Tillatelse til utstedelse av egenkapitalbevis

Tillatelse til å utstede egenkapitalbevis.

Finansdepartementet viser til søknad av 23. februar 2012 fra Grong Sparebank, hvor det søkes om tillatelse til at Grong Sparebank kan utstede egenkapitalbevis for første gang. Det vises videre til Finanstilsynets tilråding i saken av 8. mars 2012.

Med hjemmel i lov om finansieringsvirksomhet og finansinstitusjoner (finansieringsvirksomhetsloven) § 2b-2 første ledd, gir Finansdepartementet tillatelse til at Grong Sparebank kan utstede omsettelige egenkapitalbevis.

Tillatelsen gis på følgende vilkår:
Overkurs ved tegning må skje i samsvar med hovedregelen i finansieringsvirksomhetsloven § 2b-14 andre ledd. Dette betyr at fordelingen mellom overkursfond og kompensasjonsfond fastsettes ut fra forholdet mellom summen av bokført grunnfondskapital og bokført eierandelskapital etter nytegningen.

Før utstedelse av egenkapitalbevis settes i verk, må vedtektsendringer som følge av utstedelsen godkjennes av Finanstilsynet, jf. finansieringsvirksomhetsloven § 2b-9 tredje ledd.

Finansdepartementet legger til grunn at Finanstilsynet tar stilling til spørsmålet om innløsning av fondsobligasjon fra Statens Finansfond.


Med hilsen


Geir Åvitsland e.f.
ekspedisjonssjef
 
                                                                             Ingvild Rygh Røstbø
                                                                             rådgiver