av nasjonal politikk og nasjonale programmer

Heidi Savelli:
[email protected] (for marin forsøpling)

Kati Autere:
[email protected] (for UNEP-sekretariatet)

Støtten forvaltes av Norad

 

 

 

 

 

 

 

Building Support for a Binding Multilateral Agreement on Plastic Pollution in the African and Pacific Island Regions

Environmental Investigation Agency (EIA) UK

1 år, sept. 2019

til juni 2020

1 .466.555

Afrika og øyer i stillehavsregionen

Gi støtte til kapasitetsbygging til myndigheter i Afrika og øyer i Stillehavsregionen om marin forsøpling, mikroplast og den internasjonale prosessen opp mot en global avtale om marin forsøpling

Clare Perry:
[email protected] international.org

 

Støtten forvaltes av Norad

 

 

 

 

 

 

 

Building Partnerships to Assist Developing Countries to Address the Issue of Marine Plastic Litter from Sea-based Sources (GloLitter Partnerships)

International Maritime Organisation (IMO)/FAO

3,5 år, jan.

2020

til juni 2023

40.000.000

30 utviklingsland.

10 hoved-partnerland og 20 partnerland vil bli utvalgt fra Asia, Afrika, Karibbien, Sør- Amerika og Stillehavsregionen under oppstarts-fasen (de første seks månedene)

Tilrettelegge for at utviklingsland kan implementere og håndheve internasjonale reguleringsrammeverk, i tillegg til beste praksis for forebygging, reduksjon og kontroll av «Sea Based Marine Plastic Litter» (SBMPL) gjennom kapasitetsbygging, policyutforming, planlegging av tiltak, praktiske steg for å redusere dumping av fiskeredskaper og utvikling av

lovverket

Jose Matheickal:
[email protected]

 

FAO: Raymon van Anrooy:
[email protected]

 

Støtten forvaltes av Norad

 

 

 

 

 

 

 

Ending Plastic Pollution Innovation Challenge (Eppic)

UNDP

Vietnam

2,5 år, jan.

2020

til juni 2022

14.256.000

Indonesia, Filippinene, Vietnam, Thailand og Kambodsja.

Innovasjonskonku rransene vil gjennomføres i fire av disse landene

Bidra til å redusere plastforurensning i kystområder, til å begynne med i fire utvalgte Asean-land, og alle Asean- landene over tid. Dette skal oppnås ved å støtte lokale innovasjoner som forhindrer at plast ender opp i havet gjennom organisering av innovasjonskonkurranser i fire ulike land over et år

Dao Xuan Lai:
[email protected]

 

Støtten forvaltes av Norad

 

 

 

 

 

 

 

Problue

Verdensbanken

7 år,

2019

til 2026

110.000.000

Globalt nedslagsfelt, men skal fokusere på Øst-Asia, Sør-Asia, Afrika og SIDS

Forebygge og redusere marin forsøpling og forurensing, samt bidra til rehabilitering av kyst- og marine økosystemer (Pilar 2 av fondet). Dette skal gjøres gjennom kunnskapsutvikling- og deling, støtte på landnivå og investeringer i aktiviteter for å hindre marin forsøpling og forurensning

Delphine Arri:
[email protected]

 

Støtten forvaltes av UD

 

 

 

 

 

 

 

The Potential Human Health Impacts of Microplastic in the Environment

WHO

2 år,

2018

til 2019

4 000 000

Globalt

Evaluere nåværende kunnskap om forekomsten av mikroplast i miljøet, og medfølgende konsekvenser av eksponering for mennesker og potensielle helseeffekter. Det vil trekkes konklusjoner der det er mulig, og mangel på data vil bli identifisert sammen med behov for mer forskning. De viktigste forskningsspørsmålene forbundet med den potensielle toksisiteten av å innta mikro- og nanoplast vil bli vurdert, med et spesielt fokus på drikkevann, men også andre eksponeringsveier. På grunn av de spesifikke spørsmålene om mikroplast og drikkevann, med hensyn til forebygging og kontroll, vil det også gjennomgås hvorvidt det er mulig å fjerne mikroplast fra drikkevann og ved rensing av avløpsvann, og forhindre forurensning av mikroplast i vannkilder

Michael Hinsch:
[email protected] (hovedansvarlig)

 

Jennifer de France:
[email protected] (ansvarlig for teknisk koordinering av fokuset på drikkevann)

 

Støtten forvaltes av UD

 

 

 

 

 

 

 

