Vedrørende fullmakt til nedleggelse av skattekontor med færre enn fem ansatte

Regjeringen gav i forbindelse med behandlingen av statsbudsjettet 2011 Skattedirektoratet fullmakt til å legge ned skattekontor med færre enn fem ansatte, jf. Prop. 1 S (2010-2011) for Finansdepartementet og tildelingsbrev 2011 for Skatteetaten av 21. desember 2010. En struktur med mange små kontorer er utfordrende både faglig og kostnadsmessig, og hovedhensikten med fullmakten er å legge til rette for bedre oppgaveløsning og et tilfredsstillende tjenestetilbud til alle skattytere.   

Finansdepartementet har tidligere signalisert at fullmakten er dynamisk og ikke knyttet til en bestemt dato. Dette innebærer at Skattedirektoratet selv har kunnet beslutte nedleggelse av kontorer som har fått færre enn fem ansatte i tidsrommet etter at fullmakten ble gitt.

Vi registrerer imidlertid at det er en viss uro blant enkelte ansatte og kommuner for framtiden for skattekontor med fem eller flere ansatte. For å klargjøre situasjonen har Finansdepartementet nå besluttet at fullmakten gjelder de kontorer som pr. 1. januar 2011 hadde færre enn fem ansatte. Dersom Skattedirektoratet ønsker å legge ned kontorer som pr. 1. januar 2011 hadde flere enn fire ansatte, må direktoratet som tidligere, innhente tillatelse fra Finansdepartementet før eventuell beslutning om nedleggelse.

Med hilsen
Johanne Slinning  e.f.
avdelingsdirektør
                                                      Øystein Schønberg-Grevbo
                                                      underdirektør