Brev til DnB NOR ASA - tillatelse til å erverve aksjemajoriteten i Monchebank

Finansdepartementet gir med hjemmel i lov 10. juni 1988 nr. 40 om finansierings­virksomhet og finansinstitusjoner § 2a-3 fjerde ledd, DnB NOR Bank ASA tillatelse til å erverve 97,3 prosent av aksjene i Monchebank. Departementet gir også tillatelse til å erverve de resterende aksjene i Monchebank i den utstrekning DnB NOR Bank ASA får aksept på tilbud om kjøp av disse.

DnB NOR ASA
Hilde Vihovde
Postboks 1171 Sentrum
0107 OSLO

Deres ref

Vår ref

Dato

05/4392 FM EDK

16.01.2006

Søknad om tillatelse til å erverve aksjemajoriteten i utenlandsk bank

Det vises til søknad av 11. november 2005 fra DnB NOR Bank ASA om tillatelse til å erverve ca. 97,3 pst. av aksjene i den russiske banken Monchebank, brev til Kredittilsynet med utfyllende tilleggsinformasjon av 2. desember 2005, samt tilråding fra Kredittilsynet til Finansdepartementet av 19. desember 2005.

Finansdepartementet gir med hjemmel i lov 10. juni 1988 nr. 40 om finansierings­virksomhet og finansinstitusjoner § 2a-3 fjerde ledd, DnB NOR Bank ASA tillatelse til å erverve 97,3 prosent av aksjene i Monchebank. Departementet gir også tillatelse til å erverve de resterende aksjene i Monchebank i den utstrekning DnB NOR Bank ASA får aksept på tilbud om kjøp av disse.

Følgende vilkår settes for tillatelsen:

  • Kredittilsynet kan pålegge DnB NOR Bank ASA en særlig rapporteringsplikt for virksomheten i Monchebank.
  • Kredittilsynet kan kreve at det i Monchebank etableres særskilte rutiner for å sikre at det ikke skjer hvitvasking av penger, herunder stille krav til innholdet i slike rutiner.
  • Kredittilsynet kan pålegge DnB NOR Bank ASA å innkalle ledende ansatte og styreformannen i Monchebank, samlet eller enkeltvis til samtaler med Kredittilsynet i Norge.
  • DnB NOR Bank ASA skal innhente forhåndstillatelse fra Kredittilsynet før Monchebank eventuelt etablerer filialer andre steder i Russland eller i andre land.
  • Kredittilsynet kan kreve at DnB NOR Bank ASA avgir en erklæring der den forplikter seg til å påse at Monchebank oppfyller nærmere angitte sikkerhets- og soliditetskrav.
  • DnB NOR Bank ASA skal overfor Kredittilsynet dokumentere at styremedlemmene, administrerende direktør eller andre som faktisk leder virksomheten oppfyller de kriterier som følger av forretningsbanksloven § 8 a annet ledd nr. 1 til 3.
  • Kredittilsynet skal gjennomføre konsolidert tilsyn med DnB NOR Bank ASA og Monchebank.

Med hjemmel i finansieringsvirksomhetsloven § 2a-7 annet ledd godkjenner Finansdepartementet endringene i konsernstrukturen i DnB NOR Bank-konsernet som følge av ervervet av Monchebank.

Med hilsen

Jan Bjørland e.f.
ekspedisjonssjef

Erling G. Rikheim
avdelingsdirektør

Gjenpart: Kredittilsynet