Establishment of a Programme on Marine Litter and Microplastics

Cean

1 år, des. 2018

til des. 2019

1.043.000

Mosambik

Kartlegge og identifisere omfanget av marin plastforsøpling langs Mosambiks kyst. Type avfall og dets kilde, påvirkning på økosystem og naturmiljø, samt omfanget av mikroplast i kystsonene skal inngå i undersøkelsen. De aktuelle politiske og økonomiske rammene i Mosambik skal vurderes, med mål om å foreslå mulige forbedringer og tiltak for å redusere plastforsøpling. Det skal utvikles prototyper av avløpsnett og andre egnete tiltak for å redusere og forhindre forsøpling i havet 

Carlos Manuel dos Santos Serra:
[email protected] (hovedansvarlig)

Diana Carvalho:
[email protected]

 

Støtten forvaltes av ambassaden i Maputo

 

 

 

 

 

 

 

Using community cookers to prevent and reduce marine litter

Community Cooker Foundation

1 år,

2019

til 2020

2.656.000

Nairobi + langs kysten av Kenya

Legge til rette for innsparinger på utgifter til diesel og kull, og skape nye arbeidsplasser. Ovnene brenner plast på en miljøvennlig måte, og varmen fra ovnene brukes til baking, matlaging og oppvarming av vann

Wakina Mutembei: [email protected] kenya.com

 

Støtten forvaltes av ambassaden i Nairobi

 

 

 

 

 

 

 

The Multi-Donor Trust Fund for Indonesia Oceans, Marine Debris, and Coastal Resources

Verdensbanken

3 år, nov. 2017

til nov. 2020

21.500.000

Indonesia

Yte teknisk assistanse, analytisk støtte, pilotaktiviteter og finansiering for å bistå den indonesiske regjeringen i å utvikle og implementere deres “National Oceans Agenda”, inkludert støtte for å nå landets mål for reduksjon av marin forsøpling og plast i havet

Anita Kendrick:
[email protected]

 

Støtten forvaltes av ambassaden i Jakarta

 

 

 

 

 

 

 

Stop Marine Plastic

SystemIQ

3 år, mai 2018

til april 2021

30.000.000

Muncas, Øst-Java, Indonesia

Utforme, implementere og skalere opp sirkulær økonomi-løsninger for å bekjempe marin plastforsøpling. Samle inn plastsøppel fra husholdninger og næringsliv, initiere atferdsendringsaktiviteter for å sortere søppel, forbedre integrerte avfallsbehandlings-anlegg, strandopprydninger.

Prosjektet samarbeider med Banyuwangi Regency (Directorate of Environment Unit) for å bygge effektive sirkulære avfallshåndteringssystemer som eliminerer lekkasje av plast til havet, øker ressurseffektiviteten og gir sosioøkonomiske fordeler for lokalsamfunn

Joi Danielson:
[email protected]

 

Støtten forvaltes av ambassaden i Jakarta

 

 

 

 

 

 

 

Bali Partnership on Marine Debris Action

SystemIQ

2 år, des. 2018

til aug. 2020

7.029.762

Bali, Indonesia

Bygge en vitenskapelig basis og samling på tvers av de mange balinesiske aktører, finne ut hvor og hvorfor plast kommer inn i vannveier og finne underdistrikter med høyest behov for intervensjon

Joi Danielson:
[email protected]

 

Støtten forvaltes av ambassaden i Jakarta

 

 

 

 

 

 

 

Asean-Norwegian Capacity Building Project for Reducing Plastic Pollution (Aseano)

Niva

(sammen med Center for Southeast Asian Studies (CSEAS))

4 år, jan. 2019

til juni 2022

26.500.000

Asean-land. Case-studier vil først gjennom-føres i Indonesia og Filippinene, og kan bli utvidet til Thailand og Vietnam.

