Lovhjemmel for å fastsette forskrift om forsvarlig utlånspraksis

Finanstilsynet har i brev 28. september 2011 til Finansdepartementet foreslått en lovhjemmel for å fastsette forskrift om forsvarlig utlånspraksis.

Finanstilsynet har i brev 28. september 2011 til Finansdepartementet foreslått en lovhjemmel for å fastsette forskrift om forsvarlig utlånspraksis. Kopi av brevet er vedlagt.

Etter departementets vurdering er Finanstilsynets forslag dekket av mandatet til arbeidsgruppen om makroovervåking og virkemidler, gitt 15. september 2011, jf. at arbeidsgruppen bl.a. er bedt om å «vurdere og eventuelt foreslå andre diskresjonære virkemidler [i tillegg til et motsyklisk kapitalbufferkrav] som kan være aktuelle i forbindelse med organiseringen av et system for makroovervåking i Norge». I denne forbindelse vil det også være aktuelt å foreslå endringer i lov eller forskrift.

Vi ber arbeidsgruppen vurdere Finanstilsynets forslag om en lovhjemmel for å fastsette forskrift om forsvarlig utlånspraksis, som en integrert del av arbeidsgruppens utredning.


Med hilsen


Jan Bjørland e.f.
ekspedisjonssjef

                                                                            Per Øystein Eikrem
                                                                            avdelingsdirektør


Vedlegg:  Kopi av brev 28. september 2011 fra Finanstilsynet til Finansdepartementet

Kopi:  Finanstilsynet