Bygge tilstrekkelig kunnskap og kapasitet til at ASEAN kan håndtere plastforurensning fra viktige industrier og næringsliv, ved å utvikle og teste gode reduksjonstiltak i tett samarbeid med hovedmålgrupper som for eksempel næringsliv (inkludert små og mellomstore bedrifter), myndigheter (lokale, nasjonale, regionale – Asean og nasjonalregjeringer) og sivilsamfunn (miljøorganisasjoner, ungdomsforeninger etc.) Aseano vil gjøre aktører bedre egnet til å fastsette oppnåelige mål, samle innsatsen i regionen og overvåke

fremgang

Thorjørn Larssen:
[email protected]

 

Støtten forvaltes av ambassaden i Jakarta

 

 

 

 

 

 

 

Building Movement for Indonesia Marine Debris

Yayasan Ekosistem Nusantara

Berkelanjutan (EcoNusa Foundation)

1 år, nov. 2019 til okt. 2020

1.860.000

Indonesia

Oppnå økt bevisstgjøring i den indonesiske offentligheten, og særlig blant de unge, om viktigheten av å redusere marin forsøpling og at individuell handling kan være med på å gjøre en forskjell, slik at betydelige mengder avfall fjernes fra strender og kystlinjer

Bustar Maitar:
[email protected]

Støtten forvaltes av ambassaden i Jakarta

 

 

 

 

 

 

 

Creating Strong Ecosystem to Implement Circular Economy in Indonesia

Greeneration Foundation

1 år, okt. 2019

til okt. 2020

1 140 000

Indonesia

Fremme bærekraftig forretningspraksis gjennom forretningsmodeller basert på sirkulærøkonomi etter beste praksis fra Indonesia og utlandet. Arbeide for å generere engasjement og samarbeid med beslutningstakere på høyt nivå og grasrotaktører for å implementere systemer for avfallshåndtering, i tillegg til datainnsamling, -styring og -overvåkning, der kunnskap åpent deles gjennom den elektroniske plattformen

Bebassampah.id

Vanessa Letizia:
[email protected]

 

Støtten forvaltes av ambassaden i Jakarta

 

 

 

 

 

 

 

Support Facility Project for Marine Plastic Litter Reduction Acceleration Secretariat

UNDP

Indonesia

3 år, nov. 2019

til okt. 2022

5 050 000

Indonesia

Styrke sekretariatets kapasitet for koordinering og tilrettelegging av fem arbeidsstyrkeenheter som tar sikte på å integrere og gi synergi til handlingsplaner for å redusere marin forsøpling, og å øke offentlighetens og andre interessenters bevisstgjøring om viktigheten av å handle for å redusere marin forsøpling

Christophe Bahuet:
[email protected]

 

Støtten forvaltes av ambassaden i Jakarta

 

 

 

 

 

 

 

Towards Zero Plastics to the Seas of Africa

SST

(Sustainable Seas Trust)

5 år, april 2019

til mars 2024

39.700.000

Kartlegging av områder i Sør- Afrika, Kenya, Madagaskar, Mauritius, Mosambik, Seychellene og Tanzania. Berører i tillegg 38 afrikanske kyststater i African Marine Waste Network og land som er tilnyttet Nairobi- og Abidjan-konvensjonene

Beskytte og bevare havressurser ved å redusere flyt av plastforurensning til havet fra den afrikanske kysten. Første delmål: redusere flyten av plastforurensning til Nelson Mandela Bay med 90% sammenliknet med baseline fra 2019. Andre delmål: Dele og gjenskape metodikken som ble brukt for å kartlegge Nelson Mandela Bay i minst et område i landene som er nevnt her til venstre i tabellen. Tredje delmål er å spre informasjon om metodikk og hva man har lært til andre land i Afrika

Tony Ribbink:
[email protected]

 

Stacy Webb:
[email protected]

 

Støtten forvaltes av ambassaden i Pretoria

 

 

 

 

 

 

 

Building knowledge to Combat Marine Litter

Funbio, med tekniske ekspertise fra Oceanographi c Institute of University of São Paulo, State of São Paulo, og deltakelse fra Unesco Chair on Ocean Sustainabiltiy

1 år, aug 2019

til aug 2020

1.241.800

Delstaten São Paolo i Brasil

Utvikle en langsiktig strategi for overvåking og evaluering av marin forsøpling i São Paolo-delstaten og øke involvering av aktører på tvers av ulike sektorer. Det skal jobbes for effektiv kommunikasjon mellom forskning og ledelse for å samle initiativ og skape muligheter for kollektiv læring og informert beslutningstaking

Daniela Leite:
[email protected]

 

Alexander Turra:
[email protected]

 

Støtten forvaltes av ambassaden i Brasilia

 

 

 

 

 

 

 

Scaling Up a Socialised Model of Domestic Waste and Plastic Management in Five Cities

UNDP

Vietnam

3 år,

2019

til 2021

8.800.000

Fem byer i Vietnam: Ha Long Bay, Quy Nhon, Binh Thuan , Binh Duong and Da Lat

Bidra til miljøvern i fem utvalgte byer, styrke anerkjennelsen av den uformelle sektoren og koblingene mellom den uformelle og formelle sektoren i Vietnam, styrke kapasitet og tiltak fra myndighetene, bidra til fattigdomsbekjempelse for målrettede grupper og skape og fremme innovasjons- og informasjonsplattformer

Dao Xuan Lai:
[email protected]

 

Støtten forvaltes av ambassaden i Hanoi

 

 

 

 

 

 

 

Plastic Pollution and Marine Litter Prevention: Advocacy through Empowerment, Narrative Change and Data Building

Association Zero Zbel

2 år, des. 2019 til des. 2021

1.100.000

Marokko, Afrika

Støtte bevisbasert beslutningspåvirkning (mot myndigheter og privat sektor) gjennom analyser av avfall langs vassdrag, bevisstgjøring om marin forsøpling, i tillegg til å skape et nettverk av engasjerte aktører innenfor avfallshåndteringsfeltet

Mamoun Ghallab:
[email protected]

 

Soukaïna El Idrissi:
[email protected] om

 

Støtten forvaltes av ambassaden i Rabat

 

 

 

 

 

 

 

Building Resilience in the Eastern Caribbean

through Reduction of Marine Litter and Pollution (ReMLiP)

Organisation of Eastern Caribbean States Commission (OECS)

3 år, 2019 til 2021

27 000 000

Østlige Karibia, inkludert Antigua og Barbuda, Dominica, Grenada, Montserrat, Saint Kitts og Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent og Grenadinene.

Styrke globale forpliktelser og nasjonale og regionale for å forhindre marin forsøpling. Øke bevisstgjøring om marin forsøplingsproblemer. Harmonisere policier og lovgivning for effektiv håndtering og reduksjon av avfall. Gjøre inngrep på bakken i de deltakende landene

Chamberlain Emmanuel:
[email protected].int

David Robin:
[email protected]

 

Susanna DeBeauville-Scott:
[email protected]

 

Støtten forvaltes av ambassaden i Havana

 

 

 

 

 

 

 

Integrated Approach towards Sustainable Plastics Use and (Marine) Litter Prevention in Bangladesh

United Nations Industrial Development Organization (Unido)

3 år, jan. 2020

til des. 2022

38.000.000

Bangladesh

Begynne utvikling og distribusjon av en integrert tilnærming til bærekraftig plastforbruk og forebygging av marin forsøpling og slik oppnå redusert miljøpåvirkning, økt produktivitet og innovasjon. Forventet resultat er styrkede policyrammer, forbedret kapasitet og at involverte aktører tar større ansvar og iverksetter tiltak for å oppnå et bærekraftig plastforbruk og forebygging av marin forsøpling i

Bangladesh

Zaki Uz Zaman:
[email protected]

 

Rene Van Berkel
[email protected]

 

Støtten forvaltes av ambassaden i Dhaka

 

 

 

 

 

 

 

India-Norway Cooperation Project on Capacity Building for Reducing Plastic and Chemical Pollution in India

Norsk institutt for vann-forskning (Niva)

2,5 år, jan. 2020 til juni 2022

30.000.000

India. Påvirkningsområd ene til elvene Tapti og Daman Ganga i de respektive byene Surat og Vapi, (begge i delstaten Gujarat)

Ta opp sammenkoblede og viktige utfordringer relatert til marin forsøpling, mikroplast og persistente organiske forbindelser (POP’er) i India. Undersøke kilder til plastforsøpling og POP-forurensning fra land, elver og havet. Bidra med kunnskapsbasert vitenskap og bygge kapasitet hos myndighetsorganer som staten, sentrale organer for overvåkning av forurensning og andre involverte aktører, for slik å redusere virkningene av plastforsøpling og nye POP’er oppført under Stockholmkonvensjonen

Eirik H. Steindal:
[email protected]

 

Støtten forvaltes av ambassaden i New Delhi

 

 

 

 

 

 

 

Coordinating and Providing a Common Platform for India- Norway Marine Pollution Initiative: Role of UN Environment

UNEP New Delhi

3 år, des. 2019 til des. 2022

8.784.211

India

Forbedre håndtering av havforurensning i India og støtte India til å aktivt engasjere seg globalt om dette problemet. UNEP New Delhi vil ta rollen som kunnskapskoordinator og rådgiver i et norsk-indisk marin forsøplingsinitiativ

Atul Bagai:
[email protected]

Støtten forvaltes av ambassaden i New Delhi